Zasady właściwego zachowania 

Parlament Europejski określił pewne zasady obowiązujące posłów i pracowników dotyczące przejrzystości i etyki. Dowiedz się więcej na ten temat.

Zapobieganie molestowaniu i dyskryminacji

Posłowie nie powinni dopuszczać się molestowania psychicznego ani seksualnego i powinni przestrzegać kodeksu właściwego zachowania przy wykonywaniu obowiązków służbowych (zob. art. 10 ust. 6 Regulaminu).

Celem kodeksu właściwego zachowania posłów do Parlamentu Europejskiego jest zapewnienie, by posłowie zachowywali się wobec wszystkich osób pracujących w Parlamencie Europejskim godnie, uprzejmie i z szacunkiem, bez uprzedzeń ani dyskryminacji.

Od posłów oczekuje się również, że będą zachowywać się w sposób profesjonalny, a w kontaktach z personelem powstrzymywać się od poniżającego, obelżywego, obraźliwego lub dyskryminującego języka bądź wszelkich innych czynów, które są nieetyczne, upokarzające lub niezgodne z prawem.

Kodeks właściwego zachowania jest załączony do Regulaminu Parlamentu Europejskiego (załącznik II).

Po objęciu stanowiska w Parlamencie każdy poseł jest zobowiązany podpisać oświadczenie potwierdzające zobowiązanie do przestrzegania wspomnianego kodeksu.

Posłowie, którzy nie podpisali tego oświadczenia, nie mogą być wybrani na stanowiska w Parlamencie lub jego organach, wyznaczeni na sprawozdawców ani uczestniczyć w oficjalnych delegacjach lub negocjacjach międzyinstytucjonalnych. Wszystkie oświadczenia, podpisane lub niepodpisane, są publikowane na stronach profilowych posłów na stronie internetowej Parlamentu. Ponieważ podpisy posłów nie mogą być publikowane na stronie internetowej, obecność daty w oświadczeniu oznacza, że zostało ono podpisane tego dnia.

Definiowanie i rozwiązywanie konfliktów interesów

Zgodnie z zasadami przewodnimi Kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów posłowie działają wyłącznie w interesie publicznym i kierują się w swojej pracy takimi zasadami jak bezinteresowność, uczciwość, otwartość, staranność, rzetelność, odpowiedzialność i poszanowanie reputacji Parlamentu Europejskiego.

W kodeksie postępowania zdefiniowano konflikty interesów oraz sposób ich rozwiązywania, w tym obowiązek składania przez posłów do Parlamentu Europejskiego szczegółowych oświadczeń majątkowych i zgłaszania uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez osoby trzecie, a także wszelkich prezentów otrzymanych, gdy oficjalnie reprezentują Parlament.

Na posłów, którzy naruszyli przepisy kodeksu postępowania, Przewodniczący może nałożyć sankcję. Sankcja ta jest ogłaszana przez Przewodniczącego podczas posiedzenia plenarnego i publikowana na stronie internetowej Parlamentu przez okres pozostały do końca kadencji parlamentarnej.

Informacje dodatkowe: Regulamin:art. 11: Interesy finansowe posłów i rejestr służący przejrzystości

Etyczne postępowanie pracowników

Urzędnicy służby cywilnej UE muszą przestrzegać szeregu zasad podczas wykonywania obowiązków zawodowych zarówno podczas pełnienia funkcji, jak i po zakończeniu służby. Zasady te są określone w regulaminie pracowniczym oraz kodeksie postępowania przyjętym przez Prezydium Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nimi wszyscy pracownicy mają obowiązek niezależności, powściągliwości, zachowania poufności i lojalności.

Te obowiązki ogólne zostały ustanowione w celu ochrony działalności i reputacji UE oraz jej personelu i mają zastosowanie zarówno podczas wykonywania przez pracowników zadań służbowych, jak i w ich życiu pozazawodowym.

Oznacza to, że pracownicy muszą natychmiast zgłosić fakt posiadania jakichkolwiek udziałów w przedsiębiorstwie lub organizacji, które mogłyby zagrozić przestrzeganiu tych obowiązków. Muszą także uzyskać uprzednio pozwolenie na wykonywanie dodatkowej działalności, zarobkowej lub niezarobkowej, podlegającej tym zasadom.

Pracownicy Parlamentu nie mogą przyjmować prezentów ani przywilejów od osób trzecich bez uprzedniego uzyskania zezwolenia, chyba że wartość prezentu nie przekracza 100 EUR lub 300 EUR w ciągu roku.

Po zakończeniu pełnienia obowiązków pracownicy muszą powiadomić Parlament o zamiarze podjęcia działalności zarobkowej lub niezarobkowej.

Informacje na temat odpowiedniego postępowania w stosunku do grup interesu znajdują się na naszej stronie dotyczącej przejrzystości i grup interesu.