Dialóg s cirkvami, náboženskými združeniami alebo spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami 

V dnešnej rozmanitej Európe mnoho rozličných cirkví, náboženstiev a filozofických organizácií významne prispieva k spoločnosti. Inštitúcie Európskej únie sú odhodlané viesť s týmito náboženskými a nekonfesionálnymi organizáciami otvorený dialóg a Európsky parlament s nimi aktívne spolupracuje v oblasti politík EÚ.

Východiská

Článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zaviedla Lisabonská zmluva, prvýkrát poskytuje právny základ pre otvorený, transparentný a pravidelný dialóg medzi inštitúciami EÚ a cirkvami, náboženskými združeniami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami. Uvádza sa v ňom:

  1. „Únia rešpektuje a nezasahuje do postavenia, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva.
  2. Únia rovnako rešpektuje postavenie, ktoré majú filozofické a nekonfesionálne organizácie podľa vnútroštátneho práva.
  3. Uznávajúc ich identitu a ich osobitný prínos, udržiava Únia s týmito cirkvami a organizáciami otvorený, transparentný a pravidelný dialóg.“

Zatiaľ čo prvé dva odseky tohto článku upravujú ochranu osobitného postavenia, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá, ako aj filozofické a nekonfesionálne organizácie, ktoré majú porovnateľné postavenie, odsek 3 vyzýva inštitúcie EÚ, aby udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s týmito cirkvami a organizáciami.

Parlament organizuje každý rok viacero konferencií na vysokej úrovni, na ktorých sa môžu zúčastniť všetci partneri dialógu a ktoré sa týkajú aktuálnych a relevantných tém súvisiacich s prebiehajúcou parlamentnou činnosťou a diskusiou.