Čo je to EUROBAROMETER? 

Európske inštitúcie si od roku 1973 vo všetkých členských štátoch EÚ objednávajú pravidelné prieskumy verejnej mienky, tzv. Eurobarometer.

Európsky parlament začal v roku 2007 viesť svoje vlastné série Eurobarometrov. Tieto prieskumy zahŕňajú celú paletu otázok, v ktorých sa zameriavajú na to, ako občania vnímajú EÚ a čo od jej činnosti očakávajú, ako aj na hlavné výzvy, ktorým Únia čelí. Prieskumy takisto podrobne skúmajú postoje občanov voči EÚ a Európskemu parlamentu a zároveň dôsledne sledujú názory verejnosti na európske voľby. Vďaka tejto dlhoročnej tradícii prieskumov je na základe analýzy výsledkov k dispozícii podrobný pohľad na trendy a vývoj verejnej mienky o európskych otázkach tak na vnútroštátnej, ako aj na spoločenskej a demografickej úrovni.

EURÓPSKE VOĽBY

V súvislosti s európskymi voľbami sa robia osobitné série parlamentného Eurobarometra. Sú zamerané na postoje Európanov pred európskymi voľbami, zisťujú ich záujem o voľby a ich názory na európsky projekt. Podrobné povolebné analýzy vykonávané po európskych voľbách dopĺňajú tento dôležitý prínos k lepšiemu chápaniu správania európskych občanov pri volebných urnách.

PARLAMETER

Parlameter je každoročný prieskum, ktorý dáva vypracúvať Európsky parlament vo všetkých členských štátoch EÚ od roku 2007. V centre jeho pozornosti sú názory Európanov na Európsky parlament. V prieskumoch sa zisťuje obraz a úloha Parlamentu na verejnosti a to, koľko toho občania o ňom vedia. Parlameter monitoruje aj verejné názory na členstvo v EÚ a jeho prínosy, pocit európskej identity občanov, európske občianstvo vo vzťahu k národnému občianstvu, politické priority a hodnoty.

ŠPECIFICKÉ PRIESKUMY

Parlament používa Eurobarometer aj na posúdenie verejnej mienky o konkrétnych témach, či už s dôrazom na osobitné sociálno-demografické skupiny, ako je európska mládež, alebo v súvislosti s aktivitami Parlamentu, napr. v oblasti rodovej rovnosti alebo sociálnej a hospodárskej krízy. Niektoré publikácie v tejto kategórii sú venované historickým trendom, pričom sledujú hlavné zmeny vo vývoji európskej verejnej mienky od roku 1973. Na časovej osi sú znázornené údaje ukazujúce, ako Európania vnímajú EÚ v časoch jej hlavných zmien, tak inštitucionálnych, politických, hospodárskych, ako aj sociálnych.

INFORMÁCIE K PLENÁRNEJ SCHÔDZI

Na každú plenárnu schôdzu sa poslancom poskytuje výber najnovších údajov Eurobarometra týkajúcich sa kľúčových tém danej schôdze, čo poslancom pomáha v ich politických a komunikačných činnostiach, pretože v rozprave môžu používať aktualizované a relevantné údaje. V tomto oddiele sú zhromaždené všetky doteraz vydané čísla tohto spravodajcu.

Our last publications  

Rok: 
-
Typ dokumentu:Informácie K Plenárnej Schôdzi  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ dokumentu:Informácie K Plenárnej Schôdzi  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ dokumentu:Informácie K Plenárnej Schôdzi  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ dokumentu:Informácie K Plenárnej Schôdzi  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ dokumentu:Informácie K Plenárnej Schôdzi  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ dokumentu:Informácie K Plenárnej Schôdzi  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ dokumentu:Informácie K Plenárnej Schôdzi  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.