Európsky ombudsman/obmudsmanka 

Ak nie ste spokojný/á so spôsobom, akým s vami zaobchádzajú v inštitúciách EÚ, môže vám pomôcť Európsky ombudsman/obmudsmanka.

Ombudsman/ombudsmanka skúma sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov Európskej Únie vrátane Európskej komisie, Rady EÚ, Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, Hospodárskeho a sociálneho výboru a všetkých agentúr EÚ. Mimo jeho právomoci pri výkone súdnych právomocí je len Súdny dvor, Súd prvej inštancie a Súd pre verejnú službu. Ombudsman obvykle vedie vyšetrovanie na základe sťažností, ale môže ho začať aj z vlastnej iniciatívy.

Kancelárie európskeho ombudsmana sa nachádzajú v budovách Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Contact: