Ochrona praw dziecka
 

Wykorzystując zdobyte przez lata doświadczenia biura koordynatora, od 2018 r. koordynator aktywnie promuje prawa dziecka w polityce i prawodawstwie UE. Biuro, w ścisłej współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego, właściwymi komisjami parlamentarnymi oraz zespołem międzypartyjnym Parlamentu ds. praw dziecka, monitoruje prawodawstwo EU oraz inicjatywy nieustawodawcze Parlamentu w celu zagwarantowania należytego uwzględniania w nich praw dziecka.

Koordynator jest także instancją, z którą mogą kontaktować się w sprawach dotyczących praw dziecka instytucje i organizacje zaangażowane w politykę UE i prawa dziecka oraz społeczeństwo obywatelskie.

Parlament Europejski jako promotor praw dziecka

Zadaniem Parlamentu Europejskiego jest dbanie o to, by w ramach jego prac ustawodawczych i nieustawodawczych przestrzegano praw dziecka oraz wspierano i chroniono je, a także podejmowanie kwestii życia dzieci, zarówno w UE, jak i w kontaktach z państwami spoza Unii Europejskiej. Zmiana nazwy stanowiska z „mediatora Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka” na mającą szerszy zakres funkcję „koordynatora Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka” oraz utworzenie stałego biura w Parlamencie wskazuje na długofalowe zaangażowanie Parlamentu w sprawę uznania i ochrony praw dziecka.

W ramach instytucji

Koordynator ściśle współpracuje z innymi posłami do Parlamentu Europejskiego, a także z komisjami i zespołem międzypartyjnym ds. praw dziecka, aby odpowiednio wspierać prawa dziecka. Dąży również do dialogu i pomaga nawiązywać kontakty sprzyjające postępom w pracach Parlamentu w tym obszarze.

Zainteresowane strony w kwestii praw dziecka

Koordynator posiada sieć kontaktów w obszarze transgranicznych konfliktów rodzinnych i uważa, że sieć ta odgrywa centralną rolę w skuteczności jego pracy. W nadchodzącym roku zamierza zidentyfikować kluczowe zainteresowane strony i nawiązać kontakty z organizacjami, organami i ekspertami w państwach członkowskich w celu uzyskania informacji i wskazówek mogących pomóc mu w pracy w ramach jego mandatu dotyczącego praw dziecka.

Osoby i instytucje zainteresowane ewentualną współpracą proszone są o kontakt z naszym biurem.

Ramy prawne:

  • Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej ustanawia dla UE cel wspierania ochrony praw dziecka.
  • Karta praw podstawowych UE gwarantuje ochronę praw dziecka przez instytucje UE i państwa UE podczas wdrażania prawa Unii.

  • Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 r. jest pierwszym powszechnym i wiążącym prawnie instrumentem, który podejmuje kwestię praw dziecka. Obecnie 193 kraje są stronami konwencji, w tym wszystkie 28 państw członkowskich UE. Konwencja podejmuje kwestię obywatelskich, politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych praw dzieci. Konwencja dostarcza społeczności międzynarodowej zasad, dzięki którym polityka i programy wprowadzane na szczeblu krajowym uwzględniają przestrzeganie praw dziecka.

Contact: