Dialog z kościołami, stowarzyszeniami lub wspólnotami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi 

W dzisiejszej różnorodnej Europie wiele różnych kościołów, religii i organizacji światopoglądowych wnosi istotny wkład w życie społeczne. Instytucje Unii Europejskiej są zaangażowane w otwarty dialog z tymi organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi, a Parlament Europejski utrzymuje z nimi aktywne kontakty w kwestii polityki UE.

Kontekst

Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony, ustanawia po raz pierwszy podstawę prawną otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu między instytucjami UE a kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Stanowi on, co następuje:

  1. „Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i nie narusza tego statusu.
  2. Unia szanuje również status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego.
  3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog."

Dwa pierwsze ustępy tego artykułu przewidują zachowanie szczególnego statusu przyznanego na mocy prawa krajowego kościołom oraz stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym, a także organizacjom światopoglądowym i niewyznaniowym, natomiast ust. 3 wzywa instytucje UE do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z tymi kościołami i organizacjami.

Po mianowaniu Mairead McGuinness na stanowisko komisarza europejskiego David Maria Sassoli powierzył odpowiedzialność za prowadzenie dialogu na mocy art. 17 wiceprzewodniczącej Robercie Metsoli. W realizacji tego zadania wiceprzewodniczącą wspiera Sekretariat Prezydium i inne właściwe służby Parlamentu. Parlament co roku organizuje szereg konferencji wysokiego szczebla, które są otwarte dla wszystkich partnerów dialogu i dotyczą aktualnych istotnych tematów związanych z bieżącymi pracami i debatami parlamentarnymi.

Dialog Parlamentu Europejskiego z kościołami oraz organizacjami światopoglądowymi ma bardzo duże znaczenie; dzięki niemu Parlament pozostaje blisko obywateli, którzy głosowali w wyborach. Decyzja przewodniczącego Parlamentu Davida Sassolego, aby powierzyć mi odpowiedzialność za ten dialog, jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Jeśli projekt europejski ma sprostać stojącym przed nami wyzwaniom, musi on pozostać mocno zakorzeniony w rzeczywistości, aby wspierać obywateli w codziennym życiu. Kościoły, grupy wyznaniowe oraz organizacje filozoficzne w całej Europie stanowią istotny element codzienności wielu obywateli, część struktury naszych społeczności w metropoliach, miastach, miasteczkach i wsiach we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Podstawą prawną dialogu między nimi a Unią Europejską jest art. 17 traktatu lizbońskiego. To czytelny sygnał, że Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko organizacją gospodarczą; chodzi jej przede wszystkim o ludzi, godność ludzką i wspólne dobro. W świecie, w którym każda kwestia polityczna i społeczna wydaje się coraz bardziej techniczna, musimy pamiętać o naszych wartościach i duchu.

Dialog z organizacjami religijnymi i światopoglądowymi jest niezbędny dla zachowania tego ducha. Dlatego uważam, że razem możemy przyczynić się do opartej na wartościach debaty na temat polityki europejskiej”.