Eiropas Ombuds 

Ja jūs neapmierina attieksme ES institūcijās, jums var palīdzēt Eiropas Ombuds.

Ombuds izskata sūdzības par Eiropas Savienības institūciju, tai skaitā Eiropas Komisijas, ES Padomes, Eiropas Parlamenta, Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un visu ES aģentūru, administratīvajām kļūdām. Vienīgi Eiropas Savienības Tiesa, Pirmās instances tiesa un Civildienesta tiesa, pildot savas tiesu iestāžu funkcijas, neietilpst tā jurisdikcijā. Ombuds parasti izmeklēšanu veic, pamatojoties uz sūdzībām, bet var sākt izmkelēšanu arī pēc savas iniciatīvas.

Eiropas Ombuda biroji atrodas Eiropas Parlamenta ēkās Strasbūrā.

Contact: