Eiropas Savienības faktu lapas 

Faktu lapas tika izveidotas 1979. gadā, kad notika Eiropas Parlamenta pirmās tiešās vēlēšanas, un to mērķis ir sniegt nespeciālistiem vienkāršu, kodolīgu un precīzu vispārēju pārskatu par Eiropas Savienības iestādēm un politikas jomām, kā arī par Eiropas Parlamenta lomu to attīstībā.

Faktu lapas ir sagrupētas piecās nodaļās

Nodaļā “Eiropas Savienības darbība” ir iztirzāta ES vēsturiskā attīstība, secīgie līgumi, tās tiesiskā sistēma, lēmumu pieņemšanas procedūras, iestādes un struktūras, un finansējums.

Nodaļā “Ekonomika, zinātne un dzīves kvalitāte” ir izskaidroti iekšējā tirgus principi un jautājumi saistībā ar patērētāju aizsardzību un sabiedrības veselību, aprakstītas vairākas ES politikas jomas, piemēram, sociālā, nodarbinātības, rūpniecības, pētniecības, enerģētikas un vides politika, izklāstīts Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) satvars un izskaidrota konkurences, nodokļu un ekonomikas politikas koordinācija un uzraudzība.

Nodaļā “Kohēzija, izaugsme un darbvietas” ir izskaidrots, kā ES risina jautājumus saistībā ar tās dažādajām iekšpolitikas jomām: reģionālo un kohēzijas politiku, lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, transportu un tūrismu, kā arī kultūras, izglītības un sporta politiku.

Nodaļā “Pilsoņi: pamattiesības, drošība un tiesiskums” ir raksturotas individuālās un kolektīvās tiesības, tostarp Pamattiesību harta, un brīvības, drošības un tiesiskuma joma, cita starpā imigrācija un patvērums, kā arī tiesu iestāžu sadarbība.

Nodaļā “Savienības ārējās attiecības” ir izklāstīta ārpolitika, drošības un aizsardzības politika, ārējās tirdzniecības attiecības un attīstības politika, cilvēktiesību un demokrātijas veicināšana, paplašināšanās un attiecības ar valstīm, kas nav ES kaimiņvalstis.

Faktu lapas sagatavo politikas departamenti un Ekonomikas pārvaldības atbalsta nodaļa, un tās ir pieejamas 24 valodās. Tiešsaistē pieejamā faktu lapu versija gada laikā tiek regulāri pārskatīta un atjaunināta, ja Eiropas Parlaments pieņem svarīgu nostāju vai apstiprina nozīmīgas politiskās nostādnes kādā jautājumā.

fact-sheet Background    
 

Eiropas Savienības faktu lapas

Īstā vieta, kur meklēt kopsavilkumu par ES politiku un Parlamenta lomu tajā. Faktu lapas ir kodolīgas, bet tajās ir apskatīta kopaina un tās tiek regulāri atjauninātas.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Redakcionālā darba un komunikācijas koordinēšanas nodaļu