Nagrody 

Parlament Europejski nie tylko stanowi prawo. Pragnie również wspierać dobre inicjatywy. Każdego roku wręcza cztery nagrody w uznaniu doskonałości w zakresie praw człowieka, filmu, projektów dotyczących młodzieży i dobrego obywatelstwa. Jest to okazja, aby zwrócić baczniejszą uwagę na ludzi i organizacje usilnie starające się nieco ulepszyć nasz świat i zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

 • Europejska Nagroda Obywatelska – nagroda za szczególne dokonania. 

  Co roku Parlament Europejski przyznaje Europejską Nagrodę Obywatelską. Nagroda jest wyróżnieniem za szczególne dokonania w następujących obszarach:

  • projekty na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej;
  • projekty obejmujące długoterminową ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego;
  • projekty związane z tematyką danego roku europejskiego (jeżeli dotyczy); 
  • projekty w konkretny sposób odzwierciedlające wartości zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

  Obywatele, grupy obywateli, stowarzyszenia lub organizacje mogą ubiegać się o Europejską Nagrodę Obywatelską za realizowane przez siebie projekty lub mogą zgłosić innego obywatela, grupę, stowarzyszenie lub organizację jako kandydata do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do corocznego przedkładania jednej kandydatury.

  Rekordowa liczba wniosków o przyznanie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w 2020 r.

  Wśród 266 wniosków z wszystkich państw członkowskich są projekty dotyczące zagadnień takich jak ochrona środowiska, walka z dezinformacją i walka z pandemią spowodowaną przez koronawirusa.

  Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które złożyły wniosek bądź zgłosiły kandydaturę, za przedstawienie swoich projektów.

  Teraz jury krajowe ocenią wszystkie wnioski i wyłonią maksymalnie pięć projektów, które przekażą kapitule, a kapituła podejmie następnie decyzję o ostatecznych laureatach (po jednym z każdego państwa członkowskiego).

   

  Informacje o kolejnych etapach procedury można uzyskiwać na bieżąco, odwiedzając tę stronę internetową..


  Więcej informacji:

    
 • Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli 

  Nagrodę im. Sacharowa przyznaje się w uznaniu szczególnego dokonania w jednej z następujących dziedzin:

  • obrona praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności prawa do swobody wyrażania poglądów
  • ochrona praw mniejszości
  • poszanowanie prawa międzynarodowego
  • rozwój demokracji i wdrażanie praworządności
     
  • Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego – dla wszystkich ambitnych młodych Europejczyków 

   Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego ma na celu wspieranie rozwoju wiedzy na tematy europejskie wśród młodych ludzi oraz ich zaangażowania w projekty związane z integracją europejską. Nagrodę przyznaje się za realizowane przez młodych ludzi projekty, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.

   Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego ma na celu wspieranie rozwoju wiedzy na tematy europejskie wśród młodych ludzi oraz ich zaangażowania w projekty związane z integracją europejską. Nagrodę przyznaje się za realizowane przez młodych ludzi projekty, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie./p>

   Nagrody dla trzech najlepszych projektów są wręczane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego.

     
  • Nagroda filmowa „LUX Prize” – wspieranie kultury i tożsamości europejskiej 

   W każdym państwie członkowskim znajduje się biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także zachęcanie obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.