Európske iniciatívy občanov 

Máte konkrétne nápady, ako zlepšiť EÚ? Európska iniciatíva občanov je nástroj, ktorý sa zaviedol Lisabonskou zmluvou a pomocou ktorého možno Európsku komisiu požiadať, aby navrhla právne predpisy alebo iné opatrenia v oblastiach, ktoré patria do jej pôsobnosti.

Spojte sa s ľuďmi z iných krajín EÚ a usilujte sa o podporu pre vaše návrhy. Ak dosiahnete, aby vás podporilo dostatočné množstvo ľudí v EÚ, budete môcť svoje návrhy prediskutovať s Európskou komisiou. Predtým, než Komisia rozhodne o tom, aké kroky treba prijať, budete vyzvaní, aby ste svoje návrhy predstavili v Európskom parlamente.

Organizátormi iniciatívy musí byť najmenej sedem občanov EÚ, ktorí žijú v siedmich rôznych krajinách EÚ. Na získanie podpory jedného milióna ľudí najmenej zo siedmich krajín EÚ majú jeden rok. Iniciatíva musí v každej krajine EÚ získať minimálny počet signatárov.

Podpisy sa môžu zbierať na papieri alebo online a musia ich overiť príslušné orgány v daných členských štátoch.

Ak iniciatíva získa potrebný počet podpisov, organizátori budú vyzvaní, aby svoje návrhy predstavili počas vypočutia v Európskom parlamente. Parlament môže následne rozhodnúť o ďalšej diskusii a prijať v súvislosti s týmito návrhmi uznesenie.

Komisia má šesť mesiacov na to, aby preskúmala úspešné iniciatívy a rozhodla o ďalšom postupe. Európsky parlament môže posúdiť opatrenia, ktoré prijala Komisia.

Viac informácií nájdete na webovom sídle venovanom európskym iniciatívam občanov. Obsahuje podrobné vysvetlenia krokov, ktoré by mali organizátori urobiť, a databázu prebiehajúcich a dokončených iniciatív.


Ďalšie informácie:

Regulačný rámec

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_sk