Bortförande av barn över nationsgränserna: Hur kan vi hjälpa?
 

Om ni är ett internationellt par och er relation har tagit slut kan en av er känna ett starkt behov av att ”resa hem” eller ”flytta bort”. Om ni har gemensamma barn kommer den ena föräldern då att behöva den andra förälderns samtycke för att flytta med barnet till ett annat land.

Utan ett sådant samtycke bryter den förälder som på egen hand beslutar att ta med sig barnet mot den andra förälderns vårdnadsrätt, vilket innebär ”olovligt bortförande” eller ”kvarhållande” av barnet från barnets normala bosättningsort (hemvist). Detta räknas som ”bortförande av barn”, och den förälder som har tagit med sig barnet kan bryta mot lagen.  

Om din partner har tagit med sig barnet till ett annat land är det viktigt att du handlar snabbt. Det finns vissa åtgärder som du måste vidta, exempelvis om ditt barn har förts till ett annat EU-land eller ett land som är part i 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn. Då bör du kontakta centralmyndigheten i ditt land för att inleda förfarandet för att få hem ditt barn.

Vi kan hjälpa dig med detta genom att vägleda dig genom de olika möjligheter du har för att lösa situationen så snabbt som möjligt. Vi gör detta på ett opartiskt och neutralt sätt, med barnets bästa som vägledande princip, med tanke på att barnet har rätt att upprätthålla ett förhållande till och kontakter med båda föräldrarna om detta inte strider mot barnets bästa.

Hur kan Europaparlamentets samordnare hjälpa dig?
 

Hjälp med komplexa förfaranden

När barn förs bort vid internationella vårdnadstvister finns det både internationella och europeiska rättsliga instrument som gör att barnet snabbt kan återvända till sin hemvist och som ger domstolarna där behörighet att besluta om vårdnaden.

Samordnarens kontor samarbetar nära med nationella centralmyndigheter, medlingsorganisationer för gränsöverskridande familjer, jurister som är specialiserade på mål om bortförande av barn, icke-statliga organisationer och andra viktiga aktörer i och utanför Europa. Vid behov kan vi hjälpa dig genom att informera dig om vilka åtgärder som finns för att lösa situationen. Tänk dock på att samordnarens hjälp inte utgör någon juridisk rådgivning och att den information du får är ett komplement till, och inte ersätter, professionell juridisk rådgivning från jurister.

Medling som ett alternativ till domstolsförfaranden vid tvister som rör bortförande av barn, vårdnad och umgänge

Vi kan förklara hur medling fungerar, och vi kommer att uppmuntra dig att välja detta alternativ om detta är lämpligt.

Medling kan vara ett mycket effektivt sätt att lösa allvarliga familjekonflikter, såsom bortförande av barn, eftersom föräldrarna får hjälp av opartiska och erfarna medlare i gränsöverskridande familjetvister som känner till komplexiteten i sådana mål.

Genom medling kan du få hjälp med att kommunicera med din tidigare partner i en säker och neutral miljö i frågor som rör ditt barn så att ni kan finna en frivillig, gångbar och barncentrerad lösning som ni båda tycker är godtagbar, men som framför allt innebär att barnets bästa kommer i främsta rummet. Medling kan också vara ett sätt att undvika långdragna och dyra rättstvister.

Om du vill veta mer om medling, skicka ett mejl till oss eller kontakta vårt kontor så att vi kan diskutera detta med dig. Vi kan hjälpa dig att kontakta medlare som är specialiserade på gränsöverskridande familjekonflikter och mål som rör bortförande av barn i ditt land.

Vikten av professionell juridisk rådgivning

Förfaranden för återlämnande av barn är komplexa, och därför bör du ta hjälp av jurister som har specialkunskaper om och erfarenhet av rättsliga förfaranden som rör bortförande av barn. Centralmyndigheterna har ofta en förteckning över jurister som är verksamma inom detta område. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med nätverk av jurister som är specialiserade på frågor som rör bortförande av barn i EU-länderna.

Om ditt barn har förts bort till ett land där Haagkonventionen inte gäller kan vi också informera dig om vilka åtgärder du kan vidta där.

 • Sarah-Cecilie Finkelstein Waters
   

  " Till dig som är förälder
  Att föra bort ett barn är en drastisk åtgärd oavsett vilka omständigheter som ligger bakom. Även om det kan vara berättigat sänder det en signal till barnet om att en del av dem, 50 procent av dess DNA, arv och familj, måste avvisas, ses ned på eller tyckas synd om. Detta kan vara ett förödande budskap att ta till sig. Det kan leda till självhat, skuld och förvirring, som får livslånga konsekvenser och som påverkar barnets relation till sig själv och andra för all framtid. Jag ber dig därför att handla klokt och med stor försiktighet och framsynthet. Ditt barn kommer att tacka dig för detta i framtiden.
  Varma hälsningar"

  Se berättelsen om Sarah-Cecilie, som fördes bort av sin pappa när hon var liten, på 
    

Rättslig ram: Bortförande av barn

1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn gäller i 98 länder världen över. Den syftar till att säkerställa ett snabbt återförande av barn som olovligt har förts bort till eller hålls kvar i ett land och till att rätten till vårdnad och umgänge respekteras i båda länderna.

Rådets förordning (EG) nr 2201/2003, ”Bryssel IIa-förordningen”, tillämpas inom det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa. EU-bestämmelserna gäller således tillsammans med Haag-bestämmelserna i samtliga EU-länder utom Danmark. 

Europaparlamentet har offentliggjort en studie om bortförande av barn över nationsgränserna i EU (2015).

Europeiska kommissionen har också en särskild webbsida om bortförande av barn vid vårdnadstvister.  

Contact: