Styčné kancelárie vo vašej krajine 

Európsky parlament má styčné kancelárie (EPLO) v hlavných mestách EÚ. Okrem toho má pobočky v najväčších členských štátoch, a to v mestách dôležitých z regionálneho hľadiska a vo vzdialenejších lokalitách. Styčnú kanceláriu má aj v hlavnom meste USA Washingtone.

Úlohou styčnej kancelárie EP je informovanie občanov a občianok o činnosti a význame Európskeho parlamentu, aby sa mohli efektívne spolupodieľať na európskom demokratickom procese.

Kancelárie komunikujú a spolupracujú s občanmi a občiankami a ďalšími zainteresovanými partnermi, ako aj celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi médiami. Zároveň pomáhajú poslancom a poslankyniam Európskeho parlamentu pri výkone ich mandátu v členskom štáte.

Mapa styčných kancelárií 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Komunikácia a spolupráca s občanmi a občiankami 

Styčné kancelárie EP komunikujú a spolupracujú s občanmi a občiankami s cieľom zvýšiť ich informovanosť o Európskom parlamente, jeho práci a význame.


Kancelárie EP:

 • budujú, rozširujú a manažujú sieť zainteresovaných občanov a občianok;
 • pripravujú a realizujú komunikačné kampane, vrátane organizovania podujatí a výstav;
 • zvyšujú informovanosť a podporujú diskusiu o európskej parlamentnej demokracii;
 • prinášajú informácie o úlohe Európskeho parlamentu a odpovedajú na žiadosti o informácie.

Komunikácia a spolupráca s médiami 

Kancelárie EP proaktívne poskytujú celoštátnym, regionálnym, miestnym a špecializovaným médiám správy o dianí v EÚ, ako aj o diskusiách a rozhodnutiach Únie.


Kancelárie EP:

 • spolupracujú s novinármi a novinárkami a sprostredkujú im informácie o vplyve rozhodnutí na európskej úrovni;
 • organizujú semináre pre novinárov a novinárky a pozývajú ich na plenárne schôdze;
 • vytvárajú mediálne príležitosti pre poslancov a poslankyne EP v národných, regionálnych, miestnych a odborne zameraných médiách;
 • monitorujú prípadné zverejňovanie mylných či zavádzajúcich informácií o Európskom parlamente a uvádzajú ich na pravú mieru.
 

Komunikácia a spolupráca so zainteresovanými stranami 

Medzi zainteresované strany patria národné, regionálne a miestne autority, občianske spoločnosti, siete, združenia, učitelia a učiteľky, školy, univerzity, think-tanky a sektorové organizácie, orgány EÚ a ďalšie. Kancelárie EP tiež nadväzujú a budujú vzťahy s ďalšími strategickými partnermi s cieľom nadviazať dialóg a zaistiť, aby boli informovaní o rozhodnutiach Európskeho parlamentu, ktoré sa ich týkajú.


Kancelárie EP:

 • propagujú diskusie o európskej legislatíve a legislatívnej práci poslancov a poslankýň;
 • sprostredkúvajú cielené informácie o oblastiach, ktoré majú pre partnerov osobitný význam;
 • spolupracujú s učiteľmi a učiteľkami a akademickými organizáciami, a poskytujú im vzdelávacie a informačné materiály;
 • komunikujú a spolupracujú s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi v členských štátoch.
 

Ostatné úlohy 

 • Pomoc pri organizovaní návštev poslancov a poslankýň EP s inštitucionálnym významom a podpora oficiálnych parlamentných delegácií a ciest;
 • spolupráca so Zastúpeniami Európskej komisie a Informačnými centrami Europe Direct.