Vaiko teisių apsauga
 

Koordinatorius, remdamasis nuo 2018 m. Koordinatoriaus biuro įgyta patirtimi, taip pat aktyviai skatina vaiko teises įgyvendinant įvairių krypčių ES politiką ir teisės aktus. Glaudžiai bendradarbiaudamas su EP nariais, atitinkamais EP komitetais ir EP jungtine grupe vaikų teisių klausimais , biuras vykdys ES teisės aktų ir ne teisėkūros iniciatyvų Parlamente stebėseną siekdamas užtikrinti, kad vaiko teisėms būtų skiriamas visas deramas dėmesys.

Koordinatorius taip pat yra pagrindinis kontaktinis asmuo vaiko teisių klausimais ES politikos ir vaikų teisių srityse dirbančioms institucijoms ir organizacijoms ir pilietinei visuomenei.

Europos Parlamentas – vaikų teisių puoselėtojas

Europos Parlamentas privalo užtikrinti, kad jo teisėkūros ir ne teisėkūros veikla būtų siekiama gerbti, puoselėti ir užtikrinti vaiko teises ir gerinti vaikų gyvenimo sąlygas ne tik Europos Sąjungoje, bet ir, palaikant santykius su užsienio šalimis, visame pasaulyje. Tai, kad Europos Parlamento taikinimo tarpininko tarptautinio tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejais pareigybė pervadinama pasirenkant platesnį apibūdinimą „Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais“ ir įsteigiamas nuolatinis biuras, rodo ilgalaikį Parlamento įsipareigojimą dirbti vaikų teisių pripažinimo ir apsaugos srityje.

Institucijos viduje

Koordinatorius vaiko teisių klausimais glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis Europos Parlamento nariais, komitetais ir Jungtine grupe vaikų teisių klausimais, kad būtų galima prasmingai gerinti vaiko teisių užtikrinimą. Koordinatorius taip pat siekia užmegzti dialogą ir stiprinti santykius, kad būtų galima plėtoti Europos Parlamento darbą šioje srityje.

Su vaikų teisėmis susiję suinteresuotieji subjektai

Koordinatorius sukūrė tinklą šeimos konfliktų su tarpvalstybiniu elementu srityje ir pripažįsta, kad šis tinklas labai svarbus užtikrinant jo darbo sėkmę. Kitais metais koordinatorius nustatys pagrindinius suinteresuotuosius subjektus ir sieks užmegzti ryšius su organizacijomis, įstaigomis ir ekspertais valstybėse narėse, kad jie padėtų, teikdami informaciją ir rekomendacijas, vykdyti koordinatoriaus darbą pagal jam suteiktus įgaliojimus vaiko teisių srityje.

Jei norite sužinoti, kokios yra bendradarbiavimo galimybės, prašome kreiptis į mūsų biurą .

Teisės aktai:

  • Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalyje  nustatytas ES tikslas skatinti vaiko teisių apsaugą.

  • ES pagrindinių teisių chartijoje  garantuojama, kad ES institucijos ir ES valstybės narės užtikrina vaiko teisių apsaugą įgyvendindamos ES teisę.

  • 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija  (JT VTK) yra pirmoji visuotinė teisiškai privaloma priemonė, skirta vaiko teisėms. Šiuo metu Konvencijos šalys yra 193 valstybės, įskaitant visas 28 ES valstybes nares. Konvencijoje aptariamos pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės vaikų teisės. Konvencijoje nustatyti principai, kuriais tarptautinė bendruomenė gali vadovautis, kai siekiama užtikrinti, kad nacionaliniu lygmeniu įgyvendinama politika ir programos būtų vykdomos remiantis vaiko teisių apsauga grindžiamu požiūriu.

Contact: