Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter
 

Med ”barnets bästa” som vägledande princip arbetar samordnaren med att främja och skydda barns rättigheter i EU:s politik och lagstiftning. Hon arbetar med att hjälpa människor i samband med bortförande av barn över nationsgränserna eller andra gränsöverskridande familjetvister. Hon förespråkar ett närmare samarbete med de rättsliga och administrativa organen och uppmuntrar till medling i gränsöverskridande familjefrågor.

Bortförande av barn över nationsgränserna
 

    

Information om covid-19

Vissa förfaranden, även sådana som rör gränsöverskridande familjetvister, påverkas av covid-19-pandemin och de nödvändiga restriktioner som införts av regeringar i hela EU för att stoppa spridningen av coronaviruset.

    

För föräldrar

Har ditt barn förts bort eller befarar du att det kan hända? Då kan parlamentets samordnare hjälpa dig genom att ge stöd och information om vad du kan göra för att reda ut situationen.

    

För yrkesverksamma

Arbetar du inom detta område, exempelvis som domare, jurist eller medlare eller inom en centralmyndighet eller icke-statlig organisation? I så fall vill parlamentets samordnare gärna samarbeta med dig.

    

Barns rättigheter

Europaparlamentet arbetar aktivt för att stärka och skydda barnets rättigheter i Europa. Samordnaren kommer att samarbeta med Europaparlamentets ledamöter för att se till att parlamentets arbete är inriktat på att respektera, skydda och främja barns rättigheter. Här får du veta mer om vad parlamentet gör för att värna om barnets rättigheter.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Posten som samordnare kallades tidigare för Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister och inrättades 1987, på initiativ av Europaparlamentets dåvarande talman Lord Plumb. Tidigare har posten innehafts av Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) och Marie‑Claude Vayssade (1987–1994).

På den tiden förekom bara begränsat samarbete, eller inget samarbete alls, mellan EU-länderna på det familjerättsliga området. Att posten som ombudsman inrättades var då en pragmatisk lösning på de allt fler förfrågningar som parlamentsledamöterna fick från människor vars barn hade förts bort över nationsgränserna eller som nekades umgänge med sina barn. Rollen som ombudsman utvecklades under årens lopp. När Elisabeth Morin-Chartier tog över posten i april 2018 bytte den namn till ”Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter” för att återspegla hur mandatet har utvidgats till att även omfatta barns rättigheter.

 
 

Artikel 24 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna: Barnets rättigheter 

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.

2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet.

3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

Contact: