Informačné listy o Európskej únii 

Informačné listy boli vytvorené v roku 1979 pri príležitosti prvých priamych európskych volieb a ich cieľom je poskytovať laickej verejnosti jednoduchý, stručný a presný prehľad o inštitúciách a politikách Európskej únie a o úlohe, ktorú v ich vývoji zohráva Európsky parlament.

Informačné listy sú rozdelené do piatich kapitol

Kapitola Systém fungovania Európskej únie hovorí o historickom vývoji EÚ a postupne prijatých zmluvách, jej právnom systéme, rozhodovacích postupoch, inštitúciách a orgánoch a o financovaní.

Kapitola Hospodárstvo, veda a kvalita života vysvetľuje zásady vnútorného trhu, ochrany spotrebiteľov a verejného zdravia, súčasne opisujú niekoľko politík EÚ, ako je politika v oblasti sociálnych vecí, zamestnanosti, priemyslu, výskumu, energetiky a životného prostredia, vymedzuje kontext hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a vysvetľuje, ako sa koordinujú a kontrolujú politika hospodárskej súťaže, daňová a hospodárska politika.

Kapitola Súdržnosť, rast a pracovné miesta objasňuje, ako EÚ pristupuje k svojim rozličným vnútorným politikám: regionálnej politike a politike súdržnosti, poľnohospodárstvu a rybolovu, doprave a cestovnému ruchu, kultúre, vzdelávaniu a športu.

Kapitola Občania: základné práva, bezpečnosť a spravodlivosť opisuje individuálne a kolektívne práva vrátane Charty základných práv, slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť vrátane prisťahovalectva a azylu, ako aj justičnú spoluprácu.

Kapitola Vonkajšie vzťahy EÚ zahŕňa zahraničnú politiku, bezpečnostnú a obrannú politiku, vonkajšie obchodné vzťahy a rozvojovú politiku; podporu ľudských práv a demokracie; rozširovanie a vzťahy s krajinami mimo susedstva EÚ.

Informačné listy vypracúvajú tematické sekcie spolu s oddelením pre podporu správy hospodárskych záležitostí  a sú k dispozícii v 24 jazykoch. Online verzia informačných listov sa v priebehu roka pravidelne reviduje a aktualizuje vždy, keď Parlament prijme dôležitú pozíciu alebo politiku.

fact-sheet Background    
 

Informačné listy o Európskej únii

Ak hľadáte široký prehľad politík EÚ a ste zvedaví, akú úlohu v nich zohráva Parlament, začnite tu. Informačné listy sú síce stručné, no poskytnú vám všetky potrebné informácie. Okrem toho sú pravidelne aktualizované.

Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na oddelenie koordinácie redakčných a komunikačných činností