Patronāža 

Viens no veidiem, kā Parlaments var iesaistīties kādā pasākumā, ir sniegt tam savu morālo atbalstu. Šāds atbalsts katru gadu tiks piešķirts noteiktam pasākumu skaitam.

Roberta Metsola, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 

Ar patronāžas palīdzību Eiropas Parlaments sniedz morālu, nemateriālu atbalstu kvalitatīviem bezpeļņas pasākumiem, kuriem ir nepārprotama Eiropas dimensija [...]

« [...] TEiropas Parlaments ir vienīgā ES iestāde, ko tieši ievēlē Eiropas pilsoņi. Un, kā noteikts ar Lisabonas līgumu, pilsoņus Savienībā tieši pārstāv Eiropas Parlaments. Patronāža ir vērtīgs instruments, kas ļauj sekmēt šo savstarpējo saikni un pietuvināt Eiropas Parlamentu eiropiešiem.»

  • Parlamenta atbalstu var saņemt tādi pasākumi kā konferences, debates, semināri, vasaras skolas u. tml., ja vien attiecīgais pasākums nepārprotami ir pasākums ar Eiropas dimensiju, jo īpaši tāds, kas akcentē Eiropas Parlamenta vai Savienības nozīmi un ieguldījumu vai prioritātes attiecīgajā jomā, un ja tas ir ļoti kvalitatīvs un sasniedz ievērojamu auditoriju. Turklāt tam jābūt noteikta ilguma pasākumam ar apstiprinātu norises laiku (viens vai vairāki datumi) un vietu. Tiem jābūt bezpeļņas pasākumiem.

    Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, cik lielā mērā attiecīgais pasākums vairo izpratni par Eiropas parlamentāro demokrātiju un sekmē aktīvu Eiropas pilsonību, veicina pamattiesības, dzimumu līdztiesību, nediskriminēšanu un sociālo iekļaušanu. Turklāt īpaša uzmanība tiek pievērsta arī jaunatnes organizētiem vai jaunatnei paredzētiem pasākumiem.

    Atbalstu nevar piešķirt pasākumiem, kas ir pēc būtības komerciāli vai kam ir komerciāls nolūks, un ar ko iecerēts tieši vai netieši reklamēt vai popularizēt zīmolus vai jebkādu komercdarbību, nedz arī pasākumiem, kuri saistīti ar kādas partijas politisku mērķi, kas cita starpā ir arī finansējuma piesaistīšana politiskiem mērķiem, vai ietver arodbiedrību vai politisko partiju kārtējās vai iekšējās darbības. Atbalstu nevar saņemt arī pasākumi un/vai organizētāji, kas apdraud Eiropas Savienības demokrātiskās pamata vērtības un principus.

    Ja saskaņā ar šiem noteikumiem pasākumam ir piešķirts Parlamenta atbalsts, bet tas vairs neatbilst izvirzītajiem nosacījumiem, lēmumu par atbalsta piešķiršanu pasākumam Parlamenta priekšsēdētāja jebkurā brīdī var atsaukt.

    Atbalsta piešķiršana nenozīmē, ka Parlaments ir uzņēmies jebkādas finansiālas saistības, un tas arī nedod tiesības izmantot Parlamenta telpas. Papildu informāciju par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem var iegūt, iepazīstoties ar turpmāk minētajiem noteikumiem.

European Parliament    
 

Eiropas Parlamenta Biroji dalībvalstīs

Eiropas Parlamenta Birojiem (EPLO) ir uzticēts pienākums uz vietas īstenot iestādes komunikācijas pasākumus, panākt pilsoņu un ieinteresēto personu līdzdalību, uzturēt saziņu ar valsts, reģionālajiem vai vietējiem plašsaziņas līdzekļiem un sniegt atbalstu Eiropas Parlamenta deputātiem.

Pārredzamības reģistrs

Pārredzamības reģistrā Eiropas Parlaments iesaka reģistrēties visām organizācijām, kuras veic darbības, ko reglamentē Iestāžu nolīgums par Pārredzamības reģistru.

mēsesamkopā.eu

mēsesamkopā.eu ir Eiropas mēroga kopiena, kas aicina katru iesaistīties demokrātijas veidošanā.

Es, tu, mēs kopā ceļamies un rīkojamies, lai veidotu labāku Eiropas Savienību. Iesaistoties politiskajos procesos vai skaidrojot balsošanas nozīmi, mēs varam spēcināt demokrātijas lomu Eiropas Savienībā.