Európske voľby v roku 2019:dosiahli európske voľby nový rozmer? 

Povolebný Eurobarometer Európskeho parlamentu je jedným z najkomplexnejších kvantitatívnych prieskumov, ktoré sú k dispozícii. Analyzuje správanie a motiváciu občanov pri hlasovaní vo voľbách do Európskeho parlamentu. V rámci tohto prieskumu sa hneď po voľbách v máji uskutočnili osobné rozhovory s 28 000 ľuďmi v celej EÚ.

Východiskovým bodom tejto správy je značný nárast účasti voličov vo voľbách v roku 2019 (50,6 %, zvýšenie o 8 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2014), pričom sa podrobne zaoberá tým, kto hlasoval vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019, a analyzuje rozdiely medzi krajinami EÚ, sociálno-demografickými a sociálno-profesijnými skupinami. Štúdia konkrétne poukazuje na to, ako správanie mladých voličov ovplyvnilo volebnú účasť, témy a výsledky: zvýšenie o 14 percentuálnych bodov medzi osobami vo veku do 25 rokov a zvýšenie o 12 percentuálnych bodov medzi ľuďmi vo veku od 25 do 39 rokov. Pocit občianskej povinnosti, o ktorom sa zmienilo 52 % respondentov, je v myslení Európanov čoraz užšie spätý s voľbami do Európskeho parlamentu. Na volebnej účasti sa tiež prejavilo to, že občania vnímajú EÚ čoraz pozitívnejšie.

Medzi hlavné témy, ktoré podnietili občanov, aby šli voliť, patrí hospodárstvo a rast (44 %), boj proti zmene klímy (37 %), ako aj presadzovanie ľudských práv a demokracie (37 %). 36 % respondentov, ktorí hlasovali, uviedlo ako svoju najvyššiu prioritu spôsob, akým by EÚ mala fungovať v budúcnosti, pre 34 % to bolo prisťahovalectvo. Hospodárstvo a rast sú najčastejšie uvádzané témy v 16 krajinách a boj proti zmene klímy a ochrana životného prostredia v 8 krajinách.

Zatiaľ čo počet Európanov, ktorí sa domnievajú, že ich hlas má v EÚ váhu, výrazne vzrástol o 7 percentuálnych bodov na 56 %, podpora členstva v Európe zostáva na rekordne vysokej úrovni, keď 59 % respondentov považuje členstvo svojej krajiny v EÚ za prínos.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že zavážil aj brexit, keď 22 % respondentov uviedlo, že práve brexit aspoň do určitej miery ovplyvnil ich rozhodnutie hlasovať.

Povolebný prieskum Parlamentu obsahuje po prvýkrát aj celý súbor konkrétnych otázok týkajúcich sa hlasovania, čo umožňuje hĺbkovú analýzu rozhodnutí respondentov pri hlasovaní a neobmedzené krížové preskúmanie v porovnaní so všetkými ostatnými ukazovateľmi prieskumu.

Terénna práca v rámci tohto povolebného prieskumu prebiehala od 7. do 26. júna 2019. Realizovali sa osobné rozhovory s 27 464 Európanmi vo veku od 15 rokov vo všetkých 28 členských štátoch.