Koordinátorka Európskeho parlamentu pre práva detí
 

Na základe zásady najlepšieho záujmu dieťaťa koordinátorka zabezpečuje presadzovanie a ochranu práv detí vo všetkých politikách a právnych predpisoch EÚ. Snaží sa pomáhať občanom, ktorí sa stretávajú s únosmi detí rodičmi a s inými cezhraničnými rodinnými spormi. Zasadzuje sa o užšiu spoluprácu so súdnymi a s administratívnymi orgánmi a v cezhraničných rodinných veciach sa snaží presadzovať mediáciu.

Cezhraničné únosy detí rodičmi
 

    

Informácie o ochorení COVID-19

Dôsledky pandémie COVID-19 a nevyhnutných obmedzení, ktoré zaviedli vlády v celej EÚ s cieľom zastaviť šírenie koronavírusu, sa zrejme dotknú niektorých konaní vrátane tých, ktoré sa týkajú cezhraničných rodinných sporov.

    

Pre rodičov

Ak vám uniesli dieťa alebo sa obávate, že k tomu môže dôjsť, koordinátorka Európskeho parlamentu vám môže pomôcť tak, že vám poskytne podporu a informácie týkajúce sa toho, čo môžete robiť, aby ste túto situáciu vyriešili.

    

Pre odborných pracovníkov

Ak pracujete v tejto oblasti, teda ak ste sudcom, ústredným orgánom, právnikom, mediátorom alebo pracujete pre MVO v tejto oblasti, koordinátorka Európskeho parlamentu bude s vami rada spolupracovať.

    

Práva detí

Európsky parlament aktívne podporuje rozvoj a ochranu práv detí v Európe. Koordinátorka bude spolupracovať s poslancami Európskeho parlamentu (EP), aby zaručila, dodržiavanie, ochranu a podporu práv detí v rámci práce Parlamentu. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo táto inštitúcia robí pre práva detí.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

V minulosti sa funkcia koordinátorky od svojho zriadenia v roku 1987 na základe iniciatívy vtedajšieho predsedu Európskeho parlamentu lorda Plumba nazývala mediátorka pre oblasť medzinárodných únosov detí rodičmi. Predchádzajúcimi mediátorkami boli Elisabeth Morin-Chartier (2017 – 2019), Mairead McGuinness (2014 – 2017), Roberta Angelilli (2009 – 2014), Evelyne Gebhardt (2004 – 2009), Mary Banotti (1995 – 2004) a Marie-Claude Vayssade (1987 – 1994).

V tom čase dochádzalo medzi členskými štátmi EÚ k spolupráci v oblasti rodinného práva len málo alebo vôbec. Vytvorenie funkcie mediátora bolo vtedy pragmatickým riešením početných požiadaviek, ktoré poslanci EP dostávali od občanov, ktorí čelili problémom súvisiacim s cezhraničnými únosmi detí alebo so stykom s dieťaťom. Funkcia mediátora sa v priebehu rokov vyvíjala. V apríli 2018 bola na základe návrhu Elisabeth Morinovej-Chartierovej premenovaná na „koordinátora Európskeho parlamentu pre práva detí“, aby sa zohľadnil vývoj mandátu, ktorým táto funkcia disponuje, s cieľom zahrnúť ľudské práva.

 
 

Článok 24 Charty základných práv Európskej únie: Práva dieťaťa 

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Môžu slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich týkajú, s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť.

2. Pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.

3. Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.


Contact: