Patronat 

Patronat jest dla Parlamentu sposobem na włączenie się w wydarzenie w formie wsparcia moralnego. Co roku Parlament obejmuje patronat nad ograniczoną liczbą wydarzeń.

  • Parlament może objąć patronat nad wydarzeniami, takimi jak konferencje, debaty, seminaria, szkoły letnie itp., pod warunkiem że mają one wyraźny wymiar europejski. W szczególności podkreślają rolę Parlamentu Europejskiego lub Unii oraz wkład w daną dziedzinę, a także charakteryzują się wysokim poziomem i znacznym zasięgiem. Ponadto datę(-y) i miejsce muszą zostać potwierdzone, a czas trwania jest ograniczony. Wydarzenia nie mogą być nastawione na zysk.

    Szczególną uwagę zwraca się na zakres, w jakim wydarzenie poszerza wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej oraz propaguje aktywne obywatelstwo europejskie, prawa podstawowe, równość płci, niedyskryminację i włączenie społeczne. Specjalną uwagę należy również poświęcić wydarzeniom organizowanym przez społeczność młodzieży lub dla niej przeznaczonym.

    Nie można objąć patronatu nad wydarzeniami, które mają charakter lub cel komercyjny i mają na celu reklamowanie lub promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, marek bądź jakiegokolwiek rodzaju działalności handlowej. Nie obejmuje się nim też wydarzeń, które mają charakter polityczno-partyjny, w tym służą pozyskiwaniu środków na cele polityczne, lub obejmują codzienną lub wewnętrzną działalność związków zawodowych bądź partii politycznych. Wyklucza się również wydarzenia lub organizatorów, jeżeli podważają podstawowe wartości i zasady demokratyczne Unii Europejskiej.

    Jeżeli wydarzenie, nad którym Parlament objął patronat, przestaje spełniać warunki kwalifikowalności na mocy przepisów, przewodniczący może w każdej chwili wycofać decyzję o objęciu patronatu nad danym wydarzeniem.

    Objęcie patronatu nie wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla Parlamentu ani nie daje prawa do korzystania z infrastruktury Parlamentu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat warunków obejmowania patronatu przez Parlament Europejski, proszę się zapoznać z poniższymi przepisami.

European Parliament    
 

Biura kontaktowe w państwach członkowskich

Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego odpowiadają za prowadzenie instytucjonalnej działalności komunikacyjnej na szczeblu lokalnym, kontakty z obywatelami i zainteresowanymi stronami, zarządzanie kontaktami z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz zapewnianie wsparcia posłom do Parlamentu Europejskiego.

Rejestr służący przejrzystości

Parlament Europejski zaleca wszystkim organizacjom prowadzącym działalność objętą porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie rejestru służącego przejrzystości, aby wpisały się do tego rejestru.

wspólnie.eu

wspólnie.eu to ogólnoeuropejska społeczność, która wspiera aktywny udział w demokracji

Osoby takie jak Ty podejmują działania na rzecz lepszej przyszłości Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaangażowanie w życie polityczne, czy pomoc w promowaniu znaczenia głosowania - wspólnie możemy pomóc demokracji odgrywać należną jej rolę w Unii Europejskiej.