Zaštita osobnih podataka u Europskom parlamentu: 

Kako bi ispunio svoje obveze prema europskim građanima, Europskom parlamentu su ponekad potrebni njihovi podaci, u nastavku „osobni”.

 Europski parlament obrađuje sve osobne podatke koje prikuplja na način da u potpunosti poštuje prava dotičnih osoba, u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, u nastavku „Uredba”.

Zakonodavstvo 

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka objavljena je u Službenom listu Europske unije 21. studenog 2018. te je stupila na snagu 11. prosinca 2018.

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 17. lipnja 2019. o provedbenim pravilima koja se odnose na Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ

Većina ove internetske stranice dostupna je bez unosa ikakvih osobnih podataka.

Samo za nekoliko stranica potrebno je unijeti osobne podatke i to u svrhu određenih zahtjeva ili usluga.

Na primjer, stranica «  Upiti građana (Ask EP)  » sadrži gumb „Kontaktirajte nas“ kojim se otvara internetski obrazac. Na ovom obrascu potrebno je ispuniti barem sljedeća (obavezna) polja: ime, prezime, državu boravišta i adresu e-pošte i eventualno spol, adresu, dob, zanimanje i državljanstvo. Nakon što ispunite obrazac, on se elektroničkom poštom prosljeđuje nadležnoj službi koja na najbolji način može odgovoriti na vaš upit.

Prikupljeni podaci obrađuju se samo u jasno određenu navedenu svrhu. Imate pravo pristupiti vašim osobnim podacima kao i ispraviti eventualne netočne ili nepotpune unose. Ako imate pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka, svoj zahtjev trebate uputiti osobi koja vrši funkciju voditelja obrade, kao što je navedeno u posebnoj izjavi o zaštiti podataka. U svakom trenutku imate pravo uložiti žalbu europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

U određenim slučajevima Europski parlament ima mogućnost ograničiti ostvarivanje određenih prava koja imate u odnosu na vaše osobne podatke kao nositelj tih podataka. Za pojedinosti pročitajte obavijest o ograničenjima  u nastavku.

 Ova internetska stranica ponekad sadrži vanjske poveznice na druge internetske stranice. Budući da institucije Europske unije ne nadziru te stranice, savjetujemo vam da provjerite njihovu politiku zaštite privatnosti.

Službenik za zaštitu podataka u Europskom parlamentu

Službenik za zaštitu podataka odgovoran je za primjenu uredbe.

Sve službe Europskog parlamenta koje koriste podatke kojima je moguće identificirati pojedine osobe podliježu ovoj uredbi te o svakom postupku koji uključuje osobne podatke (prikupljanje, savjetovanje, prijenos, organizacija itd.) moraju obavijestiti službenika za zaštitu podataka.

Ti su postupci zabilježeni u posebnoj evidenciji koja sadrži detaljan opis svake obrade osobnih podataka koju provodi Europski parlament.

Evidencija aktivnosti obrade

S pomoću evidencije aktivnosti obrade, svi se mogu informirati o obradi osobnih podataka koju provodi Europski parlament.

Svrha te evidencije je informirati javnost, a pristupiti joj se može putem interneta.

Svaka dotična osoba može iskoristiti svoja prava koja su priznata uredbom na temelju informacija sadržanih u toj evidenciji.

Rezultati dobiveni takvom obradom dostupni su samo na jeziku koji se koristio za unos prijave u evidenciju (na engleskom ili francuskom).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Europski nadzornik za zaštitu podataka neovisno je europsko nadzorno tijelo.

Njegova je zadaća osigurati da europske institucije i europska tijela poštuju pravo na privatnost i zaštitu podataka pri izradi novih politika ili pri obradi osobnih podataka unutar svoje organizacije.

Contact: