Eiropas Parlamenta koordinatore bērnu tiesību jautājumos
 

Koordinatore, savā darbā vadoties pēc bērna interešu principa, cenšas panākt, lai visos ES politikas virzienos un tiesību aktos tiktu veicinātas un aizsargātas bērna tiesības. Viņa vēlas palīdzēt tiem iedzīvotājiem, kas saskaras ar vecāku veiktiem bērnu nolaupīšanas gadījumiem un ir iesaistīti pārrobežu ģimenes strīdos. Koordinatore iestājas par ciešāku tiesu iestāžu un administratīvo iestāžu sadarbību un cenšas veicināt mediāciju pārrobežu ģimeņu lietās.

Vecāku veikta pārrobežu bērna nolaupīšana
 

    

Ar Covid-19 saistīta informācija

Sakarā ar Covid-19 pandēmiju un nepieciešamajiem ierobežojumiem, ko valdības Eiropas Savienībā ieviesušas, lai apturētu koronavīrusa izplatīšanos, var tikt skartas dažas procedūras, tostarp tās, kuras saistītas ar pārrobežu ģimenes strīdiem.

    

Vecākiem

Ja jūsu bērns ir nolaupīts vai jums ir bažas, ka tas varētu notikt, Eiropas Parlamenta koordinatore var jums palīdzēt ar atbalstu un informāciju par to, ko varat darīt, lai atrisinātu šo situāciju.

    

Speciālistiem

Ja strādājat šajā jomā, piemēram, esat tiesnesis, Centrālā Iestāde, jurists vai mediators vai strādājat NVO, kas darbojas šajā jomā, Eiropas Parlamenta koordinatore vēlas sadarboties ar jums.

    

Bērnu tiesības

Eiropas Parlaments aktīvi veicina bērna tiesību attīstību un aizsardzību Eiropā. Koordinatore sadarbosies ar Eiropas Parlamenta deputātiem, lai panāktu, ka Parlaments savā darbā respektē un aizsargā bērnu tiesības un sekmē bērnu tiesību ievērošanu. Varbūt vēlaties uzzināt vairāk par to, ko mūsu iestāde dara bērna tiesību aizsardzības jomā?

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Agrāk, 1987. gadā, pēc toreizējā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lorda Plamba ierosmes izveidotais koordinatora amata nosaukums bija “Eiropas Parlamenta vidutājs vecāku veiktas starptautiskas bērnu nolaupīšanas lietās”. Iepriekšējie mediatori bija: Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) un Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

Tolaik sadarbība starp ES dalībvalstīm ģimenes tiesību jomā bija minimāla vai tādas nebija vispār. Vidutāja amata izveide bija pragmatisks risinājums, jo EP deputāti no iedzīvotājiem, kas saskārās ar to, ka viens vecāks bērnu nolaupījis vai liedz iespēju ar bērnu tikties, saņēma aizvien vairāk lūgumu iejaukties . Gadu gaitā vidutāja loma ir attīstījusies. 2018. gada aprīlī pēc Elisabeth Morin-Chartier ierosmes tas tika pārdēvēts par Eiropas Parlamenta koordinatoru bērnu tiesību jautājumos, lai tas labāk atbilstu amatam piešķirtajām pilnvarām un aptvertu bērnu tiesības.

 
 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pants — Bērnu tiesības 

1. Bērniem ir tiesības uz viņu labklājībai nepieciešamo aizsardzību un gādību. Viņi drīkst brīvi paust savu viedokli. Šis viedoklis atbilstīgi bērnu vecumam un briedumam jāņem vērā jautājumos, kas skar bērnu intereses.

2. Visās darbībās, kas attiecas uz bērniem, neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts iestādes vai privātas iestādes, pirmkārt jāņem vērā bērna intereses.

3. Katram bērnam ir tiesības regulāri uzturēt personiskas attiecības un tiešus sakarus ar abiem vecākiem, izņemot gadījumus, kad tas ir pretrunā viņa interesēm.

Contact: