För yrkesverksamma som arbetar med frågor som rör bortförande av barn
 

Hur kan vi samarbeta?

Gränsöverskridande familjetvister fortsätter att öka i EU i takt med att antalet internationella familjer ökar . Den stora blandningen av olika kulturer och sociala bakgrunder berikar vårt samhälle, men den kan också bli en utmaning, särskilt när olika rättstraditioner måste samverka. För detta krävs att alla aktörer bidrar till en dialog och närmare samarbete.

Utöver de internationella rättsliga instrument som finns för att hantera bortföranden av barn anser vi att det finns allt större skäl till ökat samarbete för alla som arbetar på detta område, både inom och utanför EU.

Europaparlamentets samordnare anser att hon har en funktion att fylla i detta sammanhang. Genom att dra fördel av sin posts överstatliga karaktär och det inflytande som parlamentet har är hon väl rustad att främja en konstruktiv dialog och representera dem som är direkt verksamma på detta område och som identifierar problem i ett land inom eller utanför EU.

Samordnarens kontor har flera målsättningar för den nuvarande mandatperioden, nämligen att

  • öka medvetenheten om och användningen av medling inom rättsväsendet
  • uppmuntra och stödja befintliga nätverk av yrkesverksamma samt främja och garantera höga kvalitetsstandarder
  • förespråka barnvänliga rättssystem i EU-länderna
  • samla in information om de svårigheter och problem som du ställs inför i samband med din verksamhet på området bortförande av barn
  • dra största möjliga nytta av parlamentets forum för dialog.

Öka medvetenheten om och användningen av medling

Samordnaren anser att medling är ett gångbart och effektivt sätt att lösa gränsöverskridande familjetvister. Ett beslut som fattats av en domstol enligt Haagkonventionen om att barnet ska återlämnas är ofta bara början på långdragna rättstvister som kan följa barnet upp till vuxen ålder.

Genom medling kan man undvika långdragna och dyra rättstvister och hjälpa föräldrarna att nå ett gemensamt beslut om att antingen se till att barnet snabbt återlämnas eller förhindra att barnet flyttas i onödan. Medling kan göra det möjligt för föräldrar att finna varaktiga lösningar, där hänsyn tas till alla frågor som de tvistar om.

Vi anser att det finns mycket att göra för att främja användningen av medling i EU. Denna alternativa tvistlösningsmetod kan vara snabbare, billigare och effektivare både för de berörda familjerna och för våra europeiska domstolar. Ändå används medling bara sällan i mål som rör bortförande av barn.

I nära samarbete med kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor  förespråkar vi en mer utbredd användning av medling i gränsöverskridande familjetvister. Genom att samarbeta med våra rättsliga och andra partner försöker vi finna juridiska och praktiska lösningar för att öka användningen av medling.

Eftersom jurister och centralmyndigheter är den första kontaktpunkten för föräldrar vars barn har förts bort över gränserna försöker vi få dessa nyckelpersoner att förstå fördelarna med medling så att de kan föreslå detta som ett sätt för föräldrarna att lösa tvisten i ett tidigt stadium.

Hör gärna av dig till vårt kontor  om du vill veta mer om möjligheterna till samarbete på detta område.

Uppmuntra och stödja befintliga nätverk av yrkesverksamma samt främja och garantera höga kvalitetsstandarder

Centralmyndigheterna i alla fördragsslutande länder i Haagkonventionen förblir viktiga för att förfaranden som rör återlämnande av barn ska få ett lyckligt slut. Vi vill fortsätta att skapa goda förbindelser med dessa myndigheter för att främja snabba åtgärder, god kommunikation och ömsesidigt förtroende mellan myndigheterna. Vårt mål är att identifiera återkommande problem som de ställs inför så att vi kan ta itu med dem på överstatlig nivå.

Samordnarens kontor samarbetar nära med sammanslutningar och icke-statliga organisationer för gränsöverskridande medling. Vi stöder organisationer som håller en hög nivå av yrkesmässighet och etik, såsom MIKK (Tyskland) , International Social Services , Reunite (Storbritannien) , Missing Children Europe (Belgien) , Centrum IKU (Nederländerna) . På så sätt vill vi förvissa oss om att vi hänvisar föräldrarna till yrkesverksamma som har den kunskap och utbildning som krävs för att hjälpa dem på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt genom att finna en gångbar och varaktig lösning, där barnets bästa kommer i främsta rummet.

Vi har även ett regelbundet och förtroendefullt samarbete med (LEPCA) Lawyers in Europe on Parental Child Abduction , en sammanslutning av jurister som är specialiserade på frågor som rör bortförande av barn. Projektet finansieras av kommissionen och erbjuder särskild utbildning för jurister på detta område. Vi är mycket medvetna om att de rättsliga förfarandenas komplexitet gör att man behöver grundlig kunskap om och erfarenhet av de internationella instrumenten på privaträttens område och uppmuntrar därför föräldrarna att söka rådgivning hos erkända experter.

Vi samarbetar även med det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område  genom flera av dess arbetsgrupper, vilket ger oss många möjligheter att utbyta information med yrkesverksamma jurister i EU-länderna och inom centralmyndigheterna, kommissionen och rådet. Dessutom kommer vi att kontakta alla relevanta sammanslutningar.

Hör gärna av dig till vårt kontor om du är med i någon av dessa yrkessammanslutningar och vill veta mer om möjligheterna till samarbete.

Förespråka utvecklingen av barnvänliga rättssystem

Judicial systems in Europe are not always adapted to the specific needs of children. The 2015 Commission report  shows that there remains much work to do to make justice across the EU truly child-friendly.

Rättssystemen i Europa är inte alltid anpassade till barns särskilda behov. Kommissionens rapport från 2015  visar att mycket arbete återstår för att rättssystemen i EU ska bli verkligt barnvänliga.

En särskild aspekt gäller hörandet av barn i rättsliga förfaranden som rör dem. I EU har det blivit allt vanligare att man hör barnet i mål som rör bortförande av barn och vårdnadstvister. Under omarbetningen av Bryssel IIa-förordningen enades man om att lägga till en bestämmelse som ska bygga på åtminstone artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter . Det är viktigt att de som har i uppdrag att höra barnet har utbildning och följer yrkesmässiga standarder. Ett mycket stort yrkeskunnande krävs för att barnet ska få komma till tals och att hänsyn ska tas till barnets åsikter på ett meningsfullt sätt.

Stora framsteg har visserligen gjorts för att uppfylla denna skyldighet i medlemsländerna, men arbete återstår för att se till att barnet hörs på ett lämpligt, meningsfullt och säkert sätt.

Samordnaren vill stödja medlemsländerna i deras arbete med att tillämpa bästa praxis för att höra barn.

Samordnaren uppmuntrar till utbildning av personal vid rättsliga och administrativa organ som har till uppgift att höra barn.

Samordnaren har också för avsikt att främja införandet av medling som inkluderar barn (där barnet får komma till tals) och yrkesstandarder och utbildning för medlare som arbetar med gränsöverskridande frågor som rör barn.

 
 


Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter  

1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

I artikel 24.1 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna , anges följande: ”Barn (...) ska fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.”

Europarådets rekommendation om deltagande av barn och unga under 18 år 

Insamling av information

Vi skulle vilja få reda på vilka återkommande svårigheter och problem du ställs inför när det gäller gränsöverskridande familjetvister, bortförande av barn och gränsöverskridande umgängestvister. Det kan röra en särskild aspekt (förseningar, verkställande av beslut osv.) eller en region eller ett land som du arbetar med. På så sätt kan vi samla in värdefull information och identifiera strukturella tendenser, som vi sedan tar hänsyn till i vår verksamhet och som skulle kunna påverka beslutsfattandet och leda till nya samarbeten.

Hör gärna av dig till vårt kontor  om du vill veta mer om möjligheterna till samarbete.  

 
 

Dra största möjliga nytta av parlamentets olika forum för dialog

Europaparlamentet är en plats för dialog – dialog mellan EU-ländernas valda företrädare, dialog med de valda ledamöterna i en rad olika länder utanför EU genom interparlamentariska delegationer samt dialog med organisationer och intressegrupper av alla slag från hela världen.

Vi vill dra största möjliga nytta av denna unika mångfald och de olika forum som finns för att utbyta bästa praxis och främja bättre samarbete och kommunikation mellan yrkesverksamma som deltar i förfaranden och beslutsfattande som rör bortförande av barn.

 
 

Contact: