Lūgumraksti 

Ikviens Eiropas pilsonis individuāli vai kopā ar citiem pilsoņiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 227. pantu var jebkurā laikā izmantot tiesības iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam. Tās ir vienas no Eiropas iedzīvotāja pamattiesībām.

Ikviens Eiropas Savienības pilsonis vai dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs var individuāli vai kopā ar citiem pilsoņiem vai citām personām iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu un kas tieši skar šo pilsoni vai personu. Arī ikviens uzņēmums, organizācija vai asociācija, kuras galvenā mītne atrodas kādā no dalībvalstīm, var izmantot šīs EK līgumā garantētās tiesības iesniegt lūgumrakstu.

Lūgumraksts var būt sūdzības vai lūguma formā un var attiekties uz sabiedrību vai privāti interesējošu jautājumu.

Lūgumraksts var būt personīgs lūgums, sūdzība vai novērojums par ES tiesību aktu piemērošanu vai aicinājums Eiropas Parlamentam ieņemt noteiktu nostāju kādā jautājumā. Šādi lūgumraksti dod Eiropas Parlamentam iespēju pievērst uzmanību dalībvalstu, vietējo pašvaldību vai citu iestāžu izraisītiem Eiropas pilsoņu tiesību pārkāpumiem.

Lūgumrakstu komiteja

Lūgumrakstu komitejā ir 35 deputātu, to vada priekšsēdētājs un 4 priekšsēdētāja vietnieki.