Dialog z organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi (Artykuł 17 TFUE) 

W dzisiejszej różnorodnej Europie wiele różnych kościołów, religii i organizacji światopoglądowych wnosi istotny wkład w życie społeczne. Instytucje Unii Europejskiej są zaangażowane w otwarty dialog z tymi organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi, a Parlament Europejski utrzymuje z nimi aktywne kontakty w kwestii polityki UE.

Kontekst

Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony, ustanawia po raz pierwszy podstawę prawną otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu między instytucjami UE a kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Stanowi on, co następuje:

  1. „Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i nie narusza tego statusu.
  2. Unia szanuje również status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego.
  3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog."

Dwa pierwsze ustępy tego artykułu przewidują zachowanie szczególnego statusu przyznanego na mocy prawa krajowego kościołom oraz stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym, a także organizacjom światopoglądowym i niewyznaniowym, natomiast ust. 3 wzywa instytucje UE do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z tymi kościołami i organizacjami.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Dialog Parlamentu Europejskiego z kościołami oraz organizacjami światopoglądowymi ma bardzo duże znaczenie; dzięki niemu Parlament pozostaje blisko obywateli, którzy głosowali w wyborach. Decyzja przewodniczącego Parlamentu Antonia Tajaniego, aby powierzyć mi odpowiedzialność za ten dialog, jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Jeśli integracja europejska ma nadal cieszyć się poparciem obywateli, musi zachować styczność z realnym życiem. Obecność kościołów i związków wyznaniowych, istotny element codziennej rzeczywistości, jest wpleciona w strukturę naszych społeczności w metropoliach, miastach, miasteczkach i wsiach we wszystkich 28 państwach członkowskich.

Podstawą prawną dialogu między Unią Europejską a związkami wyznaniowymi jest art. 17 traktatu lizbońskiego. To czytelny sygnał, że Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko organizacją gospodarczą; jej nadrzędną wartością są ludzie, a jej rolą – współpraca na rzecz ich godności i wspólnego dobra. W procesie kształtowania polityki i przepisów Unii Europejskiej należy w pełni brać pod uwagę wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne czy nawet duchowe.

Prawdziwa godność człowieka powinna pozostawać centralną wartością w procesie podejmowania decyzji w Unii; jestem głęboko przekonana, że kościoły i organizacje światopoglądowe, od wieków prowadzące refleksję nad kondycją ludzką, mogą wnieść istotny wkład w ten proces ”.

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018