Dialóg s náboženskými a nekonfesionálnymi organizáciami (Článok 17 ZFEÚ) 

V dnešnej rozmanitej Európe mnoho rozličných cirkví, náboženstiev a filozofických organizácií prináša spoločnosti významný príspevok. Inštitúcie Európskej únie sú odhodlané viesť s týmito náboženskými a nekonfesionálnymi organizáciami otvorený dialóg a Európsky parlament s nimi aktívne spolupracuje v oblasti politík EÚ.

Východiská

Článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zaviedla Lisabonská zmluva, prvýkrát poskytuje právny základ pre otvorený, transparentný a pravidelný dialóg medzi inštitúciami EÚ a cirkvami, náboženskými združeniami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami. Uvádza sa v ňom:

  1. „Únia rešpektuje a nezasahuje do postavenia, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva.
  2. Únia rovnako rešpektuje postavenie, ktoré majú filozofické a nekonfesionálne organizácie podľa vnútroštátneho práva.
  3. Uznávajúc ich identitu a ich osobitný prínos, udržiava Únia s týmito cirkvami a organizáciami otvorený, transparentný a pravidelný dialóg.“

Zatiaľ čo prvé dva odseky tohto článku upravujú ochranu osobitného postavenia, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá, ako aj filozofické a nekonfesionálne organizácie, ktoré majú porovnateľné postavenie, odsek 3 vyzýva inštitúcie EÚ, aby udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s týmito cirkvami a organizáciami.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Dialóg Európskeho parlamentu s cirkvami a filozofickými organizáciami je veľmi dôležitým prvkom, ktorý približuje Parlament občanom, ktorí nás zvolili. Je pre mňa preto veľkou cťou, že ma predseda Parlamentu Antonio Tajani poveril zodpovednosťou za tento dialóg.

Ak si má európsky projekt udržať podporu občanov, musí zostať zakotvený v realite. Cirkvi a náboženské skupiny sú neodmysliteľnou súčasťou tejto každodennej reality, sú votkané do štruktúry našich komunít v metropolách, mestách, dedinách aj na vidieku všetkých 28 členských štátov.

Dialóg EÚ s náboženskými skupinami je veľmi zreteľne ustanovený v článku 17 Lisabonskej zmluvy. Vysiela to jasný signál, že EÚ je oveľa viac ako len ekonomická organizácia; je vo svojej podstate zameraná na ľudí a na spoločnú snahu o ich dôstojnosť a spoločné blaho. Pri tvorbe politík a právnych predpisov EÚ je nevyhnutné v plnom rozsahu zohľadniť každý rozmer ľudskej bytosti – áno, aj hospodársky, ale rovnako aj sociálny a dokonca duchovný.

Skutočná ľudská dôstojnosť musí byť pri prijímaní rozhodnutí v EÚ ústredným prvkom. Som pevne presvedčená o tom, že cirkvi a filozofické organizácie, ktoré sa po stáročia zaoberali úvahami o ľudskej existencii, môžu k tomuto procesu významne prispieť."

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018