Bezpečnosť a vstup 

V priestoroch Európskeho parlamentu pracuje vyše 7 000 ľudí a jeho priestory navštívi každoročne viac ako 500 tisíc návštevníkov a návštevníčok. Bezpečnosť má preto na zabezpečenie hladkého chodu inštitúcie kľúčový význam.

Európsky parlament – jediná inštitúcia zvolená v priamych voľbách – zabezpečuje tak ochranu osôb a majetku vo svojich budovách, ako aj efektívne prijímanie všetkých návštevníkov a návštevníčok, pričom si zachováva správnu rovnováhu medzi primeranou úrovňou bezpečnosti a tradičnou otvorenosťou.

Keďže získavanie a spracúvanie osobných údajov je potrebné na úspešné plnenie úloh, ktorými je poverený, Európsky parlament prikladá veľký význam právu na súkromie a stále sa usiluje o dodržiavanie existujúcich právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Ochrana údajov

Európsky parlament spracúva osobné údaje požadované od poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu, zamestnancov a zamestnankýň, zmluvných dodávateľov služieb, návštevníkov a návštevníčok, interných a externých partnerov na tieto účely:

 • povolenie vstupu do priestorov Európskeho parlamentu;
 • kontrola vstupu do priestorov Európskeho parlamentu;
 • vyšetrovanie bezpečnostných incidentov, bezpečnostné vyšetrovania a pomocné vyšetrovania; hodnotenie hrozieb a analýza rizík pre EP.

  Monitorovanie pomocou kamerového systému

  Európsky parlament prevádzkuje bezpečnostný kamerový systém, pomocou ktorého monitoruje svoje budovy a vonkajšie priestory. Systém sa využíva iba na bezpečnostné účely. V súlade s usmerneniami Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zaviedol Európsky parlament politiku monitorovania pomocou kamerového systému, ktorá obsahuje všetky dôležité charakteristiky systému, ako aj informácie týkajúce sa ochrany údajov a kontaktné údaje. 

  Môžete sa poradiť tu:

  Contact: