Biuro Analiz Parlamentu EuropejskiegoEPRS 

Wewnętrzna służba ds. analiz oraz ośrodek analityczny Parlamentu Europejskiego

W wiedzy siła

Zadaniem EPRS jest dostarczanie posłom, a w stosownych przypadkach także komisjom parlamentarnym niezależnych, obiektywnych i rzetelnych analiz zagadnień politycznych związanych z polityką Unii Europejskiej, tak aby pomagać im w pracy parlamentarnej.

Dzięki wykorzystaniu własnej wiedzy fachowej i posiadanych źródeł we wszystkich dziedzinach polityki EPRS oferuje szeroki zakres produktów i usług. Wspiera przez to posłów i komisje parlamentarne oraz zwiększa skuteczność i wpływ Parlamentu jako instytucji. Ponadto EPRS wspomaga i propaguje działania informacyjne Parlamentu skierowane do szerszego grona odbiorców.

WSPARCIE DLA POSŁÓW 

    

Badania dla posłów

EPRS przygotowuje szeroki zakres rzeczowych i przystępnych publikacji na temat podstawowych strategii politycznych, zagadnień i prawodawstwa UE. Sporządza także badania i analizy na zlecenie posłów i ich pracowników.

Legislacyjny Rozkład Jazdy

Legislacyjny Rozkład Jazdy pozwala śledzić postępy w najważniejszych dossier ustawodawczych w całej obecnej pięcioletniej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Opracowywanie prawa UE

Briefingi „Opracowywanie prawa UE” zawierają analizę postępów we wszystkich istotnych wnioskach ustawodawczych na każdym etapie procedury ustawodawczej.

Podsumowania aktualnych tematów

Podsumowania te zapewniają szybki dostęp do najbardziej istotnych i aktualnych publikacji na temat polityki Unii Europejskiej.

POMOC W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI 

Ocena skutków i europejska wartość dodana

Zanim komisje parlamentarne przystąpią do omawiania wniosków, EPRS dostarcza im wstępną ewaluację jakości przygotowywanych przez Komisję Europejską ocen skutków. EPRS analizuje też potencjalne korzyści z przyszłych działań Unii Europejskiej, przygotowując sprawozdania na temat kosztu braku działań na poziomie europejskim dotyczące tych dziedzin polityki, w których wspólne działanie na szczeblu europejskim mogłoby być korzystne dla obywateli.

Kontrola i nadzór nad działaniami władzy wykonawczej

Zanim posłowie do PE zaczną omawiać dany wniosek, EPRS dostarcza im informacje na temat wdrażania i skuteczności prawa i polityki UE w praktyce. Służby EPRS kontrolują również, czy Rada Europejska wywiązuje się z podjętych w trakcie posiedzeń zobowiązań, oraz analizuje wypełnianie przez nią jej różnych obowiązków wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i z umów międzyrządowych.

Ocena rozwiązań naukowych i technologicznych

Zespół STOA (Weryfikacja Rozwiązań Naukowych i Technologicznych) kierowany przez grupę posłów do PE przeprowadza naukowe i technologiczne oceny i analizy nowych zagadnień i trendów politycznych.

Analiza światowych trendów

EPRS rozpoznaje, monitoruje i analizuje długo- i średniookresowe światowe trendy, które mogą mieć wpływ na Unię Europejską.

    

BIBLIOTEKA

Założona w 1953 r. biblioteka działa w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu. Oferuje posłom i pracownikom Parlamentu czasopisma, magazyny, książki i e-booki, ma też dział prawa porównawczego i Bibliotekę Historyczną.

    

Dział ds. Zapytań Obywateli

Chcesz się dowiedzieć czegoś o działaniach Parlamentu lub sprawach związanych z UE? Każdy obywatel UE ma prawo przesłać prośbę o informacje.