Petície 

Jedno zo základných práv európskych občanov a občianok: akýkoľvek občan a občianka môže samostatne alebo spolu s inými osobami kedykoľvek uplatniť svoje právo na podanie petície Európskemu parlamentu podľa článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Akýkoľvek občan a občianka Európskej únie alebo osoba s trvalým pobytom v členskom štáte, môže, buď samostatne alebo spolu s inými osobami, podať petíciu Európskemu parlamentu vo veci, ktorá patrí do oblasti činnosti Európskej únie a ktorá sa ich priamo dotýka. Akákoľvek spoločnosť, organizácia alebo združenie so sídlom v Európskej únii môže takisto uplatniť toto právo na petíciu, ktoré zaručuje Zmluva.

Petícia sa môže podať vo forme sťažnosti alebo žiadosti a môže sa týkať otázok verejného alebo súkromného záujmu.

Petícia môže predstavovať individuálnu žiadosť, sťažnosť alebo pripomienku týkajúcu sa uplatňovania práva EÚ, alebo výzvu Európskemu parlamentu, aby v určitej veci zaujal stanovisko. Takéto petície dávajú Európskemu parlamentu možnosť upozorniť na akékoľvek porušenie práv európskeho občana zo strany členského štátu alebo miestnych orgánov či inej inštitúcie.

Výbor pre petície

Výbor pre petície je zložený zo 35 poslancov a na jeho čele stojí predseda a 4 podpredsedovia.