Dostęp do dokumentów 

Artykuł 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że obywatele i rezydenci Unii Europejskiej mają prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Access Dostęp do dokumentów jako kluczowy czynnik przejrzystości

Dostęp do dokumentów jest zasadniczym elementem polityki przejrzystości obowiązującej w instytucjach europejskich. Zgodnie z traktatem jest to prawo przysługujące wszystkim obywatelom Unii i wszystkim osobom zamieszkałym w Unii Europejskiej. Reguluje je szczegółowo rozporządzenie (WE) nr1049/2001.

Parlament Europejski podejmuje wszelkie starania, aby jego działalność charakteryzowała się wysokim stopniem przejrzystości. Jest to tym bardziej istotne, że Parlament Europejski przede wszystkim podejmuje decyzje na rzecz obywateli Unii, których jest przedstawicielem.

Rejestr dokumentów ułatwia wyszukiwanie

W celu ułatwienia dostępu do dokumentów, co przewiduje rozporządzenie (WE) nr 1049/2001, Parlament Europejski uruchomił elektroniczny rejestr dokumentów. Ma on być narzędziem ułatwiającym wyszukiwanie i zawiera odniesienia do dokumentów powstałych w Parlamencie Europejskim od 2001 r., ale także do dokumentów przez Parlament otrzymanych.

Dokumenty dostępne bezpośrednio

Rejestr umożliwia bezpośredni dostęp do większości dokumentów Parlamentu Europejskiego poprzez formularz wyszukiwania. Dokumenty te są dostępne bezpośrednio w formacie elektronicznym.

Dokumenty dostępne na wniosek

Można zwrócić się o udostępnienie dokumentów, które nie są bezpośrednio dostępne w rejestrze. Dotyczy to dokumentów sprzed 2001 r., a także nielicznych dokumentów, do których dostęp może zostać ograniczony na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/20001, który ustanawia wyjątki od dostępu do dokumentów. Dostęp do takich dokumentów pozostaje bezpłatny, a wniosek złożony w postaci elektronicznego formularza nie musi być uzasadniony. Po rozpatrzeniu wniosku odpowiednie służby Parlamentu Europejskiego udzielają wnioskodawcy w ciągu 15 dni roboczych odpowiedzi opatrzonej uzasadnieniem.