Europos Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS) 

Europos Parlamento vidaus tyrimų tarnyba ir idėjų kalvė

Žinios įgali 

EPRS uždavinys – vykdyti nepriklausomą, objektyvią ir autoritetingą su Europos Sąjunga susijusių politikos klausimų analizę bei tyrimus, kuriais galėtų remtis Europos Parlamento nariai, o prireikus ir Parlamento komitetai, siekiant padėti jiems dirbti parlamentinį darbą.

 EPRS siūlo įvairiausius produktus ir paslaugas, kurie grindžiami visų politikos sričių vidaus specialistų praktine patirtimi ir žinių šaltiniais, kad žiniomis būtų sutvirtintos Parlamento narių ir komitetų galimybės ir būtų prisidėta prie Parlamento kaip institucijos veiksmingumo bei įtakos. EPRS taip pat remia ir skatina Parlamento vykdomą visuomenės informavimo veiklą.

PAGALBA PARLAMENTO NARIAMS 

    

Parlamento nariams skirti tyrimai

EPRS rengia įvairiausias išsamaus turinio ir lengvai persikaitomas publikacijas apie svarbiausias ES politikos sritis, problemas ir teisės aktus. Ji taip pat rengia Parlamento narių ir jų personalo užsakomus mokslinius tyrimus ir analizes.

„Teisėkūros traukinys“

Naudojantis animaciniu „Teisėkūros traukinio“ tvarkaraščiu galima stebėti pažangą, dabartinio Europos Parlamento penkerių metų kadencijos laikotarpiu padarytą nagrinėjant svarbiausius teisėkūros dokumentus.

Nagrinėjami ES teisės aktai

Informaciniuose pranešimuose „Nagrinėjami ES teisės aktai“ analizuojama visų svarbiausių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pažanga kiekvienu teisėkūros procedūros etapu.

Teminės santraukos

Svetainėje „Teminės santraukos“ siūloma greita prieiga prie svarbiausių ir naujausių publikacijų Europos Sąjungos politikos klausimais.

PARAMA POLITINIO CIKLO METU 

Poveikio vertinimas ir Europos pridėtinė vertė

Prieš pasiūlymus aptariant Parlamento komitetuose, EPRS atlieka pirminį Europos Komisijos poveikio vertinimų įvertinimą. EPRS taip pat analizuoja galimą būsimų Europos Sąjungos veiksmų naudą rengdama ES masto veiksmų nebuvimo kainos ataskaitas, susijusias su politikos sritimis, kuriose bendri ES lygmens veiksmai būtų naudingi piliečiams.

Tikrinimas ir vykdomosios institucijos priežiūra

Prieš pasiūlymą aptariant Parlamento nariams, EPRS pateikia informaciją apie praktinį ES teisės ir politikos įgyvendinimą bei veiksmingumą. EPRS taip pat stebi, kaip savo posėdžiuose prisiimtus įsipareigojimus įgyvendina Europos Vadovų Taryba, ir analizuoja, kaip ji vykdo įvairias savo pareigas, numatytas teisėje arba grindžiamas tarpvyriausybiniais susitarimais.

Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimas

Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimas arba STOA, kuriam vadovauja Parlamento narių kolegija, atlieka iškylančių naujų politikos klausimų ir tendencijų mokslinį ir technologinį vertinimą bei analizę.

Visuotinių tendencijų analizė

EPRS nustato, seka ir analizuoja ilgalaikes bei vidutinės trukmės tendencijas, galinčias paveikti Europos Sąjungą.

    

BIBLIOTEKA

1953 m. įsteigta biblioteka, veikianti Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre, aprūpina Parlamentą laikraščiais, žurnalais, knygomis ir e. knygomis, lyginamosios teisės ir istorijos leidiniais.

    

Piliečių informavimas

Domitės Parlamento veikla ar ES klausimais? Visi ES piliečiai gali kreiptis su prašymu suteikti informacijos.