Skydd av barnets rättigheter
 

Genom att bygga vidare på de erfarenheter som samordnarens kontor har samlat på sig under årens lopp arbetar samordnaren sedan 2018 med att aktivt främja barns rättigheter i EU:s politik och lagstiftning. I nära samarbete med parlamentsledamöterna, de relevanta parlamentsutskotten och parlamentets tvärpolitiska grupp för barns rättigheter kommer kontoret att övervaka EU:s lagstiftning och andra initiativ inom parlamentet för att se till att barnets rättigheter beaktas noga.

Samordnaren är även kontaktpunkt för barnets rättigheter för de institutioner och organisationer som är involverade i EU:s politik och barnets rättigheter samt för det civila samhället.

Europaparlamentet som förkämpe för barns rättigheter

Det är Europaparlamentets uppgift att se till att dess lagstiftningsarbete och annat arbete är inriktat på att respektera, främja och skydda barnets rättigheter och att förbättra barns liv, både inom EU och i förbindelserna med omvärlden. Namnbytet till ”Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter” och inrättandet av ett permanent kontor inom institutionen återspeglar parlamentets långsiktiga åtagande när det gäller att erkänna och skydda barns rättigheter.

Inom institutionen

Samordnaren samarbetar nära med andra parlamentsledamöter samt med utskotten och den tvärpolitiska gruppen för barns rättigheter för att främjandet av barns rättigheter ska gå framåt på ett meningsfullt sätt. Hon försöker också skapa dialog och främja goda förbindelser för att parlamentet ska göra framsteg i sitt arbete på detta område.

Aktörer på området barns rättigheter

Samordnaren har ett etablerat nätverk på området gränsöverskridande familjetvister och förstår att detta nätverk har stor betydelse för att hon ska kunna göra ett gott arbete. Under det kommande året kommer hon att identifiera viktiga aktörer och försöka upprätta kontakter med organisationer, organ och experter i medlemsländerna som kan bidra med information och vägleda henne i det arbete som hon utför inom ramen för sitt mandat.

Hör gärna av dig till vårt kontor om du vill veta mer om möjligheterna till samarbete.

Rättslig ram:

  • I artikel 3.3 i fördraget om Europeiska unionen anges det att EU har som mål att främja skydd av barnets rättigheter.

  • EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna garanterar att EU-institutionerna och EU-länderna skyddar barnets rättigheter när de genomför EU-lagstiftningen.

  • FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989 (barnkonventionen) är det första rättsligt bindande universella instrumentet om barnets rättigheter. För närvarande är 193 länder parter i konventionen, däribland alla 28 medlemsländer i EU. Konventionen behandlar barns medborgerliga, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Den förser det internationella samfundet med de principer som behövs för att garantera att hänsyn tas till barnens rättigheter när politik och program genomförs i medlemsländerna.

Contact: