Dialóg s cirkvami, náboženskými združeniami alebo spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami
 

V dnešnej rozmanitej Európe mnoho rozličných cirkví, náboženstiev a filozofických organizácií významne prispieva k spoločnosti. Inštitúcie Európskej únie sú odhodlané viesť s týmito náboženskými a nekonfesionálnymi organizáciami otvorený dialóg a Európsky parlament s nimi aktívne spolupracuje v oblasti politík EÚ.

Východiská

Článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorý zaviedla Lisabonská zmluva, prvýkrát poskytuje právny základ pre otvorený, transparentný a pravidelný dialóg medzi inštitúciami EÚ a cirkvami, náboženskými združeniami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami. Uvádza sa v ňom:

  1. „Únia rešpektuje a nezasahuje do postavenia, ktoré majú cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá v členských štátoch podľa vnútroštátneho práva.
  2. Únia rovnako rešpektuje postavenie, ktoré majú filozofické a nekonfesionálne organizácie podľa vnútroštátneho práva.
  3. Uznávajúc ich identitu a ich osobitný prínos, udržiava Únia s týmito cirkvami a organizáciami otvorený, transparentný a pravidelný dialóg.“

Zatiaľ čo prvé dva odseky tohto článku upravujú ochranu osobitného postavenia, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva cirkvi a náboženské združenia alebo spoločenstvá, ako aj filozofické a nekonfesionálne organizácie, ktoré majú porovnateľné postavenie, odsek 3 vyzýva inštitúcie EÚ, aby udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s týmito cirkvami a organizáciami.

Európsky parlament splnil ustanovenia zmluvy tým, že jeho predsedníčka vymenovala podpredsedu zodpovedného za vedenie dialógu. Súčasným podpredsedom zodpovedným za dialóg podľa článku 17 je Othmar Karas.

Dialóg Európskeho parlamentu s cirkvami a filozofickými organizáciami je veľmi dôležitým prvkom udržiavania blízkosti Parlamentu k občanom, ktorí nás zvolili, ako aj podpory sociálnej súdržnosti a demokratického rozhodovacieho procesu. Je mi veľkou cťou, že mi predsedníčka Parlamentu Roberta Metsolová ako prvému podpredsedovi zverila zodpovednosť za tento dialóg. Túto úlohu na seba preberám už druhýkrát.
Ak má európsky projekt reagovať na výzvy budúcnosti, musí aj naďalej zostať zakotvený v realite a byť blízko občanom EÚ a ich každodennému životu. Cirkvi, náboženské skupiny a filozofické organizácie sú v celej svojej rozmanitosti pre mnohých našich občanov do veľkej miery súčasťou ich každodennej reality. Sú súčasťou našich komunít v mestách, obciach, dedinách a vo vidieckych oblastiach všetkých 27 členských štátov.
Dialóg EÚ s nimi bol vymedzený v článku 17 Lisabonskej zmluvy. Tento dialóg vysiela jasný signál, že EÚ je oveľa viac než len hospodárska organizácia – je vo svojej podstate o ľuďoch, ich ľudskej dôstojnosti a spoločnom blahu. Vo svete, v ktorom sa zdá, že každá politická a sociálna otázka je čoraz zložitejšia, musíme mať skutočne na pamäti naše spoločné hodnoty.
Pre zachovanie tohto zamerania má náš dialóg s náboženskými a filozofickými organizáciami zásadný význam. Preto cítim, že spoločne môžeme a musíme významne prispieť k diskusii o európskych politikách, ktorá sa bude zakladať na hodnotách.

Speech of Othmar Karas 
Picture of Othmar Karas