Specialistams, dirbantiems tėvų vykdomo vaikų grobimo srityje.
 

Kaip galime bendradarbiauti?

Cross-border disputes in family matters continue to rise in the EU as the number of international families increases . While the variety of cultural and social mix is a richness, it can also become a challenge, in particular when various legal traditions have to interact. This requires all stakeholders to invest in dialogue and closer cooperation.

Alongside the international judicial instruments available to handle parental child abduction, we believe there are increasing grounds for more cooperation among all the professionals involved in this area, within the EU and with third countries.

In this context, the European Parliament Coordinator believes she has a role to play. Taking advantage of the supranational nature of her position and the weight of an institution like the Parliament, she is well-positioned to encourage constructive dialogue and raise issues on behalf of those directly working in this area who identify issues of concern in an EU Member State or third country.

Šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu ir toliau daugėja ES, nes didėja tarptautinių šeimų skaičius . Kultūrinė ir socialinė įvairovė gali ne tik praturtinti, bet ir tapti tikru iššūkiu, ypač kai sąveikauja įvairios teisinės tradicijos. Todėl reikia, kad visos suinteresuotosios šalys investuotų į dialogą ir glaudžiau bendradarbiautų.

Manome, kad be tarptautinių teisminių priemonių, kurių galima imtis tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejais, atsiranda vis daugiau priežasčių bendradarbiauti visiems šioje srityje dirbantiems specialistams tiek iš Europos Sąjungos, tiek iš trečiųjų šalių.

Europos Parlamento koordinatorius yra įsitikinęs, kad gali nemažai nuveikti šioje srityje. Pasinaudodamas supranacionaliniu savo pareigybės pobūdžiu ir tokios institucijos kaip Parlamentas svarba, koordinatorius gali skatinti konstruktyvų dialogą ir kelti klausimus tų specialistų vardu, kurie konkrečiai dirba šioje srityje ir nustato, kokie klausimai kelia susirūpinimą ES valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

Šios kadencijos Koordinatoriaus biuro tikslai yra šie:

  • padidinti teismų informuotumą apie taikinamąjį tarpininkavimą ir naudojimąsi juo;
    skatinti ir remti esamą specialistų tinklą kartu puoselėjant ir užtikrinant aukštus kokybės standartus;
  • remti vaiko interesus atitinkančias teisingumo sistemas ES valstybėse narėse;
  • rinkti informaciją apie problemas ir klausimus, su kuriais susiduriate vykdydami savo profesinę veiklą tėvų vykdomo vaikų grobimo srityje;
  • kuo geriau naudotis įvairiais Europos Parlamento dialogo forumais.

Didesnis informuotumas ir naudojimasis taikinamuoju tarpininkavimu

Koordinatorius mano, kad taikinamasis tarpininkavimas yra perspektyvus ir veiksmingas šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu sprendimo būdas. Hagos konvencijos teismo sprendimas dėl vaiko sugrąžinimo dažnai būna tik ilgo teisinio mūšio, kuris gali trukti iki vaiko pilnametystės, pradžia.

Tarpininkavimas gali padėti išvengti ilgo ir brangiai kainuojančio teismo proceso, t. y. padėti tėvams priimti bendrą sprendimą, kad vaikas būtų greitai grąžintas arba kad būtų išvengta nereikalingo vaiko perkėlimo. Taikinamojo tarpininkavimo metu tėvams padedama rasti ilgalaikius sprendimus, kuriais atsižvelgiama į visus tėvų ginčo metu kylančius klausimus.

Manome, kad esama daugybės priemonių, kuriomis galima paskatinti taikinamąjį tarpininkavimą ES. Nors šis alternatyvus ginčų sprendimas gali būti greitesnis, pigesnis ir veiksmingesnis dalyvaujančioms šeimoms ir Europos teismams, tik visai nedaug tėvų vykdomo vaikų grobimų atvejų sprendžiama pasinaudojant taikinamuoju tarpininkavimu.

Glaudžiai bendradarbiaudami su Europos Komisijos Teisingumo generaliniu direktoratu , skatiname labiau naudotis taikinamuoju tarpininkavimu sprendžiant šeimos ginčus su tarpvalstybiniu elementu. Remdamiesi mūsų teisminių institucijų ir kitų partnerių bendradarbiavimu norime nustatyti teisinius ir praktinius būdus, kaip paskatinti labiau naudotis taikinamuoju tarpininkavimu.

Kadangi advokatai ir centrinės įstaigos yra pirmasis informacijos centras tėvams, patyrusiems vaiko grobimą su tarpvalstybiniu elementu, siekiame, kad šie pagrindiniai kontaktiniai asmenys suprastų taikinamojo tarpininkavimo privalumus ir galėtų jį pristatyti tėvams kaip sprendimo priemonę ankstyvame proceso etape.

Jei ieškote tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje galimybių prašome kreiptis į mūsų biurą .

Esamo specialistų tinklo skatinimas ir parama kartu puoselėjant ir užtikrinant aukštus kokybės standartus

Visų Hagos konvencijos susitariančiųjų šalių centrinės įstaigos ir toliau yra labai svarbios siekiant sėkmingai užbaigti vaiko grąžinimo procesą. Norime toliau palaikyti tvirtus ryšius su šiomis įstaigomis, kad institucijos galėtų laiku imtis veiksmų, užtikrinti gerą komunikaciją ir stiprinti tarpusavio pasitikėjimą. Siekiame nustatyti pasikartojančius klausimus, su kuriais jos susiduria, kad juos būtų galima išspręsti viršvalstybiniu lygmeniu.

Koordinatoriaus biuras glaudžiai bendradarbiauja su tarpvalstybinio taikinimo tarpininkų organizacijomis ir NVO. Mes remiame organizacijas, kurios užtikrina aukštus profesionalumo ir etikos standartus; organizacijos MIKK (Vokietija) , „The International Social Services“ , „Reunite“ (JK) , „Missing Children Europe“ (Belgija) , „Centrum IKU“ (Nyderlandai) . Taip norime užtikrinti, kad nukreipsime tėvus pas būtinų žinių ir patirties turinčius profesionalus, kurie galės veiksmingiausiai ir profesionaliai jiems padėti rasti perspektyvų ir ilgalaikį susitarimą, kuriuo būtų apsaugoti vaiko interesai.

Mes taip pat užmezgėme patikimą ir reguliarų bendradarbiavimą su LEPCA (angl. Lawyers in Europe on Parental Child Abduction)  – Europos teisininkų, kurių specializacija – tėvų vykdomo vaikų grobimo sritis, asociacija. Ši asociacija – tai Komisijos finansuojamas projektas, kurį vykdant siekiama teisininkams pasiūlyti specialius mokymus šioje srityje. Puikiai žinome, kad teisminės procedūros yra sudėtingos, todėl reikia labai gerai išmanyti tarptautinės privatinės teisės priemones, ir mes skatiname tėvus patarimo kreiptis į pripažintus specialistus.

Taip pat bendradarbiaujame su Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose  per keletą darbo grupių. Tai suteikia daugybę galimybių dalytis informacija su ES valstybių narių teisminių institucijų specialistais, centrinėmis įstaigomis, Europos Komisija ir Taryba. Taip pat norime užmegzti ryšius su visomis atitinkamomis asociacijomis.

Jei priklausote tokioms specialistų asociacijoms ir norite ištirti, kokios yra bendradarbiavimo galimybės, prašome kreiptis į mūsų biurą .

Parama vaiko interesus atitinkančių teisingumo sistemų kūrimui

Europos teismų sistemos ne visada pritaikytos prie konkrečių vaikų poreikių. Iš 2015 m. Komisijos ataskaitos  matyti, kad dar reikia daug ką nuveikti, kad teisingumo sistemoje visoje ES iš tiesų būtų atsižvelgiama į vaiko poreikius.

Vienas konkretus aspektas — nepilnamečio vaiko išklausymas su juo susijusiame teismo procese. Tėvų vykdomo vaiko grobimo ir vaiko globos atvejais nepilnamečio vaiko išklausymas – vis dažniau ES taikoma procedūra. Sutarta, kad reglamento „Briuselis IIa“ naujoje redakcijoje bus įtraukta nuostata, kuri būtų grindžiama bent JT vaiko teisių konvencijos 12 straipsniu . Labai svarbu, kad asmenys, kuriems pavedama išklausyti nepilnametį vaiką, būtų įgiję tinkamų žinių ir laikytųsi profesinių standartų. Siekiant užtikrinti, kad vaiko nuomonė būtų išklausyta ir į ją prasmingai atsižvelgta, reikia turėti daug įgūdžių.

Nors ir padaryta didelė pažanga įgyvendinant šį įpareigojimą valstybėse narėse, vis dar reikia daug ką nuveikti siekiant užtikrinti, kad vaikas būtų išklausomas tinkamai, prasmingai ir saugiai.

Koordinatorius nori padėti valstybėms narėms įdiegti geriausią vaiko išklausymo praktiką.

Koordinatorius skatina teisminių institucijų ir administracinių įstaigų, atsakingų už vaiko išklausymą, darbuotojų mokymą.

Koordinatorius taip pat siekia skatinti, kad būtų pradėtas taikyti taikinamasis tarpininkavimas įtraukiant vaikus ir kad būtų nustatyti tarpvalstybinio taikinimo tarpininkams, dirbantiems su vaikais, skirti profesiniai standartai ir organizuojami mokymai.

 
 


Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 straipsnis  

1. Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio.

2. Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnio 1 dalyje , nurodyta, kad: „Vaikai (...) gali laisvai reikšti savo nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, į jų nuomonę atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandą.“

Europos Tarybos rekomendacija dėl vaikų ir jaunesnių negu 18 metų amžiaus jaunuolių dalyvavimo. 

Informacijos rinkimas

Norėtume sužinoti, kokių jums kyla pasikartojančių sunkumų ir problemų šeimos ginčų su tarpvalstybiniu elementu, tėvų vykdomo vaikų grobimo ir galimybės bendrauti su vaiku srityse. Jie gali būti susiję su konkrečiu aspektu (pvz., vėlavimu, nutarčių vykdymu ir t. t.) arba su regionu ar šalimi, kur dirbate. Jei žinosime apie tokius sunkumus ir problemas, galėsime rinkti vertingą informaciją ir nustatyti struktūrines tendencijas, ir tai padės mums imtis veiksmų, gali padėti formuoti politiką ir skatinti naujus bendradarbiavimo ryšius.

Jei norite ištirti, kokios yra bendradarbiavimo galimybės, prašome kreiptis į mūsų biurą .

 
 

Galimybė kuo geriau pasinaudoti įvairiais Europos Parlamento dialogo forumais

Europos Parlamentas – tai vieta dialogui, ES valstybių narių išrinktų atstovų dialogui, dialogui su įvairių trečiųjų šalių išrinktais atstovais per tarpparlamentines delegacijas, dialogui su įvairių rūšių organizacijomis ir interesų grupėmis iš viso pasaulio.

Norime kuo geriau pasinaudoti šia unikaliai didele galimybe ir įvairiais forumais siekdami keistis gerosios praktikos pavyzdžiais, skatinti geresnį specialistų, dirbančių su tėvų vykdomo vaikų grobimo bylomis ir dalyvaujančių politikos formavimo procese, bendradarbiavimą ir geresnę komunikaciją.

 
 

Contact: