Regels inzake passend gedrag 

Het Europees Parlement heeft voor zijn leden en ambtenaren regels opgesteld betreffende transparantie en ethiek. Meer weten?

Het voorkomen van intimidatie en discriminatie

De leden dienen zich te onthouden van elke vorm van psychologische of seksuele intimidatie en dienen bij de uitoefening van hun mandaat de code voor passend gedrag van de leden in acht te nemen (zie artikel 10, lid 6, van het Reglement).

De code voor passend gedrag van de leden van het Europees Parlement is bedoeld om ervoor te zorgen dat de leden iedereen die bij het Europees Parlement werkt met waardigheid, beleefdheid en respect en zonder vooroordelen en discriminatie behandelen.

Daarbij moeten zij zich op professionele wijze gedragen en zich in hun contacten met personeelsleden onthouden van neerbuigende, kwetsende, beledigende of discriminerende taal en andere onethische vernederende of onrechtmatige handelingen.

De code voor passend gedrag is een bijlage bij het Reglement van het Europees Parlement (bijlage II).

Bij hun ambtsaanvaarding als lid van het Parlement wordt de leden gevraagd een verklaring te ondertekenen waarmee ze toezeggen zich aan de code te zullen houden.

Leden die deze verklaring niet hebben ondertekend, kunnen niet worden gekozen als ambtsdragers van het Parlement of een van zijn organen, kunnen niet worden benoemd als rapporteur en kunnen evenmin deelnemen aan een officiële delegatie of interinstitutionele onderhandelingen. Alle verklaringen, ondertekend of niet, worden gepubliceerd op de profielpagina’s van de leden op de website van het Parlement. De handtekeningen van de leden worden niet op de website gepubliceerd. Wanneer een verklaring van een datum is voorzien, betekent dit dat de verklaring op die dag is ondertekend.

Wat is een belangenconflict en hoe te handelen in een dergelijk geval?

In de gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten is vastgelegd dat de leden uitsluitend in het algemeen belang mogen handelen en zich bij de uitoefening van hun taken moeten laten leiden door de gedragsprincipes belangeloosheid, integriteit, transparantie, toewijding, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en respect voor het aanzien van het Parlement.

In deze gedragscode wordt uiteengezet wat er onder een belangenconflict moet worden verstaan en wat de leden moeten doen om belangenconflicten te voorkomen. Zo moeten zij nauwkeurig opgave doen van hun financiële belangen en moeten zij melding doen van hun aanwezigheid bij door derden georganiseerde gelegenheden en van geschenken die zij aangeboden hebben gekregen op momenten waarop zij het Parlement officieel vertegenwoordigden.

Als een lid de gedragscode overtreedt, kan de Voorzitter besluiten om hem of haar een sanctie op te leggen. Als er een sanctie is opgelegd, doet de Voorzitter hiervan mededeling tijdens een voltallige vergadering van het Parlement en wordt er op de website van het Parlement een mededeling geplaatst die daar de rest van de zittingsperiode blijft staan.

Meer informatie: Reglement van het Europees Parlement:Artikel 11 - Financiële belangen van de leden en transparantieregister

Regels inzake ethisch gedrag voor ambtenaren

Europese ambtenaren moeten zich bij het uitvoeren van hun beroepstaken houden aan een reeks voorschriften en ook als zij niet meer voor de instellingen werken, zijn er voorschriften waaraan zij zich moeten houden. Deze regels zijn neergelegd in het statuut van de ambtenaren en de door het Bureau van het Europees Parlement goedgekeurde gedragscode, met daarin een verplichting tot onafhankelijkheid, terughoudendheid, geheimhouding en loyale samenwerking.

Deze algemene verplichtingen zijn vastgesteld om de werkzaamheden en de reputatie van de EU en haar ambtenaren te beschermen en gelden voor de ambtenaren van het Parlement zowel in het kader van de uitoefening van hun taken als in hun privéleven.

Dit houdt in dat van eventuele belangen in een bedrijf of organisatie waardoor de nakoming van deze verplichtingen in gevaar zou kunnen komen, direct melding moet worden gemaakt. Voor nevenactiviteiten, al dan niet tegen beloning, moet eerst toestemming worden gevraagd.

Personeelsleden van het Parlement mogen zonder voorafgaande toestemming geen geschenken of andere voordelen aanvaarden, tenzij de waarde daarvan minder is dan 100 respectievelijk 300 euro op jaarbasis.

Als personeelsleden na de periode waarin zij voor het Parlement hebben gewerkt van plan zijn om betaalde dan wel niet-betaalde activiteiten uit te oefenen, moeten zij het Parlement hiervan in kennis stellen.

Meer informatie over de regels inzake contacten met lobbygroepen kunt u vinden op de website over transparantie en lobbygroepen.