Eiropas Parlamenta koordinators bērnu tiesību jautājumos 

Koordinators, savā darbā vadoties pēc bērna interešu principa, cenšas panākt, lai visos ES politikas virzienos un tiesību aktos tiktu aizsargātas bērnu tiesības un sekmēta šo tiesību ievērošana. Koordinators vēlas palīdzēt tiem iedzīvotājiem, kas saskaras ar vecāku veiktiem bērnu nolaupīšanas gadījumiem un citiem pārrobežu ģimenes strīdiem. Koordinators arī iestājas par ciešāku tiesu iestāžu un administratīvo iestāžu sadarbību un cenšas veicināt mediāciju pārrobežu ģimenes lietās.

Kopš 2019. gada jūlija koordinatore bērnu tiesību jautājumos ir Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Ewa Kopacz.

Koordinators bērnu tiesību jautājumos:

  • darbojas kā centrālais kontaktpunkts, kas ES politikas virzienos uzrauga bērnu tiesības un aktīvi sekmē bērnu tiesību ievērošanu, nodrošinot Eiropas Parlamenta darbību saskaņotību un pamanāmību šajā jomā;
  • veicina pārrobežu mediāciju starptautiskajos ģimenes strīdos;
  • darbojas kā ES iedzīvotāju galvenais informācijas centrs starptautiskas vecāku veiktas bērnu nolaupīšanas lietās vai citos pārrobežu ģimenes strīdos.
    

Pārrobežu ģimenes strīdi - vecākiem

Ja otrs bērna vecāks ir nolaupījis bērnu, ja jums ir aizdomas, ka tas drīzumā varētu notikt, vai ja jums rodas pārrobežu strīds saistībā ar aizgādības un saskarsmes tiesībām, koordinators var jūs atbalstīt, sniedzot informāciju par to, ko varat darīt, lai risinātu radušos situāciju.

    

Pārrobežu ģimenes strīdi - speciālistiem

Koordinators atbalsta ES valstu ciešāku sadarbību un savstarpēju uzticību pārrobežu ģimenes tiesību jomā un cenšas panākt miermīlīgu izlīgumu pārrobežu ģimenes strīdu gadījumā, tostarp ar mediācijas palīdzību. Koordinators uzskata, ka šādās lietās iesaistītajām personām ir svarīgi saņemt eksperta konsultāciju un palīdzību. Tāpēc koordinators aktīvi sadarbojas ar ekspertiem, lai veicinātu speciālistu apvienošanos ES mēroga tīklos.

    

Bērnu tiesības

Eiropas Parlaments aktīvi veicina bērnu tiesību attīstību un aizsardzību Eiropā. Koordinators sadarbojas ar Eiropas Parlamenta deputātiem, lai panāktu, ka Parlaments savā darbā respektē un aizsargā bērnu tiesības un sekmē bērnu tiesību ievērošanu.

    

Jaunākā informācija

Iepazīstieties ar jaunumiem par bērna tiesībām ES un Eiropas Parlamenta koordinatores darbu.

Agrāk, 1987. gadā, pēc toreizējā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja lorda Plamba ierosmes izveidotā koordinatora amata nosaukums bija “Eiropas Parlamenta vidutājs vecāku veiktas starptautiskas bērnu nolaupīšanas lietās”. Iepriekšējie mediatori bija Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017-2019), Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) un Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

Tolaik sadarbība starp ES dalībvalstīm ģimenes tiesību jomā bija minimāla vai tādas nebija vispār. Mediatora amata izveide bija pragmatisks risinājums, jo Eiropas Parlamenta deputāti saņēma aizvien vairāk lūgumu no iedzīvotājiem, kas saskārās ar vecāku veiktu bērnu pārrobežu nolaupīšanu vai saskarsmes tiesību problēmām. Gadu gaitā mediatora loma ir attīstījusies. 2018. gada aprīlī pēc Elisabeth Morin-Chartier ierosmes amats tika pārdēvēts par Eiropas Parlamenta koordinatoru bērnu tiesību jautājumos, lai tas labāk atbilstu amatam piešķirtajām pilnvarām un aptvertu bērnu tiesības.

Bērnu tiesību aizsardzība un bērnu tiesību ievērošanas sekmēšana ir nepārprotams Eiropas Savienības mērķis, kas noteikts Lisabonas līguma 3. pantā. Arī ES Pamattiesību hartā ir noteikts, ka Eiropas iestādēm un ES dalībvalstīm, īstenojot Savienības tiesību aktus, ir jānodrošina bērnu tiesību aizsardzība.