Renginių globojimas 

Renginių globojimas – tai būdas Europos Parlamentui susieti savo vardą su renginiu suteikiant moralinę paramą. Kiekvienais metais Parlamentas sutinka globoti ribotą skaičių renginių.

Europos Parlamento Pirmininkė Roberta Metsola 

Globa – tai Europos Parlamento moralinė, nemateriali parama pasirinktiems kokybiškiems pelno nesiekiantiems renginiams, aiškiai susijusiems su Europa. [...]

« [...] Europos Parlamentas – vienintelė piliečių tiesiogiai renkama ES institucija. Lisabonos sutartyje pažymima, kad Europos Parlamentas tiesiogiai atstovauja ES piliečiams. Europos Parlamento globa – vertinga priemonė Europos Parlamentui ir ES piliečiams suartinti ir šiam tvirtam ryšiui puoselėti.»

  • Parlamentas gali sutikti globoti renginius, tokius kaip konferencijos, diskusijos, seminarai, vasaros mokyklos ir t. t., jei jie turi aiškią europinę dimensiją, ypač išryškindami Europos Parlamento arba Sąjungos vaidmenį, indėlį arba prioritetus atitinkamoje srityje, yra aukštos kokybės ir pasiekia didelę auditoriją. Be to, turi būti patvirtinta renginių data (-os) ir vieta, jie turi būti ribotos trukmės. Renginiai turi būti ne komercinio pobūdžio.

    Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kokiu mastu renginys didina informuotumą apie Europos parlamentinę demokratiją ir skatina aktyvų Europos pilietiškumą, propaguoja pagrindines teises, lyčių lygybę, nediskriminavimą bei socialinę įtrauktį. Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas jaunimo bendruomenės organizuojamiems arba jai skirtiems renginiams.

    Renginys negali būti globojamas, jei tai yra komercinio pobūdžio renginys arba juo siekiama komercinių tikslų ir naudojamasi, siekiant reklamuoti arba propaguoti prekių ženklus arba komercinę veiklą, nesvarbu, ar tokia reklama ir propagavimas turės tiesioginį arba netiesioginį poveikį, jei tai yra partijos politinio pobūdžio renginys, įskaitant lėšų rinkimą politiniais tikslais, ir jei renginys apima įprastą arba vidinę profesinių sąjungų ar frakcijų veiklą. Renginys taip pat netinkamas globoti, jei jis ir (arba) jo organizatoriai kenkia pagrindinėms Europos Sąjungos demokratinėms vertybėms ir principams.

    Parlamento pirmininkas gali bet kuriuo metu atšaukti sprendimą dėl sutikimo globoti renginį, jei renginys, kurį jis sutiko globoti pagal taisykles, nebeatitinka tinkamumo sąlygų.

    Dėl sutikimo globoti renginius Parlamentui nekyla jokių finansinių įsipareigojimų, globojimas nesuteikia ir teisės naudotis Parlamento patalpomis. Daugiau informacijos apie renginių globojimo sąlygas rasite toliau pateiktose taisyklėse.

European Parliament    
 

Ryšių biurai valstybėse narėse

European Parliament’s Liaison Offices (EPLOs) are responsible for the local implementation of institutional communication activities, engage with citizens and staEuropos Parlamento ryšių biurai yra atsakingi už institucinės komunikacijos veiklos įgyvendinimą vietoje, bendradarbiauja su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais, palaiko ryšius su nacionaline, regionine ir vietos žiniasklaida bei teikia paramą Europos Parlamento nariams.keholders, manage contacts with national, regional and local media, and provide support to Members of the European Parliament.

Skaidrumo registras

Europos Parlamentas rekomenduoja visoms organizacijoms, dalyvaujančioms veikloje, kuriai taikomas Tarpinstitucinis susitarimas dėl skaidrumo registro, registruotis Skaidrumo registre.

esamekartu.eu

esamekartu.eu yra visos Europos bendruomenė, kuri skatina kiekvieną dalyvauti demokratiniuose procesuose.

Žmonės, tokie kaip tu, pasiryžę veikti tam, kad Europos Sąjungos ateitis būtų geresnė. Įsitraukdami į politinių sprendimų priėmimą ar paskatindami žmones balsuoti – kartu galime sustiprinti Europos Sąjungos demokratinį pagrindą.