Pokroviteljstvo 

Za Evropski parlament je pokroviteljstvo priložnost, da se poveže z neko prireditvijo in ji zagotovi moralno podporo. Parlament vsako leto prevzame pokroviteljstvo le za omejeno število prireditev.

David Maria SASSOLI, President of the European Parliament 

Evropski parlament kot pokrovitelj moralno in nematerialno podpira izbrane nepridobitne prireditve z jasno evropsko razsežnostjo. [...]

« [...] Evropski parlament je edina institucija EU, ki jo neposredno izvolijo državljani. Hkrati pa Parlament na ravni Unije neposredno zastopa državljane EU, kot določa Lizbonska pogodba. Pokroviteljstvo je pomemben instrument za krepitev tega obojestranskega odnosa, ki Parlament zbližuje z evropskimi državljani. »

David Maria SASSOLI, predsednik Evropskega parlamenta

O prevzemu pokroviteljstva Parlamenta nad določeno prireditvijo odloči predsednik.

Kdo je lahko upravičen do pokroviteljstva Evropskega parlamenta?

Upravičene so lahko prireditve (konference, razprave, seminarji, poletne univerze, nagrade, tekmovanja, festivali itd.), ki med drugim izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo jasno evropsko razsežnost,
 • določena sta datum in kraj prireditve,
 • so časovno omejene in
 • nepridobitne.

Posebna pozornost je namenjena dejstvu, da prireditev na ustreznem področju izpostavi vlogo Evropskega parlamenta ali Evropske unije.

Prav tako je posebna pozornost namenjena prireditvam, ki jih organizirajo mladi oziroma so jim namenjene, ter prireditvam za družbeno zapostavljene skupine.

Pokroviteljstvoza Parlament ni nikakršna finančna obveza in upravičencu ne omogoča uporabe prostorov institucije.

Več informacij o pogojih za upravičenost do pokroviteljstva Evropskega parlamenta najdete v pravilniku spodaj.

Kako se prijavite 

Roki

Prošnjo morate poslati najmanj dva meseca pred datumom prireditve.

Odgovor boste prejeli po pošti ali po elektronski pošti.

Po pošti ali elektronski pošti

Prošnjo morate poslati najmanj dva meseca pred datumom prireditve.

Po pošti na naslov:

President of the European Parliament

Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgium

Po elektronski pošti na naslov:

president@ep.europa.eu

Prošnje morajo vsebovati naslednje informacije:

 • podroben opis prireditve,
 • podroben program prireditve, vključno s potrjenimi datumiin
 • vse druge podatke, ki se prosilcu zdijo pomembni.


  Prošnje za pokroviteljstvo lahko predložite v enem od uradnih jezikov Evropske unije.

  Po podelitvi pokroviteljstva

  Upravičenci do pokroviteljstva morajo v sporočilih in oglasih o prireditvi jasno navesti podporo Parlamenta z uporabo izraza: prireditev pod visokim pokroviteljstvom Evropskega parlamenta in logotipa Parlamenta. Pri prireditvah pod pokroviteljstvom Parlamenta, ki se odvijajo v zadnjih 12-ih mesecih pred evropskimi volitvami, je treba v komunikacijskem gradivu navesti evropske volitve in datum volitev. Uporabijo se ustrezni vizualni elementi v skladu s priročnikom grafične podobe Parlamenta. Ne pozabite, da je treba v sporočilih o prireditvi, vključno s spletno vsebino, jasno razlikovati med vlogo Parlamenta kot institucionalnega partnerja, ki zagotavlja moralno podporo in morebitnimi ponudniki finančne podpore. Uporaba logotipa Evropskega parlamenta mora biti v skladu s pogoji, navedenimi spodaj:

  Contact: 

   Eurobarometer banner    
    

   Pisarne za stike v državah članicah

   Evropski parlament ima pisarne za stike v vsaki državi članici. Njihova vloga je krepiti zavedanje o Evropskem parlamentu in o Evropski uniji ter spodbujati ljudi, naj glasujejo na volitvah v Evropski parlament.

   Register za preglednost

   Evropski parlament vsem organizacijam, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, vključenimi v medinstitucionalni register za preglednost priporočada se registrirajo v njem.