Patronat 

Patronat jest dla Parlamentu sposobem na włączenie się w wydarzenie w formie wsparcia moralnego. Co roku Parlament obejmuje patronat nad ograniczoną liczbą wydarzeń.

Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego 

Patronat jest dla Parlamentu Europejskiego sposobem na udzielenie moralnego, niematerialnego wsparcia wybranym ważnym wydarzeniom niekomercyjnym mającym wyraźny wymiar europejski. Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną bezpośrednio przez obywateli

« [...] Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną bezpośrednio przez obywateli. Natomiast obywatele UE są bezpośrednio reprezentowani na szczeblu Unii w Parlamencie Europejskim, jak określono w Traktacie z Lizbony. Patronat jest ważnym narzędziem wspierającym tę dwustronną relację i przybliżającym Parlament Europy do jej obywateli.»

  • Parlament może objąć patronat nad wydarzeniami, takimi jak konferencje, debaty, seminaria, szkoły letnie itp., pod warunkiem że mają one wyraźny wymiar europejski. W szczególności podkreślają rolę Parlamentu Europejskiego lub Unii oraz wkład w daną dziedzinę, a także charakteryzują się wysokim poziomem i znacznym zasięgiem. Ponadto datę(-y) i miejsce muszą zostać potwierdzone, a czas trwania jest ograniczony. Wydarzenia nie mogą być nastawione na zysk.

    Szczególną uwagę zwraca się na zakres, w jakim wydarzenie poszerza wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej oraz propaguje aktywne obywatelstwo europejskie, prawa podstawowe, równość płci, niedyskryminację i włączenie społeczne. Specjalną uwagę należy również poświęcić wydarzeniom organizowanym przez społeczność młodzieży lub dla niej przeznaczonym.

    Nie można objąć patronatu nad wydarzeniami, które mają charakter lub cel komercyjny i mają na celu reklamowanie lub promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, marek bądź jakiegokolwiek rodzaju działalności handlowej. Nie obejmuje się nim też wydarzeń, które mają charakter polityczno-partyjny, w tym służą pozyskiwaniu środków na cele polityczne, lub obejmują codzienną lub wewnętrzną działalność związków zawodowych bądź partii politycznych. Wyklucza się również wydarzenia lub organizatorów, jeżeli podważają podstawowe wartości i zasady demokratyczne Unii Europejskiej.

    Jeżeli wydarzenie, nad którym Parlament objął patronat, przestaje spełniać warunki kwalifikowalności na mocy przepisów, przewodniczący może w każdej chwili wycofać decyzję o objęciu patronatu nad danym wydarzeniem.

    Objęcie patronatu nie wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla Parlamentu ani nie daje prawa do korzystania z infrastruktury Parlamentu. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat warunków obejmowania patronatu przez Parlament Europejski, proszę się zapoznać z poniższymi przepisami.

European Parliament    
 

Biura kontaktowe w państwach członkowskich

Biura kontaktowe Parlamentu Europejskiego odpowiadają za prowadzenie instytucjonalnej działalności komunikacyjnej na szczeblu lokalnym, kontakty z obywatelami i zainteresowanymi stronami, zarządzanie kontaktami z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz zapewnianie wsparcia posłom do Parlamentu Europejskiego.

Rejestr służący przejrzystości

Parlament Europejski zaleca wszystkim organizacjom prowadzącym działalność objętą porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie rejestru służącego przejrzystości, aby wpisały się do tego rejestru.

wspólnie.eu

wspólnie.eu to ogólnoeuropejska społeczność, która wspiera aktywny udział w demokracji

Osoby takie jak Ty podejmują działania na rzecz lepszej przyszłości Unii Europejskiej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaangażowanie w życie polityczne, czy pomoc w promowaniu znaczenia głosowania - wspólnie możemy pomóc demokracji odgrywać należną jej rolę w Unii Europejskiej.