Ochrana osobných údajov v Európskom parlamente 

V záujme plnenia svojich povinností voči európskym občanom Európsky parlament občas potrebuje získať informácie osobného charakteru, ďalej len „osobné údaje“.

 Európsky parlament pri spracúvaní všetkých osobných údajov, ktoré získava, v plnej miere rešpektuje práva príslušných osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ďalej len „nariadenie“.

Právne predpisy 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 21. novembra 2018 a účinnosť nadobudlo 11. decembra 2018.

 Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 22. júna 2005 o prijatí vykonávacích predpisov týkajúcich sa nariadenia o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov

Veľkú väčšinu stránok tohto webového sídla si možno prehliadať bez toho, aby boli požadované akékoľvek osobné údaje.

Iba niekoľko stránok si vyžaduje, aby sa uviedli osobné údaje. Ide o veľmi špecifický rámec žiadostí alebo služieb.

Napr. na stránke „  Žiadosti občanov o informácie (Ask EP)  “ existuje tlačidlo „Obráťte sa na nás“, prostredníctvom ktorého sa aktivuje online formulár. V tomto formulári sa od vás požaduje, aby ste uviedli minimálne (povinné údaje) vaše priezvisko, meno, krajinu pobytu a elektronickú adresu, ako aj, prípadne, vaše pohlavie, adresu, vek, povolanie a štátnu príslušnosť. Po tom, čo ste formulár odoslali, elektronickou poštou sa postúpi príslušnému oddeleniu, aby mohlo čo najlepšie odpovedať na vašu otázku.

Získané údaje sa spracúvajú výhradne na stanovené a jasne vymedzené účely. Máte právo na prístup k týmto údajom, ktoré sa vás týkajú, ako aj právo na opravu týchto údajov v prípade, že by boli nepresné alebo neúplné. S akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa vašich osobných údajov sa obráťte na subjekt, ktorý zastáva funkciu subjektu zodpovedného za spracúvanie údajov, ktorý sa uvádza v osobitnom vyhlásení týkajúcom sa ochrany príslušných osobných údajov. Rovnako máte právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov so žiadosťou o nápravu.

 Toto webové sídlo niekedy poskytuje linky na externé internetové stránky. Keďže Európsky parlament nekontroluje tieto stránky, vyzývame vás, aby ste si overili ich politiku v oblasti dodržiavania práva na súkromie.

Úradník pre ochranu údajov Európskeho parlamentu

Úradník pre ochranu údajov Európskeho parlamentu zodpovedá za uplatňovanie nariadenia.

Každé oddelenie Európskeho parlamentu, ktoré využíva informácie umožňujúce identifikáciu osôb, spadá do rozsahu tohto nariadenia a je povinné oznámiť úradníkovi pre ochranu údajov každú operáciu, ktorá sa týka osobných údajov (získavanie, konzultovanie, postupovanie, organizovanie atď.)

Tieto operácie sú evidujú vo vyhradenom zázname, ktorý obsahuje podrobný popis každého spracovania osobných údajov, ktoré uskutočnil Európsky parlament.

Záznamy o spracovateľských činnostiach

Záznamy o spracovateľských činnostiach umožňujú každému informovať sa o spracúvaní osobných údajov, ktoré uskutočňuje Európsky parlament.

Sú určené na informovanie verejnosti a sú voľne dostupné na internete.

Každá dotknutá osoba si na základe informácií obsiahnutých v týchto záznamoch môže uplatniť práva uznané v nariadení.

Výsledky každého oznámeného spracovania sú k dispozícii výhradne v jazyku evidovania oznámenia v záznamoch (v anglickom alebo francúzskom jazyku).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je nezávislý európsky dozorný orgán.

Jeho úlohou je dohliadať na to, aby európske inštitúcie a európske orgány dodržiavali právo na súkromie a na ochranu údajov, ak vypracúvajú nové politiky alebo ak vo svojom organizačnom rámci spracúvajú osobné údaje.

Contact: