Dialog z organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi
Artykuł 17 TFUE
 
Wydarzenia