Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais 

Koordinatorius vadovaujasi vaiko interesų apsaugos principu ir stengiasi propaguoti vaiko teises bei užtikrinti jų apsaugą įgyvendinant visų sričių ES politiką ir teisės aktus. Koordinatorius taip pat siekia padėti asmenims, susidūrusiems su tėvų vykdomu vaikų grobimu ir kitais šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu atvejais, taip pat remia glaudesnį bendradarbiavimą su teisminėmis ir administracinėmis įstaigomis ir skatina taikyti taikomąjį tarpininkavimą sprendžiant tarpvalstybinius šeimos klausimus.

2019 m. liepos mėn. paskirta Parlamento pirmininko pavaduotoja Ewa Kopacz yra dabartinė koordinatorė vaiko teisių klausimais.

Koordinatorius vaikų teisių klausimais užduotys:

  • • atlikti pagrindinio kontaktinio punkto funkcijas siekiant stebėti ir aktyviai propaguoti vaiko teises įgyvendinant ES politiką, užtikrinti Parlamento veiksmų šioje srityje nuoseklumą ir matomumą;
  • skatinti naudoti tarpvalstybinį taikinamąjį tarpininkavimą sprendžiant šeimos ginčus su tarptautiniu elementu;
  • atlikti pagrindinio informacijos centro funkcijas padedant ES piliečiams, susidūrusiems su tarptautiniu tėvų vykdomu vaikų grobimu ar kitų šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu atvejais.
    

Šeimos ginčai su tarpvalstybiniu elementu - tėvams

Kai vienas iš tėvų pagrobia vaiką kitoje valstybėje, kai nerimaujama, kad tai gali įvykti, arba kai asmuo dalyvauja tarpvalstybiniame ginče dėl globos ir teisės bendrauti, Europos Parlamento koordinatorius gali nukreipti suteikdamas informaciją ir patarti, ko būtų galima imtis konkrečiu atveju.

    

Šeimos ginčai su tarpvalstybiniu elementu - specialistams

Koordinatorius remia glaudesnį ES šalių bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą šeimos teisės, turinčios tarpvalstybinį elementą, srityje ir siekia skatinti taikų sprendimą šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu atvejais, be kita ko, pasitelkiant taikinamąjį tarpininkavimą. Koordinatorius mano, kad su tokiais atvejais susijusiems asmenims labai svarbu turėti galimybę konsultuotis su ekspertais ir gauti jų pagalbą, todėl jis aktyviai bendradarbiauja su ekspertais, skatindamas ES specialistų tinklų plėtrą.

    

Vaikų teisės

Europos Parlamentas aktyviai propaguoja vaiko teisių apsaugą ir plėtojimą Europoje. Koordinatorius bendradarbiauja su Europos Parlamento nariais siekdamas užtikrinti, kad Parlamentui vykdant savo veiklą būtų paisoma vaikų teisių, jos būtų saugomos ir propaguojamos.

    

Naujausia informacija

Kai kuriems procesams, įskaitant procesus, susijusius su šeimos ginčais, turinčiais tarpvalstybinį elementą, gali būti daromas poveikis dėl COVID-19 pandemijos ir būtinų apribojimų, kuriuos vyriausybės nustatė visoje ES, siekdamos sustabdyti koronaviruso plitimą.

Koordinatoriaus pareigos buvo sukurtos 1987 m., tuometinio Europos Parlamento Pirmininko lordo H. Plumb‘o iniciatyva. Anksčiau koordinatorius buvo vadinamas tarpininku tėvų vykdomo tarptautinio vaikų grobimo aukomis tapusių vaikų klausimais. Iki šiol tarpininko pareigas yra ėjusios Anna Maria Corazza Bildt (2019 m.), Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019 m.), Mairead McGuinness (2014–2017 m.), Roberta Angelilli (2009–2014 m.), Evelyne Gebhardt (2004–2009 m.), Mary Banotti (1995–2004 m.) ir Marie-Claude Vayssade (1987–1994 m.).

Anksčiau ES šalys labai mažai bendradarbiavo šeimos teisės srityje ar iš viso nebendradarbiavo. Europos Parlamento nariams gaunant vis daugiau prašymų iš žmonių, susidūrusių su tarptautiniu tėvų vykdomu vaikų grobimu ar problemomis, susijusiomis su galimybe bendrauti su vaiku, ir ieškant pragmatiško atsako į šiuos klausimus buvo sukurta tarpininko pareigybė. Laikui bėgant tarpininko funkcijos kito. Atsižvelgiant į suteiktų įgaliojimų raidą ir siekiant įtraukti vaikų teises, 2018 m. balandžio mėn. šios pareigos (tuo metu einamos Elisabeth Morin-Chartier) buvo pervadintos. Dabartinis pareigų pavadinimas - Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais.

Vaikų teisių apsauga ir propagavimas yra aiškus Europos Sąjungos tikslas, įtvirtintas Lisabonos sutarties 3 straipsnyje, o ES pagrindinių teisių chartijoje taip pat reikalaujama, kad Europos Sąjungos institucijos ir ES šalys, įgyvendindamos Sąjungos teisę, užtikrintų vaiko teisių apsaugą.