Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka 

Kierując się zasadą dobra dziecka, koordynator zapewnia promowanie i ochronę praw dziecka we wszystkich obszarach polityki i prawa UE. Koordynator stara się również udzielać wskazówek osobom doświadczającym uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców i innych transgranicznych sporów rodzinnych, a także opowiada się za ściślejszą współpracą z organami sądowymi i administracyjnymi oraz stawia sobie za cel promowanie mediacji w transgranicznych sprawach rodzinnych.

Koordynatorem ds. praw dziecka jest obecnie powołana na to stanowisko w lipcu 2019 r. wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz.

Obowiązki koordynatora ds. praw dziecka:

  • pełnienie funkcji centralnego punktu kontaktowego w celu monitorowania i aktywnego promowania praw dziecka w polityce UE, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności i widoczności działań Parlamentu w tej dziedzinie;
  • propagowanie mediacji transgranicznej w międzynarodowych sporach rodzinnych;
  • pełnienie funkcji centralnego punktu informacyjnego dla obywateli UE w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców lub innych transgranicznych sporów rodzinnych.
    

Transgraniczne spory rodzinne - dla rodziców

Osoby, których dziecko zostało uprowadzone przez drugiego rodzica, które obawiają się, że taka sytuacja wkrótce nastąpi, lub które są stroną transgranicznego sporu dotyczącego prawa do pieczy nad dzieckiem i prawa do kontaktów z dzieckiem, mogą uzyskać pomoc koordynatora w postaci wskazówek, wsparcia i informacji na temat sposobów postępowania w takiej sytuacji.

    

Transgraniczne spory rodzinne - dla specjalistów

Koordynator opowiada się za bliższą współpracą i wzajemnym zaufaniem między państwami UE w dziedzinie transgranicznego prawa rodzinnego i stara się promować polubowne rozwiązywanie transgranicznych sporów rodzinnych, w tym korzystanie z mediacji. Koordynator uważa, że dostęp do porad i pomocy ekspertów ma kluczowe znaczenie dla osób zaangażowanych w takie sprawy, dlatego też aktywnie współpracuje z ekspertami, aby zachęcać do rozwoju unijnych sieci specjalistów.

    

Prawa dzieci

Parlament Europejski aktywnie promuje rozwój i ochronę praw dziecka w Europie. Koordynator współpracuje z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby zagwarantować, że w ramach prac Parlamentu przestrzega się praw dziecka, a także chroni się i promuje te prawa.

    

Najnowsze informacje

Zobacz najnowsze wiadomości na temat praw dziecka w UE i działań koordynatorki Parlamentu Europejskiego.

Stanowisko koordynatora zostało utworzone w 1987 r. z inicjatywy lorda Plumba, ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, i nosiło wcześniej nazwę mediatora ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę. Poprzednimi mediatorkami były Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) i Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

W chwili tworzenia tego stanowiska współpraca państw UE w obszarze prawa rodzinnego była znikoma lub w ogóle nie było takiej współpracy. Utworzenie stanowiska mediatora było pragmatycznym rozwiązaniem w obliczu rosnącej liczby zgłoszeń, jakie posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymywali od osób, których dziecko zostało uprowadzone za granicę przez drugiego rodzica lub którym utrudniano kontakty z dzieckiem. Rola mediatora zmieniała się z upływem lat. W kwietniu 2018 r., podczas sprawowania funkcji przez Elisabeth Morin-Chartier, zmieniono nazwę stanowiska na „koordynator Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka”, aby odzwierciedlić zmianę mandatu i objąć nim prawa dziecka.

Ochronę i wspieranie praw dziecka jednoznacznie zapisano w art. 3 Traktatu z Lizbony jako jeden z celów Unii Europejskiej; również w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej znajduje się wymóg, zgodnie z którym instytucje europejskie i państwa UE muszą zapewnić ochronę praw dziecka przy wdrażaniu prawa Unii.