Europejska inicjatywa obywatelska 

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obywatele UE będą mieć do dyspozycji zupełnie nowe narzędzie, dzięki któremu będą mogli uczestniczyć w procesie kształtowania polityki UE. Inicjatywa obywatelska, wprowadzona na mocy traktatu lizbońskiego, da milionowi obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE możliwość zwrócenia się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zaproponowanie przepisów w dziedzinach należących do jej kompetencji. Organizatorzy inicjatywy obywatelskiej, tj. komitet obywatelski złożony z co najmniej 7 obywateli UE zamieszkałych w co najmniej 7 różnych państwach członkowskich, będą mieli rok na zebranie niezbędnej liczby podpisów, które muszą zostać zweryfikowane przez właściwe organy w każdym państwie członkowskim. Twórcy udanych inicjatyw wezmą udział w wysłuchaniu publicznym organizowanym przez Parlament Europejski. Komisja ma 3 miesiące na rozpatrzenie danej inicjatywy i decyzję jak na nią zareagować.

Procedura

Wystarczy zebrać milion podpisów i skierować do UE wniosek o przyjęcie nowego aktu prawnego – może to zrobić każdy obywatel UE. Wydaje się trudne? Wcale takie nie jest. Złożenie własnej inicjatywy jest naprawdę proste, wystarczy wykonać siedem kroków przedstawionych poniżej.
Pamiętaj, że taka inicjatywa musi dotyczyć dziedzin związanych z UE wchodzących w zakres kompetencji Komisji Europejskiej. Nie może to być np. zmiana w Traktatach UE. Inicjatywa nie może również zawierać treści obelżywych, niepoważnych ani przykrych.
Brak pewności, czy dana kwestia wchodzi w zakres kompetencji Komisji, nie powinien być powodem do zmartwień.

Krok #1- Utwórz komitet obywatelski!

W jego skład musi wchodzić co najmniej siedem osób zamieszkałych w siedmiu różnych państwach.
Pamiętaj, że w skład komitetu mogą wchodzić wyłącznie obywatele UE w wieku co najmniej 18 lat (16 lat w Austrii). Ta minimalna liczba członków komitetu nie może obejmować posłów do Parlamentu Europejskiego.
Organizacje nie mogą tworzyć komitetów, lecz mogą wesprzeć Twoją inicjatywę. Dodatkowe informacje można znaleźć w tym rozporządzeniu (art. 8).

Krok #2 - Zarejestruj swoją inicjatywę!

Następnie czekaj na zielone światło od Komisji Europejskiej.
Inicjatywę można zarejestrować w jednym z 24 języków urzędowych UE Wcześniej należy jednak zebrać niektóre podstawowe informacje: tytuł inicjatywy, krótkie streszczenie jej przedmiotu, odniesienie do Traktatów UE i dane kontaktowe członków komitetu obywatelskiego.
W ciągu dwóch miesięcy Komisja Europejska prześle pismo, w którym poinformuje, czy inicjatywa spełnia podstawowe wymogi. Inicjatywa zostanie opublikowana w rejestrze internetowym.
Want to know more - Dodatkowe informacje można znaleźć w tym rozporządzeniu (art. 10)

Krok #3 - Zacznij zbierać podpisy

– na papierze lub drogą elektroniczną. Komisja Europejska udostępni bezpłatne otwarte oprogramowanie na potrzeby zbierania podpisów przez internet.
Należy pamiętać, że dane, które należy zebrać wraz z podpisami (tj. imię i nazwisko, adres, obywatelstwo), mogą być różne w poszczególnych państwach UE.
Koniecznie sprawdź, jakie są wymogi krajowe!
Nie wystarczy jednak zebrać podpisów w jednym państwie. Sygnatariusze muszą pochodzić z co najmniej jednej czwartej państw UE. Ponieważ obecnie jest 27 państw członkowskich, należy zebrać podpisy w co najmniej siedmiu z nich.
Trzeba zebrać minimalną liczbę podpisów w każdym z tych państw UE. I tu wkrada się nieco matematyki, a mianowicie obowiązuje następujący wzór: należy pomnożyć liczbę posłów do PE wybranych w danym państwie przez 750 (rozporządzenia na s. 10).

Krok #4 - Udało się zebrać milion podpisów! Gratulacje!

Teraz należy je wysłać do każdego z zainteresowanych państw UE. Do nich należy weryfikacja ich ważności. Każde z tych państw członkowskich prześle certyfikat potwierdzający ten fakt.
Dodatkowe informacje można znaleźć w tym rozporządzeniu (art. 18)

Krok #5 - Dokonano weryfikacji podpisów? Wszystko w porządku? Dostarcz podpisy do Komisji
Europejskiej.

Trzeba też przekazać informacje dotyczące wszelkiego wsparcia lub środków finansowych otrzymanych na cele związane z inicjatywą. Komisja Europejska opublikuje wszystkie te informacje na swojej stronie internetowej.
Dodatkowe informacje można znaleźć w tym rozporządzeniu (art. 19)

Krok #6 - Prosimy o zabranie głosu!

Czas, byś przedstawił swoją inicjatywę w Komisji Europejskiej i podczas wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim.
Dodatkowe informacje na temat wysłuchań publicznych w Parlamencie

Krok #7 - Zadanie wykonane!

Komisja Europejska przekaże informacje o kolejnych krokach. Poinformuje również o działaniach, jakie zamierza podjąć. Komisja Europejska zapewnia przejrzystość tego procesu. Wszystkie informacje dotyczące zgłoszonej inicjatywy zostaną podane do wiadomości publicznej. Komisja Europejska może zaproponować przyjęcie nowego aktu prawnego i przesłać go do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zatwierdzenia.

Liczba podpisów wymagana w poszczególnych krajach 

 • Austria 
  13.395 
 • Belgia 
  14.805 
 • Bułgaria 
  11.985 
 • Chorwacja 
  8.460 
 • Cypr 
  4.230 
 • Czechy 
  14.805 
 • Dania 
  9.870 
 • Estonia 
  4.935 
 • Finlandia 
  9.870 
 • Francja 
  55.695 
 • Niemcy 
  67.680 
 • Grecja 
  14.805 
 • Węgry 
  14.805 
 • Litwa 
  9.165 
 • Włochy 
  53.580 
 • Łotwa 
  5.640 
 • Litwa 
  7.755 
 • Luksemburg 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Holandia 
  20.445 
 • Polska 
  36.660 
 • Portugalia 
  14.805 
 • Rumunia 
  23.265 
 • Słowacja 
  9.870 
 • Słowenia 
  5.640 
 • Hiszpania 
  41.595 
 • Szwecja 
  14.805 

Inicjatywa obywatelska w liczbach 

 • 1 inicjatywa
   

   
 • 1 wysłuchanie publiczne 

   
 • 2 miesiące, podczas których Komisja Europejska zdecyduje, czy inicjatywa jest dopuszczalna 

   
 • 3 miesiące na weryfikację 

   
 • 3lata, po których Komisja Europejska zrobi przegląd regulacji 

   
 • 7 państw - to minimalna liczba krajów, z których muszą pochodzić sygnatariusze 

   
 • 7 członków Komitetu 

   
 • 12 miesięcy na zebranie podpisów 

   
 • 18 lat - tyle lat trzeba mieć skończone by złożyć podpis (16 w Austrii) 

   
 • 24 języki
   

   
 • 27 krajów UE 

   
 • 1.000.000 podpisów 

   

Contact: