Biura kontaktowe w Państwa kraju 

Parlament Europejski posiada biura kontaktowe w stolicach państw UE oraz przedstawicielstwa w miastach o dużym znaczeniu regionalnym w najludniejszych państwach członkowskich, jak również w innych krajach. Posiada także biuro kontaktowe w Waszyngtonie.

Biura są odpowiedzialne za lokalne wdrażanie instytucjonalnych działań komunikacyjnych mających pomóc obywatelom w uświadomieniu sobie wagi Parlamentu Europejskiego i w ten sposób zachęcić ich do angażowania się w europejski proces demokratyczny.

Biura podejmują dialog z obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz utrzymują kontakty z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Ponadto wspierają posłów do Parlamentu Europejskiego w wykonywaniu ich obowiązków w państwach członkowskich.

Mapa biur kontaktowych 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Kontakty z obywatelami 

Biura kontaktowe utrzymują kontakty z obywatelami na szczeblu lokalnym oraz szerzą wiedzę o Parlamencie Europejskim, jego działalności i wartościach, które reprezentuje.


Robią to poprzez:

 • tworzenie, rozwijanie i utrzymywanie sieci zainteresowanych obywateli,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych, w tym organizowanie imprez i wystaw,
 • szerzenie wiedzy i promowanie debaty na temat europejskiej demokracji parlamentarnej,
 • informowanie o roli Parlamentu Europejskiego, w tym udzielanie informacji na wniosek obywateli.

Kontakty z mediami 

Biura kontaktowe stale dbają o przekazywanie wiadomości i decyzji dotyczących UE oraz transmitowanie unijnych debat przez media krajowe, regionalne, lokalne i tematyczne.


Robią to poprzez:

 • wspieranie dziennikarzy w ich pracy oraz zwracania ich uwagi na skutki wydarzeń na szczeblu europejskim,
 • organizowanie seminariów dla dziennikarzy i zachęcanie ich do relacjonowania posiedzeń plenarnych,
 • ułatwianie mediom krajowym, regionalnym lokalnym i specjalistycznym kontaktów z posłami do Parlamentu Europejskiego,
 • monitorowanie nieścisłych i wprowadzających w błąd wiadomości o Parlamencie Europejskim oraz korygowanie ich.
 

Kontakty z zainteresowanymi stronami oraz podmiotami opiniotwórczymi 

Do zainteresowanych stron należą władze krajowe, regionalne i lokalne, grupy społeczeństwa obywatelskiego, sieci, stowarzyszenia, nauczyciele, szkoły, wyższe uczelnie, ośrodki analityczne, organizacje branżowe, instytucje i agendy UE itd. Biura kontaktowe nawiązują i utrzymują stosunki z zainteresowanymi stronami. Prowadzą z nimi dialog oraz informują je o decyzjach Parlamentu Europejskiego, które ich dotyczą.


Robią to poprzez:

 • promowanie debat na temat ustawodawstwa europejskiego i pracy legislacyjnej posłów,
 • dbanie, aby zainteresowane strony otrzymywały ukierunkowane informacje o zagadnieniach będących przedmiotem ich szczególnego zainteresowania,
 • współpracę z nauczycielami i z instytucjami naukowymi oraz udostępnianie materiałów szkoleniowych,
 • utrzymywanie kontaktów z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w państwach członkowskich.
 

Inne zadania 

 • Udzielanie wsparcia podczas wizyt posłów, którzy pełnią rolę przedstawicieli instytucji, oraz oficjalnych delegacji i misji parlamentarnych.
 • Współpraca z przedstawicielstwami Komisji oraz z punktami informacyjnymi Europe Direct.