Výskumná služba Európskeho parlamentu (EPRS) 

Interné výskumné oddelenie a expertná skupina Európskeho parlamentu.

Silnejší prostredníctvom vedomostí 

Poslaním EPRS je poskytovať poslancom a poslankyniam Európskeho parlamentu a v náležitých prípadoch parlamentným výborom nezávislú, objektívnu a hodnovernú analýzu a prieskum politických otázok týkajúcich sa Európskej únie s cieľom podporiť ich v ich parlamentnej práci.

EPRS poskytuje komplexnú škálu produktov a služieb podporovaných špecializovanými internými odbornými znalosťami a zdrojmi vedomostí vo všetkých oblastiach politiky, čím posilňuje poslancov a poslankyne a výbory prostredníctvom vedomostí a prispieva k účinnosti a vplyvu Parlamentu ako inštitúcie. EPRS tiež podporuje a presadzuje dosahovanie väčšieho vplyvu Parlamentu na širšiu verejnosť.

PODPORA PRE POSLANCOV A POSLANKYNE 

    

Výskumná služba pre poslancov a poslankyne

EPRS vydáva rozsiahlu škálu obsahovo bohatých a ľahko čitateľných publikácií týkajúcich sa hlavných politík, otázok a právnych predpisov EÚ. Okrem toho odpovedá na žiadosti poslancov a poslankýň EP a ich zamestnancov a zamestnankýň o výskum a analýzu.

Legislatívny vlak

Animácia s názvom Cestovný poriadok legislatívneho vlaku monitoruje pokrok dosahovaný v hlavných legislatívnych spisoch počas päťročného volebného obdobia súčasného Európskeho parlamentu.

Právne predpisy EÚ v legislatívnom postupe

Briefingy o právnych predpisoch EÚ v legislatívnom postupe poskytujú analýzu pokroku dosiahnutého v rámci všetkých dôležitých legislatívnych návrhov, a to v každej fáze legislatívneho postupu.

Tematické prehľady

Tematické prehľady poskytujú rýchly prístup k najrelevantnejším a najaktuálnejším publikáciám o politických otázkach Európskej únie.

PODPORA POLITICKÉHO CYKLU 

Posudzovanie vplyvu a európska pridaná hodnota

EPRS poskytuje parlamentným výborom pred ich rokovaním o návrhoch počiatočné hodnotenie kvality posúdenia vplyvu vypracovaného Európskou komisiou. EPRS analyzuje tiež potenciálny prínos budúcich opatrení na úrovni Únie v správach o nákladoch v prípade nekonania na úrovni EÚ, a to v prípade oblastí politík, v ktorých by zavedenie spoločných opatrení na európskej úrovni mohlo byť v prospech občanov.

Kontrola a dohľad nad výkonnou zložkou

Predtým, ako poslanci a poslankyne rokujú o návrhu, EPRS im poskytuje informácie o vykonávaní a účinnosti právnych predpisov a politík EÚ v praxi. EPRS takisto monitoruje realizáciu záväzkov, ktoré Európska rada prijala na svojich zasadnutiach, ako aj analyzuje plnenie jej rôznych povinností vychádzajúcich z právnych predpisov alebo medzivládnych dohôd.

Vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív

Oddelenie vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA), ktoré vedie komisia poslancov a poslankýň EP, vykonáva vedecké a technologické hodnotenie a analýzu nových politických otázok a trendov.

Analýza globálnych trendov

EPRS identifikuje, sleduje a analyzuje dlhodobé a strednodobé globálne trendy, ktoré môžu mať vplyv na Európsku úniu.

    

KNIŽNICA

Knižnica bola založená v roku 1953, funguje v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu a vedie pre Parlament ponuku novín, časopisov, kníh a elektronických kníh, komparatívnu právnu knižnicu a historickú knižnicu.

    

Žiadosti občanov o informácie

Chcete niečo vedieť o činnosti Parlamentu alebo fungovaní EÚ? Všetci občania a občianky EÚ majú právo zaslať žiadosť o informácie.