Stáže v Európskom parlamente 

Európsky parlament ponúka dva druhy stáží: Stáže na sekretariáte (Schumanove stáže) a stáže u poslancov Európskeho parlamentu

Stáže na sekretariáte – Schumanove stáže

Schumanove stáže sú platené a môžu sa uskutočniť na jednom z oficiálnych pracovísk Európskeho parlamentu – v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu – alebo v styčných kanceláriách v členských štátoch.

Tieto stáže sú pomenované po Robertovi Schumanovi, jednom z hlavných tvorcov európskeho integračného projektu, ktorému Európa vďačí za viac ako 70 rokov mieru a prosperity. Robert Schuman navrhol spojiť francúzsku a nemeckú výrobu uhlia a ocele, čím sa vytvorilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele, prvé z európskych spoločenstiev, z ktorého vyrástla Európska únia.

Prečo by som mal(a) podať žiadosť?

Schumanova stáž zlepší vaše vzdelanie a vašu odbornú prípravu. Poskytne vám prehľad o práci inštitúcií EÚ a Európskeho parlamentu, ktorý je kľúčovým fórom pre rozhodovanie a politickú diskusiu na úrovni EÚ.

Schumanovu stáž môžete absolvovať v širokej škále oblastí, ako sú vnútorné a vonkajšie politiky EÚ, financie, právo, viacjazyčnosť, administratíva, infraštruktúra a logistika, komunikácia alebo IT.

Európsky parlament je zamestnávateľ, ktorý zaručuje rovnosť príležitostí; nabáda uchádzačov, aby si podali žiadosť bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu, kultúrne, etnické a náboženské prostredie či zdravotné postihnutie. Úspešným uchádzačom so zdravotným postihnutím sú v prípade potreby k dispozícii primerané úpravy.

Európsky parlament chráni pamiatku novinárov, ktorí boli zabití pri výkone svojej práce. Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu ponúka celý rad Schumanových stáží, ktoré sú venované pamiatke Jána Kuciaka, slovenského investigatívneho novinára, ktorý bol zavraždený vo februári 2018.

Môžem podať žiadosť?

Záujemcovia o Schumanovu stáž:

 • musia mať minimálne 18 rokov;
 • musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo pristupujúcej/kandidátskej krajiny (môže sa ponúknuť aj veľmi obmedzený počet stáží pre štátnych príslušníkov iných krajín);
 • musia byť držiteľmi univerzitného diplomu;
 • musia mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ a veľmi dobrú znalosť druhého jazyka (občania tretích krajín musia mať veľmi dobrú znalosť anglického, francúzskeho alebo nemeckého jazyka);
 • musia poskytnúť platný výpis z registra trestov;
 • počas viac ako dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov nepracovali ani sa nezúčastnili akéhokoľvek iného druhu stáže v inštitúcii, orgáne alebo agentúre EÚ;
 • šesť mesiacov pred začiatkom stáže neuskutočnili študijnú návštevu na sekretariáte Európskeho parlamentu.

Ako podať prihlášku?

Na to, aby ste sa mohli prihlásiť, navštívte našu stránku venovanú žiadosti o stáž:

 1. vyberte si a požiadajte o maximálne tri stáže;
 2. ak vás zaradia do užšieho zoznamu, musíte predložiť určité podporné dokumenty, ktoré preukážu vašu oprávnenosť;
 3. v prípade, že budete vybraný(á), dostanete e-mailom oficiálny list o prijatí.

 

Schumanove stáže trvajú päť mesiacov:

 • na obdobie stáže od 1. októbra do 28./29. februára
  • sa môžete prihlásiť od 1. do 30. júna,
 • na obdobie stáže od 1. marca do 31. júla
  • sa môžete prihlásiť od 1. do 30. novembra.

Spontánne žiadosti sa nebudú brať do úvahy.

Kontakty

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie o Schumanových stážach, kontaktujte:

Contact: 

Stáže u poslancov Európskeho parlamentu

Poslanci môžu ponúkať platené stáže vo svojich kanceláriách v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli (alebo v Štrasburgu) na základe dohody s Európskym parlamentom.

Prečo by som mal(a) podať žiadosť?

Stáž zlepší vaše vzdelanie a vašu odbornú prípravu. Umožní vám lepšie pochopiť pracovné metódy poslancov Európskeho parlamentu.

Stáže u poslancov Európskeho parlamentu sa môžu vykonávať v širokej škále oblastí. Poslanec, ktorý poskytuje stáž, pridelí osobitné úlohy, ktoré bude treba plniť počas stáže.

Môžem podať žiadosť?

Poslanci si slobodne vyberajú svojich stážistov. Uchádzači však musia spĺňať tieto kritériá:

 • mať vek 18 rokov alebo viac (výnimky z tejto vekovej hranice môžu byť udelené na základe riadne odôvodnenej žiadosti);
 • byť štátnymi príslušníkmi niektorého z členských štátov Európskej únie alebo prístupovej/kandidátskej krajiny. Poslanci môžu ponúknuť stáž aj štátnym príslušníkom tretích krajín za predpokladu, že spĺňajú požiadavky na udelenie víza;
 • získali osvedčenie o ukončení stredoškolského vzdelania, ktoré zodpovedá úrovni požadovanej na vstup na univerzitu, alebo absolvovali vyššie alebo technické štúdium na rovnocennej úrovni alebo získali univerzitný diplom;
 • musia mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie;
 • počas trvania stáže nesmú mať uzatvorenú pracovnú zmluvu ani inú formu zmluvného vzťahu;
 • v minulosti neabsolvovali stáž u poslanca ani nepracovali ako asistenti poslanca, či už ako miestni alebo akreditovaní asistenti.

Ako podať žiadosť?

Na podanie žiadosti je potrebné priamo kontaktovať poslancov Európskeho parlamentu.

Stáž trvá od šiestich týždňov do piatich po sebe nasledujúcich mesiacov a o jej dĺžke rozhoduje poslanec Parlamentu, ktorý poskytuje stáž. Stáž môže začať kedykoľvek počas roka.

Stážisti dostávajú mesačný grant, ktorý sa môže pohybovať v prípade zmluvy na plný pracovný čas od 816 do 1 339 EUR.