The 2019 post-electoral survey among European expatriates 

Kilka tygodni po wyborach w maju 2019 r. przeprowadzono badanie wśród dwunastu narodowości o najwyższej liczbie ekspatriantów. Daje ono obraz tego, jak i dlaczego głosowali ekspatrianci, jakie sprawy są dla nich ważne, jak brexit wpłynął na ich wybór oraz jak postrzegają Unię Europejską i Parlament Europejski.

 W badaniu starano się także wyjaśnić możliwe przyczyny niższej frekwencji wśród tych społeczności. Mimo że ekspatrianci mają takie samo prawo do głosowania w wyborach europejskich jak inni obywatele, w niektórych państwach głosowanie jako ekspatriant wiąże się z procedurą dłuższą niż w kraju, co może być postrzegane jako potencjalna bariera.

 Z badania wynika m.in., że ponad jedna trzecia głosujących napotkała trudności, a jedna czwarta niegłosujących oświadczyła, że nie głosowała, ponieważ głosowanie za granicą okazało się zbyt skomplikowane. Dodatkowo co piąty ankietowany zaznaczył, że nie wiedział, gdzie ani jak głosować, lub wskazywał na problemy z kartą do głosowania.

 Przyglądając się bliżej profilowi wyborców, można zauważyć, że głosujący ekspatrianci są zazwyczaj w przedziale wiekowym 25–54, posiadają wykształcenie wyższe oraz zatrudnienie, zamieszkują na terenach miejskich i zazwyczaj przebywają w państwie przyjmującym od wielu lat. Wyborcy nieco chętniej głosują na partie z ich kraju ojczystego niż na te z kraju zamieszkania.

Jeśli chodzi o ogólne nastawienie do UE, ekspatrianci biorący udział w badaniu zaprezentowali bardziej proeuropejskie poglądy niż reszta społeczeństwa. Najczęściej podawaną przyczyną udziału w wyborach europejskich w 2019 r. było poczucie bycia Europejczykiem lub bycia obywatelem UE – poczucie wyrażane o wiele silniej niż wśród całego społeczeństwa UE-28. Kwestia, która najczęściej miała decydujący wpływ na oddany głos, dotyczyła sposobu, w jaki Unia Europejska powinna funkcjonować w przyszłości.