Patronat 

Patronat jest wyrazem utożsamiania się Parlamentu z wydarzeniem poprzez udzielenie mu moralnego poparcia. Co roku Parlament obejmuje patronat nad ograniczoną liczbą wydarzeń.

Decyzję o objęciu przez Parlament patronatu nad danym wydarzeniem podejmuje przewodniczący.

Jakie wydarzenie może zostać objęte patronatem Parlamentu?

Parlament może objąć patronat nad wydarzeniami (np. konferencjami, debatami, seminariami, uniwersytetami letnimi, nagrodami, konkursami czy festiwalami), które spełniają m.in. następujące warunki:

 • mają wyraźny wymiar europejski,
 • ich termin/ny i miejsce/ca zostały potwierdzone,
 • ich czas trwania jest ograniczony,
 • mają charakter niekomercyjny.

Szczególną uwagę zwraca się na to, w jakim zakresie rozpatrywane wydarzenie podkreśla rolę oraz wkład Parlamentu Europejskiego lub Unii Europejskiej w tej dziedzinie.

Na szczególną uwagę zasługują także wydarzenia organizowane przez ludzi młodych lub skierowane do nich, a także mające związek z grupami społecznymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.

Objęcie patronatu nie wiąże się z pomocą finansową ani nie daje prawa do korzystania z infrastruktury Parlamentu Europejskiego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat warunków obejmowania patronatu przez Parlament Europejski proszę się zapoznać z poniższymi zasadami.

Jak złożyć wniosek o patronat? 

Terminy

Wniosek należy złożyć co najmniej dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem.

Odpowiedź na wniosek zostanie wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy online;

Wnioski o patronat należy kierować do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

pocztą tradycyjną lub elektroniczną;

Wniosek należy złożyć co najmniej dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem.

pocztą tradycyjną;

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

pocztą elektroniczną.

president@ep.europa.eu

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • szczegółowy opis i program wydarzenia wraz z potwierdzonymi terminami;
 • wszelkie inne informacje uznane za istotne.


  Wnioski o patronat można składać w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

  Po objęciu patronatu

  Korzystający z patronatu muszą wyraźnie zaznaczyć wsparcie Parlamentu Europejskiego w działaniach komunikacyjnych i reklamowych dotyczących danego wydarzenia przy użyciu loga Parlamentu Europejskiego oraz formuły „pod patronatem Parlamentu Europejskiego”. Organizatorzy wydarzeń, nad którymi Parlament objął patronat i które odbywają się w okresie 12 miesięcy przed wyborami europejskimi, umieszczają w materiałach informacyjnych odniesienie do wyborów europejskich i ich daty. Należy uwzględnić odpowiednie elementy wizualne, zgodnie z przewodnikiem graficznym Parlamentu. W działaniach komunikacyjnych dotyczących wydarzenia, w tym również w treściach zamieszczanych na stronach internetowych, należy wyraźnie oddzielić rolę Parlamentu jako partnera instytucjonalnego udzielającego wsparcia moralnego od roli ewentualnych sponsorów. Korzystanie z loga Parlamentu Europejskiego podlega warunkom przedstawionym poniżej.

  Eurobarometer banner    
   

  Biura kontaktowe w państwach członkowskich

  W każdym państwie członkowskim znajduje się biuro kontaktowe Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także zachęcanie obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  Rejestr służący przejrzystości

  Parlament Europejski zaleca wszystkim organizacjom biorącym udział w działaniach objętych zakresem porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie rejestru służącego przejrzystości zarejestrowanie się we wspomnianym rejestrze.