Koordinator Europskog parlamenta za prava djece 

Vođen načelom „najboljeg interesa djeteta”, koordinator radi na osiguravanju promicanja i zaštite dječjih prava u svim politikama i zakonodavstvu EU-a. Koordinator također nastoji usmjeravati osobe koje se suočavaju s roditeljskom otmicom djeteta i drugim prekograničnim obiteljskim sporovima, kao i zagovarati bližu suradnju s pravosudnim i upravnim tijelima te promicati mirenje u prekograničnim obiteljskim stvarima.

Potpredsjednica Parlamenta Ewa Kopacz aktualna je Koordinator za prava djece i na to je mjesto imenovana u srpnju 2019.

Koordinator za prava djece nadležan je za:

  • Djelovanje kao središnja kontaktna točka za praćenje i aktivno promicanje prava djece u politikama EU-a, osiguravajući dosljednost i vidljivost djelovanja Parlamenta u tom području.
  • Promicanje prekograničnog mirenja u međunarodnim obiteljskim sporovima.
  • Služiti kao središnja informacijska točka za građane EU-a u slučajevima međunarodne roditeljske otmice djece ili drugih prekograničnih obiteljskih sporova.
    

Prekogranični obiteljski sporovi - za roditelje

Ako je vaše dijete oteo drugi roditelj, ako ste zabrinuti da će se to dogoditi ili ako ste u prekograničnom sporom oko prava na skrbništvo i prava na kontakt, koordinator vas može voditi pružanjem informacija i potpore o tome što možete učiniti kako biste riješili tu situaciju.

    

Prekogranični obiteljski sporovi - za stručnjake

Koordinator se zalaže za bližu suradnju i uzajamno povjerenje među državama članicama EU-a u području prekograničnog obiteljskog prava te nastoji promicati sporazumno rješavanje prekograničnih obiteljskih sporova, uključujući posredovanje. Koordinator smatra da je pristup stručnim savjetima i pomoći ključan za one koji su uključeni u takve slučajeve te stoga aktivno surađuje sa stručnjacima kako bi se potaknuo razvoj mreža stručnjaka u EU-u.

    

Prava djece

Europski parlament aktivno promiče razvoj i zaštitu prava djece u Europi. Koordinator surađuje sa zastupnicima u Europskom parlamentu kako bi osigurao da se u radu Parlamenta poštuju, štite i promiču prava djece.

    

Najnovije informacije

Saznajte najnovije vijesti o pravima djece u EU-u i aktivnostima koordinatora Europskog parlamenta.

Prijašnji naziv funkcije koordinatora bio je „posrednik za djecu žrtve međunarodne roditeljske otmice”, nakon uspostavljanja te funkcije 1987. na inicijativu lorda Plumba, tadašnjeg predsjednika Europskog parlamenta. Posrednice prije nje bile su Anna Maria Corazza Bildt (2019.), Elisabeth Morin-Chartier (2017. – -2019), Mairead McGuinness (2014. – 2017.), Roberta Angelilli (2009. – 2014.), Evelyne Gebhardt (2004. – 2009.), Mary Banotti (1995. – 2004.) i Marie-Claude Vayssade (1987. – -1994.).

U to je vrijeme suradnja među zemljama EU-a u području obiteljskog prava bila slaba ili nikakva. Uspostavljanje funkcije posrednika bilo je praktično rješenje za sve veći broj zahtjeva koje su zastupnicima upućivali ljudi suočeni s prekograničnom roditeljskom otmicom djeteta ili problemima s pravom na viđenje s djetetom. Uloga posrednika s vremenom se razvijala. Funkcija je, u travnju 2018. kada ju je preuzela Elisabeth Morin-Chartier, preimenovana u „koordinator Europskog parlamenta za prava djece” kako bi odražavala promjenu opsega s njom povezanih dužnosti i uključila prava djece.

Zaštita i promicanje prava djece izričit je cilj Europske unije sadržan u članku 3. Ugovora iz Lisabona, dok se Poveljom EU-a o temeljnim pravima od europskih institucija i država članica EU-a zahtijeva da pri provedbi prava Unije osiguraju zaštitu prava djeteta.