Transparentnosť v rámci príspevkov na všeobecné výdavky 

Príspevok na všeobecné výdavky priznaný poslancom a poslankyniam EP je určený na pokrytie výdavkov v krajine EÚ, v ktorej boli zvolení, ako sú náklady na prevádzku kancelárií poslancov a poslankýň, telefónne účty a poštové poplatky, ako aj nákup, prevádzka a údržba zariadení IT.

Poslanci a poslankyne EP môžu na svojich profilových stránkach na webovom sídle Parlamentu zverejňovať dobrovoľný audit alebo potvrdenie, že svoj príspevok na všeobecné výdavky využívajú v súlade s platnými pravidlami štatútu poslancov a jeho vykonávacími opatreniami.

Môžu to urobiť prostredníctvom potvrdzovacieho formulára alebo nahratia sprievodných dokumentov. (Pozri článok 11 ods. 4 rokovacieho poriadku.)

Prečítate si viac o príspevku na všeobecné výdavky, platoch a daroch.