Koordinátorka Európskeho parlamentu pre práva detí 

Koordinátorka na základe zásady najlepšieho záujmu dieťaťa zabezpečuje presadzovanie a ochranu práv detí vo všetkých politikách a právnych predpisoch EÚ. Koordinátorka sa tiež usiluje pomáhať ľuďom, ktorí sa vyrovnávajú s únosom dieťaťa rodičom a inými cezhraničnými rodinnými spormi, ako aj presadzovať užšiu spoluprácu so súdnymi a administratívnymi orgánmi a podporovať mediáciu pri cezhraničných rodinných záležitostiach.

Súčasnou koordinátorkou pre práva detí je podpredsedníčka Parlamentu Ewa Kopacz, ktorá bola vymenovaná v júli 2019.

Medzi úlohy koordinátorky pre práva detí patrí:

  • Pôsobiť ako centrálny kontaktný bod na monitorovanie a aktívnu podporu práv detí v politikách EÚ a zabezpečovať súdržnosť a viditeľnosť činností Parlamentu v tejto oblasti.
  • Presadzovať cezhraničnú mediáciu v medzinárodných rodinných sporoch.
  • Byť ústredným informačným miestom pre občanov EÚ pri medzinárodných únosoch detí rodičmi alebo v iných cezhraničných rodinných sporoch.
    

Cezhraničné rodinné spory - pre rodičov

Ak druhý rodič uniesol vaše dieťa alebo ak sa obávate, že by k únosu mohlo dôjsť, alebo ak existuje cezhraničný rodinný spor o opatrovnícke právo a právo styku, koordinátorka môže pomôcť tým, že vám poskytne informácie a poradenstvo týkajúce sa možných riešení takejto situácie.

    

Cezhraničné rodinné spory - pre odborníkov

Koordinátorka presadzuje užšiu spoluprácu a vzájomnú dôveru medzi krajinami EÚ v oblasti cezhraničného rodinného práva a usiluje sa v prípadoch cezhraničných rodinných sporov podporovať priateľské riešenia vrátane použitia mediácie. Koordinátorka sa domnieva, že pre osoby zapojené do týchto prípadov je nevyhnutný prístup k odbornému poradenstvu a pomoci, a preto aktívne spolupracuje s odborníkmi s cieľom podporiť rozvoj európskych sietí odborníkov.

    

Práva detí

Európsky parlament aktívne podporuje rozvoj a ochranu práv detí v Európe. Koordinátorka spolupracuje s poslancami Európskeho parlamentu a zabezpečuje, že práva detí sa v rámci činnosti Parlamentu rešpektujú, chránia a presadzujú.

    

Aktuálne informácie

Sledujte aktuálne správy o právach detí v EÚ a o činnosti koordinátorky Európskeho parlamentu.

V minulosti sa funkcia koordinátora od svojho zriadenia v roku 1987 na základe iniciatívy vtedajšieho predsedu Európskeho parlamentu lorda Plumba nazývala „mediátor pre oblasť medzinárodných únosov detí rodičmi“. Predchádzajúcimi mediátorkami boli Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017 – 2019), Mairead McGuinness (2014 – 2017), Roberta Angelilli (2009 – 2014), Evelyne Gebhardt (2004 – 2009), Mary Banotti (1995 – 2004) a Marie-Claude Vayssade (1987 – 1994).

V tom čase dochádzalo medzi krajinami EÚ k spolupráci v oblasti rodinného práva len málo alebo vôbec. Vytvorenie funkcie mediátora bolo vtedy pragmatickým riešením početných požiadaviek, ktoré poslanci Európskeho parlamentu dostávali od občanov s problémami súvisiacimi s cezhraničnými únosmi detí alebo so stykom s dieťaťom. Funkcia mediátora sa v priebehu rokov vyvíjala. V apríli 2018 bola na základe návrhu Elisabeth Morinovej-Chartierovej premenovaná na „koordinátora Európskeho parlamentu pre práva detí“, aby sa zohľadnil vývoj mandátu, ktorým táto funkcia disponuje, s cieľom zahrnúť práva detí.

Ochrana a presadzovanie práv dieťaťa je explicitným cieľom Európskej únie zakotveným v článku 3 Lisabonskej zmluvy, pričom Charta základných práv EÚ tiež vyžaduje, aby európske inštitúcie a krajiny EÚ pri vykonávaní práva Únie zabezpečovali ochranu práv dieťaťa.