Beschermheerschap 

Het beschermheerschap is een manier waarop het Europees Parlement zich aan een evenement kan verbinden in de vorm van morele steun. Elk jaar wordt aan een beperkt aantal evenementen een beschermheerschap toegekend.

Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement 

Het beschermheerschap biedt het Europees Parlement de mogelijkheid om zijn morele en immateriële steun te verlenen aan een selecte hoeveelheid waardevolle non-profitactiviteiten met een duidelijke Europese dimensie [...]

« [...]Het Europees Parlement is de enige EU-instelling die rechtstreeks wordt gekozen door de burgers. In het Verdrag van Lissabon is bepaald dat alle burgers van de EU op het niveau van de Unie rechtstreeks vertegenwoordigd worden in het Europees Parlement. Het Beschermheerschap is een belangrijk instrument om invulling te geven aan deze nauwe verbondenheid en het Europees Parlement dichter bij de burgers te brengen.»

  • Het beschermheerschap kan worden toegekend aan conferenties, debatten, seminars, zomerscholen, enz. mits deze een duidelijke Europese dimensie hebben, met bijzondere aandacht voor de rol en bijdrage van het Europees Parlement of de Unie op het betreffende gebied, en mits zij van voldoende kwaliteit zijn en een groot bereik hebben. Voorts moeten de data en de locatie bevestigd en het evenement van beperkte duur zijn. De evenementen mogen geen winstoogmerk hebben.

    De aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar de mate waarin de evenementen bijdragen aan de bewustmaking rond de Europese parlementaire democratie, het stimuleren van actief Europees burgerschap en de bevordering van de grondrechten, gendergelijkheid, non-discriminatie en sociale inclusie. Bijzondere aandacht wordt tevens besteed aan evenementen die georganiseerd worden op initiatief van of gericht zijn op de jongerengemeenschap.

    Een beschermheerschap kan niet toegekend worden wanneer er sprake is van een commercieel karakter of commerciële doeleinden en het evenement gericht is op het rechtstreeks of onrechtstreeks adverteren of promoten van merken en/of enige vorm van commerciële activiteit. Evenmin komen evenementen met een eenzijdig politiek karakter in aanmerking, met inbegrip van fondsenwerving voor politieke doeleinden en gewone of interne activiteiten van vakbonden of politieke partijen. Evenementen of organisatoren die afbreuk doen aan de democratische waarden en beginselen van de Europese Unie, zijn eveneens uitgesloten.

    Wanneer het Parlement krachtens de regels een beschermheerschap voor een evenement vervult maar het evenement niet langer voldoet aan de voorwaarden, kan de Voorzitter het besluit tot vervulling van een beschermheerschap te allen tijde intrekken.

    en beschermheerschap houdt geen financiële verplichtingen in voor het Parlement en verleent evenmin het recht gebruik te maken van de voorzieningen van het Parlement. Aanvullende informatie over de voorwaarden voor toekenning van een beschermheerschap vindt u in het onderstaande document.

European Parliament    
 

Liaisonbureaus in de lidstaten

De Liaisonbureaus van het Europees Parlement (EPLO’s) voeren de communicatieactiviteiten van het Parlement in de lidstaten uit, gaan in gesprek met burgers en belanghebbenden, onderhouden contacten met de nationale, regionale en lokale media en ondersteunen de leden van het Europees Parlement.

Het transparantieregister

Het Europees Parlement adviseert alle organisaties met activiteiten die onder het interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister vallen, zich in dit register in te schrijven.

Samen.eu

Samen.eu is een pan-Europese community die iedereen aanmoedigt om deel te nemen aan de democratie.

Mensen zoals jij zetten zich in voor een betere toekomst in de Europese Unie. Of het nu is door aan het politieke proces deel te nemen of door het belang van stemmen onder de aandacht te brengen. Samen kunnen we de democratie in de Europese Unie bevorderen.