Verzoekschriften 

Een van de grondrechten van de Europese burger: Alle burgers kunnen individueel of samen met anderen te allen tijde gebruikmaken van hun petitierecht, d.w.z. het recht om bij het Europees Parlement een verzoekschrift in te dienen (artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

Iedere burger van de Europese Unie of inwoner van een lidstaat heeft het recht om individueel of tezamen met anderen een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten betreffende een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Europese Unie behoort en dat hem of haar rechtstreeks aangaat. Een bedrijf, organisatie of vereniging met zetel in de Europese Unie kan eveneens van dit in het Verdrag verankerde recht op indiening van een verzoekschrift gebruikmaken.

Een verzoekschrift kan de vorm aannemen van een klacht of verzoek en kan betrekking hebben op aangelegenheden van openbaar of particulier belang.

Een verzoekschrift kan een individueel verzoek, een klacht of een opmerking over de toepassing van het EU-recht zijn of een oproep aan het Europees Parlement om een standpunt in te nemen ten aanzien van een specifieke kwestie. Zulke verzoekschriften stellen het Parlement in de gelegenheid de aandacht te vestigen op inbreuken door een lidstaat, een lagere overheid of een andere instelling op de rechten van de Europese burger.

Commissie verzoekschriften

De Commissie verzoekschriften bestaat uit 35 leden en wordt voorgezeten door een voorzitter en vier ondervoorzitters.