Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter 

Med ”barnets bästa” som vägledande princip arbetar samordnaren med att främja och skydda barns rättigheter i EU:s politik och lagstiftning. Samordnaren strävar också efter att vägleda personer som upplever bortföranden av barn och andra gränsöverskridande familjetvister samt förespråka ett närmare samarbete med rättsliga och administrativa organ och främja medling i gränsöverskridande familjefrågor.

Parlamentets vice ordförande Ewa Kopacz utsågs i juli 2019 till den nuvarande samordnaren för barns rättigheter.

Samordnaren för barns rättigheter ansvarar för följande:

  • Fungera som en central kontaktpunkt för att övervaka och aktivt främja barns rättigheter i EU:s politik och säkerställa samstämmighet och synlighet i parlamentets åtgärder på detta område.
  • Främja gränsöverskridande medling i internationella familjetvister.
  • Fungera som en central informationspunkt för EU-medborgare då barn förs bort vid internationella vårdnadstvister eller vid andra gränsöverskridande familjetvister.
    

Gränsöverskridande familjetvister - för föräldrar

Om ditt barn har blivit bortfört av den andra föräldern, om du befarar att detta kan ske eller vid en gränsöverskridande tvist om vårdnad och umgänge kan samordnaren ge dig vägledning genom att ge stöd och information om vad du kan göra för att reda ut situationen.

    

Gränsöverskridande familjetvister - för yrkesverksamma

Samordnaren förespråkar ett närmare samarbete och ömsesidigt förtroende mellan EU-länderna på området gränsöverskridande familjerätt och strävar efter att främja uppgörelser i godo när gränsöverskridande familjetvister uppstår, inbegripet genom användning av medling. Samordnaren anser att tillgång till rådgivning och stöd från experter är avgörande för personer inblandade i sådana fall och samarbetar därför aktivt med experter för att uppmuntra utvecklingen av EU-nätverk av specialister.

    

Barnens rättigheter

Europaparlamentet arbetar aktivt för att stärka och skydda barnets rättigheter i Europa. Samordnaren samarbetar med Europaparlamentets ledamöter för att se till att parlamentets arbete är inriktat på att respektera, skydda och främja barns rättigheter.

    

Senaste nytt

Få senaste nytt om barns rättigheter i EU och vad Europaparlamentets samordnare gör.

Posten som samordnare kallades tidigare för Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister och inrättades 1987, på initiativ av Europaparlamentets dåvarande talman Lord Plumb. Tidigare har posten innehafts av Anna Maria Corazza Bildt (2019), Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) and Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

På den tiden förekom bara begränsat samarbete, eller inget samarbete alls, mellan EU-länderna på det familjerättsliga området. Att posten som ombudsman inrättades var då en pragmatisk lösning på de allt fler förfrågningar som parlamentsledamöterna fick från människor vars barn hade förts bort över nationsgränserna av en förälder eller som nekades umgänge med sina barn. Rollen som ombudsman utvecklades under årens lopp. När Elisabeth Morin-Chartier tog över posten i april 2018 bytte den namn till ”Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter” för att återspegla hur mandatet har utvidgats till att även omfatta barns rättigheter.

Skyddet och främjandet av barns rättigheter är ett uttryckligt mål för EU som fastställs i artikel 3 i Lissabonfördraget, samtidigt som det i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna också krävs att EU-institutionerna och EU-länderna ska säkerställa skyddet av barnets rättigheter vid genomförandet av unionsrätten.