Dialóg s cirkvami, náboženskými združeniami alebo spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami 

V dnešnej rozmanitej Európe mnoho rozličných cirkví, náboženstiev a filozofických organizácií významne prispieva k spoločnosti. Inštitúcie Európskej únie sú odhodlané viesť s týmito náboženskými a nekonfesionálnymi organizáciami otvorený dialóg a Európsky parlament s nimi aktívne spolupracuje v oblasti politík EÚ.

Východiská

Článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zaviedla Lisabonská zmluva, prvýkrát poskytuje právny základ pre otvorený, transparentný a pravidelný dialóg medzi inštitúciami EÚ a cirkvami, náboženskými združeniami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami. Uvádza sa v ňom:

  1. „Únia rešpektuje a nezasahuje do postavenia, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva.
  2. Únia rovnako rešpektuje postavenie, ktoré majú filozofické a nekonfesionálne organizácie podľa vnútroštátneho práva.
  3. Uznávajúc ich identitu a ich osobitný prínos, udržiava Únia s týmito cirkvami a organizáciami otvorený, transparentný a pravidelný dialóg.“

Zatiaľ čo prvé dva odseky tohto článku upravujú ochranu osobitného postavenia, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá, ako aj filozofické a nekonfesionálne organizácie, ktoré majú porovnateľné postavenie, odsek 3 vyzýva inštitúcie EÚ, aby udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s týmito cirkvami a organizáciami.

Po vymenovaní Mairead McGuinnessovej za európsku komisárku pridelil David Maria Sassoli zodpovednosť za uskutočňovanie dialógu podľa článku 17 podpredsedníčke Roberte Metsolovej. Podpredsedníčke v tejto úlohe pomáha sekretariát Predsedníctva a ostatné príslušné služby Parlamentu. Parlament organizuje každý rok viacero konferencií na vysokej úrovni, na ktorých sa môžu zúčastniť všetci partneri dialógu a ktoré sa týkajú aktuálnych a relevantných tém súvisiacich s prebiehajúcou parlamentnou činnosťou a diskusiou.

Dialóg Európskeho parlamentu s cirkvami a filozofickými organizáciami je veľmi dôležitým prvkom, ktorý približuje Parlament občanom, ktorí nás zvolili. Je pre mňa preto veľkou cťou, že ma predseda Parlamentu David Sassoli poveril zodpovednosťou za tento dialóg.

Ak má európsky projekt reagovať na výzvy budúcnosti, aj naďalej musí zostať zakotvený v realite tak, aby sa v rámci neho mohla poskytovať pomoc občanom v každodennom živote. Cirkvi, náboženské skupiny a filozofické organizácie v celej Európe sú neodmysliteľnou súčasťou každodennej reality mnohých občanov, votkané do štruktúry našich komunít v metropolách, mestách, dedinách a na vidieku všetkých našich 27 členských štátov.

Dialóg EÚ s cirkvami, náboženskými skupinami a filozofickými organizáciami je veľmi zreteľne ustanovený v článku 17 Lisabonskej zmluvy. Vysiela to jasný signál, že EÚ je oveľa viac ako len ekonomická organizácia; ide v nej zásadne o ľudí, o ľudskú dôstojnosť pre spoločné blaho. Vo svete, kde sa každý politický a sociálny problém zdá byť čoraz technickejší, musíme mať na pamäti naše hodnoty, nášho ducha.

V záujme zachovania tohto ducha má dialóg s náboženskými a filozofickými organizáciami zásadný význam. Preto cítim, že spoločne môžeme prispieť k diskusii o európskych politikách, ktorá sa bude zakladať na hodnotách.