Eiropas Parlamenta Izpētes dienests (EPRS) 

Eiropas Parlamenta iekšējais izpētes dienests un ideju laboratorija

Iespēju palielināšana, izmantojot zināšanas

EPRS uzdevums ir nodrošināt Eiropas Parlamenta deputātiem un, attiecīgā gadījumā, Parlamenta komitejām neatkarīgu, objektīvu un autoritatīvu analīzi un pētījumus par politikas jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienību, lai palīdzētu deputātiem parlamentārajā darbā.

EPRS nodrošina visaptverošu produktu un pakalpojumu klāstu, kurus palīdz sniegt iekšējie speciālisti un zināšanu avoti visās politikas jomās, tādējādi ar zināšanu palīdzību palielinot deputātu un komiteju iespējas un veicinot Parlamenta kā iestādes efektivitāti un ietekmi. EPRS arī atbalsta un sekmē ar parlamentāro darbu saistītas informācijas izplatīšanu plašākā sabiedrībā.

ATBALSTS DEPUTĀTIEM 

    

Deputātiem paredzēti pētījumi

EPRS sagatavo visaptverošu, saturā bagātu un viegli lasāmu publikāciju klāstu par galvenajiem ES politikas virzieniem, jautājumiem un tiesību aktiem. Tas arī izpilda deputātu un viņu darbinieku pieprasījumus veikt izpēti un analīzi.

Likumdošanas procesa “vilcienu saraksts”

Ar animētas lietojumprogrammas “Legislative Train Schedule” palīdzību var pārraudzīt progresu, kas pašreizējā Eiropas Parlamenta piecu gadu sasaukumā panākts attiecībā uz galvenajiem likumdošanas dokumentiem.

ES likumdošanas procesa posmi

Informatīvajos paziņojumos “ES likumdošanas procesa posmi” ir analizēta visu svarīgāko tiesību aktu priekšlikumu virzība likumdošanas procesā.

Aktuālo jautājumu apskati

Aktuālo jautājumu apskati nodrošina ātru piekļuvi visaktuālākajām un visjaunākajām publikācijām par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības politiku.

ATBALSTS POLITIKAS VEIDOŠANAS CIKLĀ 

Ietekmes novērtējums un Eiropas pievienotā vērtība

Pirms priekšlikumu apspriešanas Parlamenta komitejās EPRS sniedz sākotnēju Eiropas Komisijas ietekmes novērtējumu kvalitātes izvērtējumu. Ziņojumos par Eiropas integrācijas trūkuma radītajām izmaksām EPRS arī analizē Eiropas Savienības turpmākas rīcības iespējamās priekšrocības tajās politikas jomās, kurās kopēja rīcība Eiropas līmenī varētu dot labumu iedzīvotājiem.

Izpildes rūpīga pārbaude un pārraudzība

Pirms Eiropas Parlamenta deputāti ķeras pie kāda priekšlikuma apspriešanas, EPRS sniedz informāciju par ES tiesību aktu un politikas virzienu praktisko īstenošanu un efektivitāti. EPRS arī uzrauga Eiropas Padomes sanāksmēs pieņemto saistību izpildi un tās dažādās saistības, kas ietvertas vai nu tiesību aktos, vai starpvaldību nolīgumos.

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana

STOA (Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļa), ko vada EP deputātu darba grupa, novērtē zinātniskās un tehnoloģiskās iespējas un analizē aktuālos politikas jautājumus un tendences.

Vispārējo tendenču analīze

EPRS identificē un analizē vispārējās tendences, kuras var ietekmēt Eiropas Savienību, un seko tām līdzi ilgtermiņā un vidējā termiņā.

    

BIBLIOTĒKA

Bibliotēka ir dibināta 1953. gadā, tā darbojas Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā un tajā Parlamenta vajadzībām ir pieejami laikraksti, žurnāli, grāmatas, e-grāmatas, salīdzināmo tiesību un vēstures materiāli.

    

Pilsoņu uzziņas

Vai vēlaties saņemt informāciju par Parlamenta darbību vai ES jautājumiem? Visiem ES iedzīvotājiem ir tiesības nosūtīt informācijas pieprasījumus.