Europees burgerinitiatief 

Heeft u concrete ideeën om de EU te verbeteren? Het Europees burgerinitiatief stamt uit het Verdrag van Lissabon. Hiermee kunnen burgers de Europese Commissie oproepen nieuwe wetten voor te stellen of andere maatregelen te nemen.

Sla de handen ineen met burgers van andere EU-landen en zoek steun voor uw voorstellen. Als het u lukt om genoeg medestanders te krijgen uit heel de EU, kunt u uw voorstel voorleggen aan de Europese Commissie en wordt u uitgenodigd om uw initiatief toe te lichten in het Europees Parlement. Daarna beslist de Commissie of en welke actie moet worden ondernomen.

De organisatoren van een burgerinitiatief moeten tenminste zeven EU-burgers zijn uit zeven verschillende lidstaten. Zij hebben vervolgens één jaar de tijd om steun te krijgen van één miljoen inwoners van minimaal zeven verschillende EU-landen. In elk van deze zeven landen moet er een minimumaantal handtekeningen worden verzameld.

Handtekeningen kunnen op papier of online worden opgehaald en moeten worden gecontroleerd door de bevoegde instanties in de betreffende lidstaten.

Als het minimumaantal handtekeningen is bereikt, worden de organisatoren uitgenodigd voor een hoorzitting in het Europees Parlement om hun ideeën te presenteren. Daarna kan het Parlement besluiten verder over de ideeën te debatteren en een resolutie aan te nemen.

De Commissie heeft zes maanden de tijd om succesvolle burgerinitiatieven te bestuderen en te bedenken hoe ze gaat handelen. Het Europees Parlement kan vervolgens de maatregelen beoordelen die de Commissie heeft genomen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Europees burgerinitiatief. Hier is ook gedetailleerde uitleg te vinden over de verschillende stappen die organisatoren moeten nemen en een overzicht van de lopende en afgeronde burgerinitiatieven.


Meer informatie:

Regelgevingskader

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_nl