Dijalog s vjerskim i nekonfesionalnim organizacijamaČlanak 17. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

U današnjoj raznolikoj Europi svoj važan doprinos društvu daju mnoge različite crkve, vjere i filozofske organizacije. Institucije Europske unije posvećene su otvorenom dijalogu s tim vjerskim i nekonfesionalnim organizacijama, a Europski parlament aktivno surađuje s njima u izradi politika EU-a.

Kontekst

Člankom 17. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koji je stupio na snagu donošenjem Ugovora iz Lisabona prvi se put utvrđuje pravna osnova za otvoreni, transparentni i redoviti dijalog između institucija EU-a i crkava, vjerskih udruženja, svjetonazorskih i nekonfesionalnih organizacija. U njemu se navodi da:

  1. „Unija poštuje i ne dovodi u pitanje status koji na temelju nacionalnog prava imaju crkve i vjerske udruge ili zajednice u državama članicama.
  2. Unija jednako poštuje status koji na temelju nacionalnog prava imaju svjetonazorske i nekonfesionalne organizacije.
  3. Priznajući njihov identitet i njihov specifični doprinos, Unija održava otvoren, transparentan i redovit dijalog s tim crkvama i organizacijama."

Prva dva stavka tog članka štite posebni status koji crkve i vjerske organizacije ili zajednice, ali i svjetonazorske i nekonfesionalne organizacije uživaju prema nacionalnom pravu, dok se trećim stavkom poziva institucije EU-a da vode otvoren, transparentan i redovit dijalog s tim crkvama i organizacijama.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Dijalog Europskog parlamenta s crkvama i svjetonazorskim organizacijama vrlo je važan kako bi Parlament ostao blizu građanima koji su nas izabrali. Stoga mi je velika čast što me predsjednik Parlamenta Antonio Tajani zadužio za taj dijalog.

Europski projekt mora ostati utemeljen u stvarnosti ako želimo da on zadrži potporu građana. Crkve i vjerske skupine uvelike su dio svakodnevnice, dio strukture naših zajednica diljem gradova, sela i ruralnih područja 28 država članica.

Dijalog EU-a s vjerskim skupinama vrlo je svjesno predviđen člankom 17. Ugovora iz Lisabona. Time se šalje jasna poruka da EU nije tek puka gospodarska organizacija, već se temelji na ljudima koji zajednički rade na ostvarenju osobnog dostojanstva i općeg dobra. Od presudne je važnosti da stvarajući politike i zakone EU-a uzmemo u obzir sve dimenzije ljudskog bića – ekonomsku, ali također i socijalnu te čak i duhovnu.

Istinsko ljudsko dostojanstvo treba biti u temelju donošenja odluka EU-u te je moje čvrsto uvjerenje da crkve i svjetonazorske organizacije, koje stoljećima promišljaju o ljudskom postojanju, mogu znatno doprinijeti tom procesu.”

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018