Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka
 

Kierując się zasadą dobra dziecka, koordynator zapewnia promowanie i ochronę praw dziecka we wszystkich obszarach polityki i prawa UE. Koordynator udziela pomocy obywatelom uwikłanym w sprawy rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę czy inne transgraniczne spory rodzinne. Koordynator opowiada się za bliższą współpracą z organami sądowymi i administracyjnymi oraz stawia sobie za cel promowanie mediacji w transgranicznych sprawach rodzinnych.

Transgraniczne uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców
 

    

Informacja na temat pandemii Covid-19

Pandemia Covid-19 oraz konieczne obostrzenia wprowadzone przez rządy w całej UE w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa mogą wpływać na niektóre postępowania sądowe, w tym postępowania związane z transgranicznymi sporami rodzinnymi.

    

Dla rodziców

Osoby, których dziecko zostało uprowadzone lub które obawiają się, że może to wkrótce nastąpić, mogą uzyskać pomoc od koordynatora Parlamentu Europejskiego w postaci informacji i wskazówek na temat postępowania w takiej sytuacji.

    

Dla specjalistów

Koordynator Parlamentu Europejskiego chce współpracować z osobami pracującymi w tej dziedzinie, takimi jak sędziowie, pracownicy organu centralnego, prawnicy i mediatorzy, a także z osobami pracującymi w organizacjach pozarządowych działających w tym obszarze.

    

Prawa dziecka

Parlament Europejski aktywnie promuje rozwój i ochronę praw dziecka w Europie. Koordynator współpracuje z posłami do Parlamentu Europejskiego w trosce o to, by w działaniach Parlamentu przestrzegano praw dziecka oraz chroniono i promowano je. Dodatkowe informacje na temat działań Parlamentu w kwestii praw dziecka:

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Stanowisko koordynatora zostało utworzone w 1987 r. z inicjatywy lorda Plumba, ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, i nosiło wcześniej nazwę mediatora ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę. Poprzednimi mediatorkami były Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) i Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

W tym czasie państwa członkowskie UE współpracowały tylko w niewielkim zakresie lub nie współpracowały ze sobą w ogóle w obszarze prawa rodzinnego. Utworzenie stanowiska mediatora było pragmatycznym rozwiązaniem w obliczu rosnącej liczby zgłoszeń, jakie posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymywali od obywateli, których dziecko zostało uprowadzone za granicę przez drugiego rodzica lub którym utrudniano kontakty z dzieckiem. Rola mediatora zmieniała się stopniowo przez te lata. W kwietniu 2018 r., podczas sprawowania funkcji przez Elisabeth Morin-Chartier, zmieniono nazwę stanowiska na „koordynatora Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka”, aby odzwierciedlić zmianę mandatu i objąć nim prawa dziecka.

 
 

Artykuł 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawa dziecka 

1. Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości.

2. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, zarówno podejmowanych przez władze publiczne, jak i instytucje prywatne, należy przede wszystkim uwzględnić najlepszy interes dziecka.

3. Każde dziecko ma prawo do utrzymywania stałego, osobistego związku i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba że jest to sprzeczne z jego interesami.

Contact: