Lobistične skupine in preglednost 

Ko gre za lobistične dejavnosti, je Evropski parlament zavezan preglednosti in etiki. V sodelovanju z Evropsko komisijo je vzpostavil skupni register za preglednost. Informacije o stikih z lobističnimi skupinami objavljajo tudi poslanci.

Zakaj je dialog med institucijami EU in lobističnimi skupinami pomemben?

Institucije EU sodelujejo s široko paleto skupin in organizacij, ki zastopajo posebne interese in izvajajo dejavnosti lobiranja. Gre za legitimen in potreben del postopka odločanja, s katerim se poskrbi, da politike EU upoštevajo dejanske potrebe ljudi.

Zastopniki interesov so lahko zasebne, javne ali nevladne organizacije. Parlamentu lahko omogočijo dostop do informacij in specifičnih strokovnih vsebin z različnih gospodarskih, družbenih, okoljskih in znanstvenih področij. Imajo lahko ključno vlogo pri odprtem, pluralističnem dialogu, na katerem temelji demokratični sistem.

Pogodba o Evropski uniji ureja in spodbuja odnose med evropskimi institucijami in političnimi voditelji na eni strani ter civilno družbo, državljani EU in predstavniškimi združenji na drugi strani.

Institucije dajejo državljanom in predstavniškim združenjem na ustrezen način možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije. Vse institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo.

(člen 11 Pogodbe o Evropski uniji)

Share: 

  Register za preglednost

  Evropski parlament in Evropska komisija sta vzpostavila register za preglednost, da bi izrazila zavezanost odprtosti in preglednosti.

  V njem se lahko prostovoljno registrirajo vse organizacije, ki izvajajo dejavnosti, katerih namen je neposredno ali posredno vplivati na oblikovanje in izvajanje politik ter sprejemanje odločitev v institucijah EU. Če pa želijo dostop do Evropskega parlamenta, je registracija obvezna. Preberite ustrezna pravila o dostopu.

  Registrirani zastopniki interesov lahko za dostop zaprosijo le prek spleta.

  V registru za preglednost je mogoče na enostaven način priklicati informacije o samozaposlenih posameznikih in organizacijah, ki so v stiku z institucijami EU, pa tudi statistične podatke o vseh registriranih strankah in seznam posameznikov, ki imajo dovoljenje za vstop v Evropski parlament.

  Ta sistem ene same točke omogoča tudi enostavnejši postopek registracije zastopnikov posebnih interesov in združuje doslej ločena registra Parlamenta in Komisije.

  Zastopniki interesov so ob registraciji deležni določenih ugodnosti pri odnosih z Evropskim parlamentom, pri čemer pa morajo spoštovati pravila ravnanja za registrirane subjekte.

  Ne glede na prošnjo za dostop do Parlamenta lahko le registrirani zastopniki interesov nastopajo kot govorniki na javnih predstavitvah odborov, podpirajo dejavnosti medskupin poslancev in neuradnih združenj ter sodelujejo pri njih, prejemajo elektronska obvestila o dejavnostih odborov, sogostijo dogodke ali zaprosijo za pokroviteljstvo predsednika.

  Medinstitucionalni sporazum o vzpostavitvi skupnega registra za preglednost določa, katere dejavnosti zastopanja interesov ali lobiranja so zajete, vrsto informacij, ki jih morajo podati registrirani subjekti, kodeks ravnanja za registrirane subjekte in postopek za opozorila in pritožbe v zvezi z registriranimi organizacijami.

  Register za preglednost skupaj vodita Evropski parlament in Evropska komisija. Letno poročilo lahko preberete tukaj.

  Parlament, Svet in Komisija razpravljajo o novem medinstitucionalnem sporazumu. Pogajanja lahko spremljate na posebni spletni strani.

  Preglednost pri stikih z lobističnimi skupinami

  Objava načrtovanih sestankov

  Poročevalci, poročevalci v senci in predsedniki odborov morajo za vsako poročilo, ki ga pripravijo, na spletu objaviti informacije o načrtovanih sestankih z zastopniki interesov, ki spadajo na področje uporabe medinstitucionalnega sporazuma o registru za preglednost.

  Mednje sodijo vsi sestanki, katerih namen je vplivati na politiko ali postopek odločanja v evropskih institucijah, ne glede na njihov kraj.

  Vsi drugi poslanci, tudi podpredsedniki odborov, predsedniki delegacij ter koordinatorji, sicer niso pravno zavezani k objavi podrobnosti o sestankih, a lahko to storijo prostovoljno.

  Informacije o sestankih se objavljajo na profilnih straneh poslancev.

  Več informacij: Poslovnik: Člen 11 – Finančni interesi poslancev in register za preglednost

  Prostovoljna zakonodajna sled

  Poslanci, ki pripravljajo poročila ali mnenja, lahko zakonodajno sled vključijo v poročilo.

  Na seznamu je tako mogoče prikazati obseg zunanjega strokovnega znanja in mnenj, ki jih je prejel poročevalec. Objavi se skupaj s poročilom po njegovem sprejetju v odboru. Državljani si lahko ogledajo, s kom se je pred končnim glasovanjem v Parlamentu posvetoval poročevalec.

  Čeprav je neodvisen od objave sestankov z zastopniki interesov, lahko poročevalci z njim dopolnijo izjave o teh sestankih.

  Izjava o podpori medskupinam in drugim neuradnim združenjem

  Medskupine so neuradna združenja, prek katerih posamezni poslanci neformalno izmenjujejo mnenja o posebnih vprašanjih ter spodbujajo stike med poslanci in civilno družbo.

  Lobistične skupine, vpisane v register za preglednost, lahko pri dejavnostih, ki jih v prostorih Parlamenta organizirajo medskupine ali druga neuradna združenja, sodelujejo tako, da jim zagotavljajo podporo ali prevzamejo vlogo sogostitelja dogodka.

  Predsedniki medskupin pripravijo letno izjavo o celotni prejeti podpori, tako v denarju kot v naravi (npr. pisarniška pomoč), ki jo nato vsako leto posodobijo. Vse izjave in seznami članov posameznih medskupin so na voljo na spodnji povezavi (glej „Več informacij“).

  Druga neuradna združenja morajo ravno tako do konca naslednjega meseca prijaviti morebitno podporo v denarju ali naravi, ki je poslanci niso prijavili posamično v skladu s svojimi obveznostmi iz kodeksa ravnanja za poslance.

  Več informacij: Poslovnik: Člen 35 – Medskupine

  Stiki uslužbencev z zastopniki interesov

  Uslužbenci Parlamenta morajo – enako kot vsi javni uslužbenci EU – ohraniti poklicno in osebno neodvisnost.

  Ravnati morajo v skladu z neodvisnostjo svojega položaja in spoštovati načelo integritete, kakor je opredeljeno v kadrovskih predpisih.

  V zvezi s tem so na voljo praktična priporočila za stike javnih uslužbencev z zastopniki interesov.